Inwestycje w gospodarstwach rolnych

Limit środków w tym działaniu na lata 2004-2006 wynosi ponad 2,38 mld zł.

We wszystkich województwach wstrzymano nabór wniosków z powodu przekroczenia limitu środków przeznaczonych na to działanie.

Wypełniony "Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu" wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji projektu osobiście lub przez pełnomocnika, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską.

W ramach działania może być przyznana pomoc na realizację projektów, które przyczynią się do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych przez oddziaływanie na wzrost jakości produkcji, jej skalę i profil, obniżenie kosztów oraz spełnienie wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt.

Projekty te mogą obejmować w szczególności:

 • zakup, budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących produkcji rolnej,
 • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub narzędzi do produkcji rolnej,
 • zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych,
 • zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich,
 • wyposażanie pastwisk,
 • zakup, instalację lub budowę urządzeń do nawadniania upraw,
 • zakup, instalację lub budowę urządzeń służących ochronie środowiska.

Kto może złożyć wniosek

osoby fizyczne - obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, prowadzący na terenie Polski działalność rolniczą jako posiadacze (samoistni lub zależni) gospodarstw rolnych,*

osoby prawne - podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, które zgodnie z wpisem do tego rejestru prowadzą działalność rolniczą w granicach Rzeczypospolitej Polskiej jako posiadacze (samoistni lub zależni) gospodarstw rolnych.*

* Gospodarstwem rolnym w ramach Działania jest gospodarstwo w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Zobacz również:

 1. Więcej o kryteriach dostępu do pomocy
 2. Forma i wysokość pomocy
 3. Wzór wniosku oraz instrukcja wypełnienia
 4. Zawieranie umów i realizacja płatności
 5. Cele działania
 6. Podstawy prawne
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Dane liczbowe

Zobacz również: