Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

Wsparcie udzielane jest dla gospodarstw rolnych o stosunkowo niewielkim potencjale ekonomicznym, produkującym głównie, ale nie tylko, na własne potrzeby. Pomoc ta ma zachęcić i pobudzić do restrukturyzacji tę grupę gospodarstw, aby mogły one sprostać konkurencji w warunkach krajowych i wspólnotowych. Uzyskane pieniądze rolnik może wykorzystać na przedsięwzięcia dotyczące produkcji rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej.

W PROW na lata 2004-2006 przewidziano na wspieranie gospodarstw niskotowarowych 293,1 mln euro (w ramach tych środków zostaną sfinansowane dwie pierwsze raty płatności). Działanie to cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem rolników. Biura powiatowe ARiMR przyjmowały wnioski od 1 lutego do 22 marca 2005 r. Na podstawie prowadzonej prognozy wydatkowania środków finansowych stwierdzono, że limit finansowy zatwierdzony przez Komisję Europejską na to działania został wyczerpany. W tym okresie wpłynęło do Agencji ponad 116 tys. wniosków, na kwotę przekraczającą 603 mln zł.

Wielkość pomocy i forma płatność

Pomoc finansowa w wysokości stanowiącej równowartość 1250 euro rocznie na gospodarstwo (płatność corocznie przeliczana jest według określonego kursu, w roku 2005 wysokość pomocy wynosiła 5 179,24 zł, natomiast w roku 2006 jest to kwota 4818,66 zł). Wsparcie może być wypłacane przez pięć kolejnych lat.

Beneficjent

Producent rolny, który jest osobą fizyczną, prowadzi działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym stanowiącym w dniu złożenia wniosku przedmiot jego odrębnej własności albo jego małżonka, albo przedmiot ich współwłasności.

W związku z analizą wydatkowania środków finansowych oraz powstałymi oszczędnościami, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 6 listopada 2006 roku wznowiła przyjmowanie wniosków o pomoc finansową na działanie Wspieranie gospodarstw niskotowarowych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006.

Wnioski w drugim naborze przyjmowane były do 16 listopada 2006 r.

UWAGA
Wnioski złożone w ramach drugiego naboru będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami. Wzór wniosku pozostaje bez zmian, natomiast zmianie uległ "Plan rozwoju gospodarstwa niskotowarowego" w zakresie wartości SNB służących do wyliczania żywotności ekonomicznej gospodarstwa. Podczas wypełniania "planu..." należy zwrócić szczególną uwagę, czy dokumenty złożone przez rolnika są aktualne (aktualny "plan?" posiada w stopce oznaczenie "wersja listopad 2006 r." ) Również pozostałe dokumenty (Instrukcja sporządzania "planu rozwoju gospodarstwa niskotowarowego" oraz Instrukcja wypełniani wniosku) posiadają w stopce oznaczenie "wersja listopad 2006 r."

Zobacz również:

  1. Warunki i kryteria uzyskania wsparcia

  2. Wniosek, załączniki i instrukcje

  3. Sposób wyliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa
  4. Akty prawne

Zobacz również: