Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzat

Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych (realizacji programu rolnośrodowiskowego) ma zachęcać rolników do podejmowania w gospodarstwach działań na rzecz ochrony środowiska.

Cele szczegółowe takiego programu to:

  • promocja systemów produkcji rolniczej prowadzonych w sposób zgodny z wymogami naturalnego środowiska (przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód, erozji gleb);
  • ochrona i kształtowanie krajobrazu oraz ochrona siedlisk gatunków dzikiej flory i fauny zagrożonych wyginięciem;
  • ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich;
  • poprawa stanu świadomości ekologicznej wśród społeczności wiejskiej.

Warunki uzyskania wsparcia

Pomoc może otrzymać producent rolny, którego gospodarstwo leży na obszarze kwalifikującym się do uzyskania wsparcia i który spełniaj następujące warunki:

  • posiada albo dzierżawi grunt (który spełnia kryteria zasięgu geograficznego pakietów rolnośrodowiskowych) lub posiada zwierzę (zwierzęta) co najmniej w czasie trwania zobowiązania,
  • prowadzi działalność rolniczą na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych;
  • zobowiąże się do stosowania zwykłej dobrej praktyki rolniczej w całym gospodarstwie oraz do przestrzegania zaleceń wynikających z programu rolnośrodowiskowego przez pięć lat;
  • podejmie się prowadzenia szczegółowych zapisów dotyczących gospodarowania i podstawowych danych dotyczących zwierząt (DJP/ha), potrzebnych dla celów kontroli i monitoringu;
  • oświadczy, że posiada plan rolnośrodowiskowy przygotowany dla jego gospodarstwa przy udziale podmiotu prowadzącego działalność w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej, co potwierdza podpis złożony przez ten podmiot na każdej stronie opracowanego planu.

Program rolnośrodowiskowy obejmuje siedem następujących przedsięwzięć (pakietów):

1. rolnictwo ekologiczne (S02);

2. strefy buforowe (K02);

3. ochrona gleb i wód (K01);

4. ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich (G01).

5. rolnictwo zrównoważone (S01);

6. utrzymanie łąk ekstensywnych (P01)

7. utrzymanie pastwisk ekstensywnych (P02).

Cztery pierwsze pakiety można realizować w całym kraju, pozostałe tylko w tzw. strefach priorytetowych. Strefa priorytetowa (SP) to obszar wdrażania programu rolnośrodowiskowego, który wykazuje określone problemy środowiskowe i wymaga podjęcia działań naprawczych lub ochronnych. Wykaz gmin i obrębów geodezyjnych zaliczonych do poszczególnych stref priorytetowych znajduje się w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809 z późn. zm.).

Wnioskodawca może uzyskać płatność za wdrażanie od jednego do trzech pakietów. Jeżeli w danym gospodarstwie wdrażanych jest więcej niż jeden pakiet, obowiązują następujące zasady ich łączenia.

Nazwa pakietu

Kod pakietu

S01

S02

P01

P02

K01

K02

G01

Rolnictwo zrównoważone (S01)

 

N

TW

TW

TW

TW

TW

Rolnictwo ekologiczne (S02)

N

 

TW

TW

N

T

T

Utrzymanie łąk ekstensywnych (P01)

TW

TW

 

TW

TW

TW

TW

Utrzymanie pastwisk ekstensywnych (P02)

TW

TW

TW

 

TW

TW

TW

Ochrona gleb i wód (K01)

TW

N

TW

TW

 

T

T

Strefy buforowe (K02)

TW

T

TW

TW

T

 

T

Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich (G01)

TW

T

TW

TW

T

T

 

N - nie można łączyć, T - można łączyć, TW - można łączyć tylko w strefach priorytetowych)

 

Zobacz również: