Renty strukturalne

Działanie "Renty strukturalne" realizowane było w celu zachęty rolników w wieku przedemerytalnym do zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej i do przekazania użytków rolnych w sposób służący poprawie struktury agrarnej, a tym samym miało przyczynić się do:

§ poprawy struktury gospodarstw rolnych oraz podniesienia ich produktywności;

§ zapewnienia dochodu rolnikom, którzy zrezygnują z prowadzenia działalności rolniczej w wieku przedemerytalnym;

§ obniżenia średniej wieku osób prowadzących działalność rolniczą (przyspieszenie procesu wymiany pokoleniowej);

§ przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze, jeśli na gruntach tych nie można prowadzić działalności rolniczej na zadowalającym ekonomicznie poziomie.

Postępowanie w sprawie przyznania renty rozpoczynało się na pisemny wniosek, złożony osobiście przez rolnika lub jego małżonka. Wniosek wraz z załącznikami można było składać w biurze powiatowym ARiMR (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy) na formularzu udostępnionym przez Agencję. Wnioski przyjmowane były do wyczerpania limitu przewidzianego w PROW na lata 2004 ? 2006, tj.: do 31 lipca 2006 r.

Warunki uzyskania wsparcia

Z renty strukturalnej mógł skorzystać producent rolny, będący osobą fizyczną, który:

- przed złożeniem wniosku o rentę strukturalną

1) ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego (mężczyzna ? 65 lat, kobieta ? 60 lat); wniosek o przyznanie renty strukturalnej należy złożyć nie później niż na pół roku przed osiągnięciem wieku emerytalnego;

2) prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i przez okres co najmniej 5 lat podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;

3) wpisany został w ARiMR do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

4) podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną;

5) nie posiada zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników;

- po otrzymaniu z Biura Powiatowego ARiMR "Postanowienia o spełnieniu wstępnych warunków wymaganych do uzyskania renty strukturalnej"

6) przekazał gospodarstwo rolne, o łącznej powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha;

7) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, uważa się za spełniony, jeżeli po przekazaniu gospodarstwa rolnego:

1) powierzchnia użytków rolnych posiadanych (współposiadanych) przez uprawnionego do renty strukturalnej i jego małżonka nie przekracza 0,5 ha, a działalność rolnicza prowadzona na tych użytkach służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych uprawnionego oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;

2) zarówno uprawniony do renty strukturalnej, jak i jego małżonek nie prowadzą działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jeżeli rolnik nie spełniał warunków do uzyskania renty strukturalnej lub nie zamierzał się o nią ubiegać, prawo do renty strukturalnej można było przyznać jego małżonkowi, o ile spełniał on wszystkie warunki przewidziane dla beneficjenta, z wyjątkiem obowiązku dotyczącego wpisu do ewidencji producentów stanowiącego część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Renta strukturalna nie przysługiwała, jeżeli:

a) wnioskodawca miał ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego, lub zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia społecznego rolników;

b) w skład gospodarstwa rolnego , które wnioskodawca zamierzał przekazać, wchodziły użytki rolne przejęte w trybie określonym w przepisach o rentach strukturalnych w rolnictwie albo w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 114 poz. 1191 z późn. zm.), chyba że wnioskodawca prowadził działalność rolniczą na tych użytkach przez co najmniej 5 lat.

Wysokość wsparcia i wypłata świadczenia

Podstawowa wysokość renty strukturalnej stanowi równowartość 210 % kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2006 r. najniższa emerytura wynosi 597,46 zł).

Kwota ta mogła być zwiększona:

1) o 60 % kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostawał w związku małżeńskim
i spełnione były następujące warunki:

a) gospodarstwo rolne przekazane w ramach programu rent strukturalnych stanowiło źródło utrzymania dla obojga małżonków;

b) oboje małżonkowie w dniu przekazania gospodarstwa rolnego spełniali warunki określone dla beneficjenta renty strukturalnej;

c) małżonek wnioskodawcy nie posiada własnych źródeł dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, za wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i nie ma ustalonego prawa do emerytury albo renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego;

2) o 50% kwoty najniższej emerytury za przekazanie gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 3 ha użytków rolnych (UR), w przypadku przeniesienia własności UR wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

3) po 3 % kwoty najniższej emerytury za każdy przekazany na własność pełny hektar użytków rolnych przekazanego gospodarstwa powyżej 3 ha UR na powiększenie innego gospodarstwa rolnego ? zwiększenie przysługiwało za nie więcej niż 20 ha UR powyżej 3 ha przekazanych użytków rolnych;

4) po 3 % kwoty najniższej emerytury za każdy przekazany na własność pełny hektar użytków rolnych przekazanego gospodarstwa powyżej 3 ha UR, jeśli przekazanie nastąpiło na rzecz rolnika w wieku poniżej 40 lat ? zwiększenie przysługiwało za nie więcej niż 20 ha UR powyżej 3 ha przekazanych użytków rolnych.

Zwiększenia, o których mowa w pkt 2-4 nie dotyczyły użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego, nabytych przez wnioskodawcę na podstawie umowy zawartej w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o rentę strukturalną, chyba że użytki te pozostawały w posiadaniu wnioskodawcy w okresie dłuższym niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku o rentę strukturalną na podstawie czynności prawnej z datą pewną lub umowy zawartej z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub Agencją Nieruchomości Rolnych.

Zwiększenia podlegały zsumowaniu, a łączna wysokość renty strukturalnej nie może wynieść więcej niż 440 % najniższej emerytury.

Rentę strukturalną wypłaca się co miesiąc, nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od miesiąca, w którym zostały spełnione wszystkie warunki wymagane do przyznania renty strukturalnej. Rentę można było przyznać tylko jednemu z małżonków.

Zobacz również:

  1.  Inne ograniczenia

  2.  Przekazanie gospodarstwa

  3.  Akty prawne

Zobacz również: