Pytania i odpowiedzi

Czy płatność na zalesianie może zostać przyznana producentowi rolnemu, który jest współwłaścicielem gruntu przeznaczonego do zalesienia? Producent ten posiada numer identyfikacyjny producenta rolnego i został wpisany do ewidencji producentów. Czy przy wyliczaniu wysokości premii zalesieniowej bierze się pod uwagę wyłącznie dochody tego ze współwłaścicieli, który złożył wniosek?
 
Przepisy obowiązującego rozporządzenia wyraźnie nie wykluczają możliwości udzielania płatności na zalesianie działek rolnych będących współwłasnością danego producenta rolnego. W związku z tym nie ma przeszkód formalno-prawnych, aby płatność na zalesianie była udzielana współwłaścicielowi gruntu rolnego przeznaczonego do zalesienia. Jednakże w takim przypadku  wymagana powinna być zgoda wszystkich współwłaścicieli. Przy wyliczaniu płatności bierze się wyłącznie pod uwagę dochody tego ze współwłaścicieli, który złożył wniosek.
  
Czy wniosek o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych może zostać pozytywnie rozpatrzony przez ARiMR w przypadku, gdy producent rolny wskaże termin wykonania zalesienia np. w 2006 r. lub później, natomiast wniosek zostanie złożony w 2004 roku?
 
Jeżeli wniosek został złożony w 2004 r., termin wykonania zalesienia określony we wniosku o przyznanie płatności na zalesianie powinien obejmować zalesienie jesienią roku, w którym został złożony wniosek lub zalesienie wiosną roku następującego po roku złożenia wniosku. Jest to bardzo ważne ze względu na planowanie środków finansowych przez ARiMR i wykluczenie sytuacji, w której wnioski będą składane np. w 2004 r., a producent rolny zobowiąże się do zalesienia tych działek np. w 2010 roku.
 
Czy płatność na zalesianie może zostać przyznana osobie mającej mniej niż 18 lat w przypadku, jeżeli osoba taka posiada notarialnie lub sądownie ustanowionego pełnomocnika, została wpisana do ewidencji producentów oraz jest właścicielem gospodarstwa rolnego?
 
Jeżeli osoba mająca mniej niż 18 lat będąca właścicielem gospodarstwa rolnego, posiadająca ustanowionego pełnomocnika uzyska status producenta rolnego (zostanie wpisana do ewidencji producentów, zostanie nadany tej osobie numer identyfikacyjny) w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76) może wystąpić o udzielenie płatności na zalesienie.
 
Czy warunek minimalnej szerokości 20 m musi zostać spełniony w najwęższym miejscu zalesienia, czy wystarczającym do spełnienia warunkiem jest to, że zalesienie miało szerokość 20 m w jednym miejscu? Dotyczy to głównie działek, które mają nieregularne kształty np. trójkąt.
 
Warunek minimalnej szerokości działki lub działek uważa się za spełniony, jeżeli najmniejsza z pomierzonych szerokości wynosi co najmniej 20 m dla działki rolnej zgłoszonej do zalesienia. Analogiczne należy postąpić z grupą producentów rolnych zgłaszających kilka działek. Istotna będzie najmniejsza zmierzona szerokość zsumowanych działek przewidzianych do zalesiania.
  
Jaki jest okres ważności takich dokumentów jak: kopia części mapy ewidencji gruntów i budynków, wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania?
 
Należy przyjąć, iż do wniosków producent rolny dołącza - aktualny w dniu złożenia wniosku, tzn. zgodny ze stanem prawnym i faktycznym - wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone działki rolne przeznaczone do zalesienia. To samo odnosi się do kopii części mapy ewidencji gruntów i budynków oraz wypisu z miejscowego planu zagospodarowania gminy. Jego ważność nie jest więc związana z czasem  wydania dokumentu przez urząd.
  
Czy w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich wynika, że rolnik musiał posiadać grunty w 2002 r., żeby wykazać dochód z pracy w gospodarstwie rolnym, skoro dochody są obliczane na podstawie obwieszczenia z ubiegłego roku, natomiast obwieszczenie z zeszłego roku dotyczy dochodów uzyskanych w 2002 roku?
 
