Pytania i odpowiedzi

Czy wniosek o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych może zostać pozytywnie rozpatrzony przez ARiMR w przypadku, gdy producent rolny wskaże termin wykonania zalesienia np. w 2007 r. lub później natomiast wniosek został złożony w 2005 roku?

Jeżeli wniosek został złożony w 2005 r., termin wykonania zalesienia zadania powinien obejmować zalesienie jesienią roku, w którym został złożony wniosek lub wiosnę roku następującego po roku złożenia wniosku. Jest to bardzo ważne ze względu na planowanie środków finansowych przez ARiMR i wykluczenie sytuacji, w której wnioski będą składane np. w 2006 r., a producent rolny zobowiąże się do zalesienia tych działek np. w 2010 r.

Czy płatność na zalesianie może zostać przyznana osobie poniżej 18-ego roku życia w przypadku, jeżeli osoba taka posiada notarialnie lub sądownie ustanowionego pełnomocnika, została wpisana do ewidencji producentów oraz jest posiadaczem gospodarstwa rolnego?

Jeżeli osoba poniżej 18-ego roku życia, będąca właścicielem gospodarstwa rolnego, posiadająca ustanowionego pełnomocnika uzyska status producenta rolnego (zostanie wpisana do ewidencji producentów i otrzyma numer identyfikacyjny) w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. O krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (dz.u. z 2004r. nr 10, poz. 76) może wystąpić o udzielenie płatności na zalesienie.

Czy do wniosku o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych, który zostanie złożony w roku 2006, można dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie działek rolnych do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy? (w przypadku, gdy gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, termin do którego można dołączać do wniosku zaświadczenie, że przeznaczenie działek rolnych do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zostanie wydłużony do 15 lipca 2006 r.. 

Czy mogę zrezygnować z uprawy działki lub działek zgłoszonych do programu rolnośrodowiskowego?

Program rolnośrodowiskowy jest działaniem wieloletnim realizowanym na podstawie przygotowanego planu rolnośrodowiskowego. Plan rolnośrodowiskowy przygotowywany jest na okres nie krótszy niż 5 lat. Działki zgłoszone do płatności w pierwszym roku uczestnictwa w programie rolnośrodowiskowym nie mogą być przedmiotem wymiany w kolejnych latach trwania programu z wyjątkiem pakietu KO1 "Ochrona gleb i wód. Zmniejszenie powierzchni, na której realizowany jest pogram rolnośrodwiskowy traktowane jest jako, nie realizowanie pakietów objętych wnioskiem zgodnie z opracowanym planem działalności rolnośrodowiskowej, i w takim przypadku płatność rolnośrodowiskowa podlega wstrzymaniu i zwrotowi.  

Czy istnieje możliwość produkcji na jednej z plantacji czarnej porzeczki metodami ekologicznymi, a na innych metodami konwencjonalnymi ? 

W odpowiedzi na pytanie w sprawie zgłoszenia działek do produkcji metodami ekologicznymi uprzejmie informuję, iż producent rolny, który zamierza przestawić swoją produkcję na metody ekologiczne zobowiązany jest zgłosić taką działalność Jednostce Certyfikującej upoważnionej przez Ministra Rolnictwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) właściwemu dla miejsca zamieszkania. Złożenie zgłoszenia, oznacza, że od tego momentu producent rolny rozpoczął przestawianie produkcji na ekologiczne metody gospodarowania (zgodnie z ustawą o rolnictwie ekologicznym z dnia 20 kwietnia 2004 r. i Rozporządzeniem Rady 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych, Dz.U.L.198,22.7.1991.s.1 z późn. zm.) i udostępni swoje gospodarstwo do kontroli. Okres przestawiania trwa przynajmniej 2 lata, a w przypadku upraw wieloletnich tj. sadów oraz plantacji jagodowych 3 lata.O tym czy istnieje możliwość produkcji na jednej z plantacji czarnej porzeczki metodami ekologicznymi, a na innych metodami konwencjonalnymi w obrębie jednego gospodarstwa zadecyduje Jednostka Certyfikująca, do której należy się zgłosić.