Wspólnotowe akty prawne

1. Traktat o przystąpieniu: Załącznik II (AA 12/03 PL str. 105-121) ? wprowadzający System Jednolitej Płatności Obszarowej (single area payment scheme),

2. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001

Zmienione przez:

 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 21/2004
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 583/2004
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 864/2004
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 319/2006
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 118/2005
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1418/2005
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2183/2005

3. Decyzja Rady z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie dostosowania aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej
   
4. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 795/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu płatności jednolitych określonego w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

Zmienione przez:

 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1974/2004
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 394/2005
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 606/2005
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1085/2005
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1701/2005
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2184/2005
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 263/2005

5. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

Zmienione przez:

 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 239/2005
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 436/2005
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1954/2005

6. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

Zmienione przez:

 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 794/2005
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1044/2005
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 681/2005
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2182/2005
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2184/2005
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 263/2006