Zgodnie z § 2 ust. 2 tego rozporządzenia dochody z pracy w gospodarstwie rolnym są obliczane na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach, ogłoszonej przez prezesa GUS w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności. Art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym stanowi, że wielkość ta ustalana jest corocznie, na podstawie danych statystycznych, do 30 października danego roku. Premia zalesieniowa to płatność, która zrównoważy utracony dochód producenta rolnego na skutek wyłączenia gruntów z rolniczego użytkowania. Należy zauważyć, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o którym mowa w rozporządzeniu służy wyłącznie do celów przeliczeniowych, wpływa na stawkę premii zalesieniowej. Dochodu tego nie można traktować jako faktycznego dochodu konkretnego rolnika. Kryterium wykazania dochodu nie wiąże się bezpośrednio z obowiązkiem posiadania gruntów w określonym okresie. Zatem należy przyjąć, że przy obliczaniu wysokości przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym liczy się powierzchnia posiadanych gruntów na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych.
  
Czy zalesiony teren pozostanie własnością rolnika po 20 latach?
 
Grunt leśny po zakończeniu uzyskiwania pomocy pozostaje nadał własnością rolnika i podlega wszystkim prawom i obowiązkom, jakie nakłada prawodawstwo polskie i międzynarodowe w tym zakresie.
 
Czy grunty, na których występują tzw. "zalesienia spontaniczne" * mogą być objęte dopłatami na zalesianie gruntów rolnych?
 
Takie tereny nie są objęte systemem dotacji. Wystąpienie zadrzewień spontanicznych wskazuje na to, że rolnik od wielu lat nie uprawia danej działki. Do zalesienia można przeznaczyć tylko tereny użytkowane rolniczo lub ugorowane nie dłużej niż pięć lat.
 *-Projekt Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przewiduje wykorzystanie sukcesji naturalnej
w nowych działaniach poprawy środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich.
 
Kto ponosi koszty zakupu sadzonek użytych do zalesienia?
 
Koszty zakupu sadzonek oraz wszystkich czynności związanych z przygotowaniem gleby do sadzenia i sadzeniem wszystkich roślin opisanych w planie zalesienia, a także koszty ochrony i pielęgnacji uprawy leśnej ponosi wnioskodawca ? beneficjent działania. Wypłata środków refinansujących poniesione koszty odbywa się po wykonaniu wszystkich zadań związanych z posadzeniem lasu w okresie do 74 dni po przedłożeniu oświadczenia o wykonaniu zalesienia z dołączonym zaświadczeniem nadleśniczego o zgodności wykonanego zalesienia z planem zalesienia.
 
Czy premia pielęgnacyjna może być wypłacana na grunty zalesione z innych środków finansowych (np. z Funduszu Leśnego)?
 
Nie. Środki z działania 5 PROW można wydatkować wyłącznie na zalesienia realizowane w oparciu o ten program.
 
Czy odległości zakładania uprawy leśnej wymagane dla działek graniczących z inną własnością wliczają się do powierzchni zalesienia?
 
Odległości 1,5 m od granicy działki leśnej i 3 m od granicy działki rolnej stanowiącej własność innego podmiotu są zaliczane do powierzchni zalesianej. Należy tylko pamiętać, żeby przy wyliczaniu ilości sadzonek uwzględnić powierzchnię zajmowaną przez te pasy.
 
Czy w przypadku dwóch sąsiadujących działek rolnych przedzielonych nieutwardzoną drogą gminną, można potraktować je jako jedno zalesienie?
 
W przypadku, gdy działki rolne przeznaczone do zalesienia rozdzielone są drogą gminną wydzieloną geodezyjnie i nie sąsiadują ze sobą, nie mogą zostać uznane za jeden kompleks leśny. Należy je potraktować, jako dwa oddzielne zalesienia, które muszą spełnić wymóg odpowiedniej szerokości i powierzchni.
 
Czy działka ewidencyjna "ugorowana" spełnia warunek do uzyskania płatności w ramach zalesiania?
 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia z 11 sierpnia 2004 r., płatność na zalesienie jest udzielana producentowi rolnemu do działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, trwałe użytki zielone albo sady, które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zalesienie tych działek nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Grunty orne, które są ugorowane nie dłużej niż pięć lat, mogą zostać zgłoszone do płatności z tytułu zalesiania gruntów rolnych.
 
Czy płatność na zalesienie jest zwolniona z podatku i czy wnioskodawca będzie musiał odprowadzić podatek?
 
Wszystkie działania PROW finansowane z Sekcji Gwarancji EAGGF oraz ze środków krajowych, w tym zalesienia gruntów rolnych są zwolnione od opodatkowania.