Pytania i odpowiedzi

  1. Czy ogródki przydomowe są objęte płatnościami bezpośrednimi do gruntów rolnych?

  W przypadku ogródków przydomowych, sadów oraz plantacji wieloletnich, jednolita płatność obszarowa, przysługuje do powierzchni zajętych pod uprawę ?wielogatunkową?, pod warunkiem, że grunt rolny spełnia wymóg minimalnej powierzchni działki rolnej - co najmniej 0,1 ha oraz jest utrzymywany w dobrej kulturze rolnej.

  2. Czy do pól golfowych przysługują płatności bezpośrednie?

  Do powierzchni wykorzystywanych jako pola golfowe nie przysługują płatności bezpośrednie do gruntów rolnych. Powierzchnie te nie spełniają wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 roku o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. nr 6, poz. 40 ze zm.), gdyż z chwilą urządzenia pól golfowych na gruntach rolnych rozpoczyna się inne niż rolnicze użytkowanie tych gruntów.

  3. Czy w roku 2006 będzie można umieszczać we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych informację o nieaktualnym rodzaju użytków (NRU)?

  We wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania za rok 2006 będzie można w uwagach dokonać wpisu ?nieaktualny rodzaj użytków?.

  Jeżeli wnioskodawca stwierdzi rozbieżności, dotyczące rodzaju użytków rolnych dla deklarowanej działki ewidencyjnej, pomiędzy danymi w rejestrze ewidencji gruntów i budynków a stanem faktycznym, wówczas wpisuje w w/w wniosku w kolumnie 14 sekcji VII (uwagi wnioskodawcy) tekst ?NIEAKTUALNY RODZAJ UŻYTKÓW?. Oświadczenie takie wnioskodawca może złożyć jedynie w przypadku, gdy deklarowana działka posiada numer działki ewidencyjnej zgodny z aktualnym wypisem z rejestru ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027), wszelkie zmiany dotyczące gruntów ? ich położenia, powierzchni, rodzaju użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, należy zgłaszać organowi prowadzącemu ewidencję gruntów (staroście) w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian.
   
  4. Jakie będą nakładane na producenta rolnego sankcje w przypadku zaorania w 2006 r. trwałych użytków zielonych, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w roku 2005?

  Zgodnie z art. 5 pkt 2 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1782/2003 z 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) Nr 2019/93, (WE) Nr 1452/2001, (WE) Nr 1453/2001, (WE) Nr 1454/2001, (WE) Nr 1868/94, (WE) Nr 1251/1999, (WE) Nr 1254/1999, (WE) Nr 1673/2000, (EWG) Nr 2358/71 i (WE) Nr 2529/2001, Państwo Członkowskie zobligowane jest do zapewnienia, aby powierzchnia zajęta pod trwałe użytki zielone (TUZ) nie uległa zmniejszeniu. Konieczność ta wynika z zachowania pozytywnego wpływu użytków zielonych na środowisko naturalne oraz uniknięcia zjawiska masowej zmiany użytków zielonych na grunt orny. Zadanie to traktowane jest jako jeden z elementów ?rolnictwa zrównoważonego?.

  Ponadto, zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników, w przypadku stwierdzenia zmniejszenia współczynnika udziału TUZ w stosunku do powierzchni gruntów rolnych o więcej niż 10% w stosunku do roku referencyjnego (dla Polski rok 2005), Państwo Członkowskie jest zobowiązane ustanowić dla producentów rolnych ubiegających się o pomoc:

  • zakaz przekształcania TUZ na grunty orne bez uzyskania zgody na inne użytkowanie gruntów lub przeznaczenia na trwałe użytki zielone innej powierzchni będącej w posiadaniu producenta rolnego i zobowiązaniu się do utrzymania jej jako TUZ.
  • nakazy przywrócenia trwałych użytków zielonych w przypadku bezprawnego (bez zgody) przekształcenia TUZ na grunty orne. Obowiązek przywrócenia powierzchni TUZ obejmie producentów rolnych, którzy przekształcili TUZ w inne użytkowanie w okresie 24 miesięcy od dnia poprzedzającego ostatni dzień składania wniosków w roku stwierdzenia przekroczenia dozwolonego zakresu zmiany współczynnika.

  Przywrócenie powierzchni TUZ powinno obejmować taką część gruntów rolnika, aby przywrócić naruszoną równowagę, a zmiana współczynnika nie była większa niż 10%.W zmienionej ustawie z 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów ornych (nowelizacja styczeń 2006 r.) są zawarte postanowienia dotyczące zarządzania trwałymi użytkami zielonymi.5. Jaka jest powierzchnia referencyjna trwałych użytków zielonych?

  W Polsce powierzchnia referencyjna trwałych użytków zielonych oraz procentowy udział powierzchni zajętej pod trwałe użytki zielone do ogólnej powierzchni użytków rolnych zostały określone na podstawie złożonych przez producentów rolnych wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w 2005 roku. Powierzchnia trwałych użytków zielonych w 2005 r. (rok referencyjny) wynosiła 2 424 137,50 ha, natomiast współczynnik udziału TUZ w powierzchni użytków rolnych wynosi 16,97%.

  6. Czy rolnik, który złoży wniosek przed otrzymaniem wniosku spersonalizowanego z załącznikami graficznymi musi dostarczyć załączniki przed upływem terminu składania wniosków?

  Nie. Jednakże w takim przypadku producent rolny będzie wezwany do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni.

  7. Jakie są konsekwencje niezwrócenia załączników graficznych przez producenta rolnego?

  Zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Rady (WE) Nr 1782/2003 z 29 września 2003 r. oraz dyspozycją art. 3a ust. 3 projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, producent rolny, ?składa kolejny wniosek o przyznanie płatności na formularzu przesłanym przez Agencję i dołącza do niego przesłany przez Agencję materiał graficzny?.
  Brak załącznika graficznego stwierdzony podczas kontroli kompletności zostanie uznany za brak formalny we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. W konsekwencji do producenta rolnego zostanie wysłane wezwanie do usunięcia braków we wniosku. W tej sytuacji wnioskodawca powinien w ciągu 7 dni (liczy się data stempla pocztowego w przypadku przysłania korekty pocztą) od daty otrzymania wezwania stawić się osobiście w biurze powiatowym w celu uzupełnienia braków we wniosku lub przesłać pocztą korektę wniosku, dotyczącą uzupełnienia braków we wniosku. Nie usunięcie lub błędne usunięcie braków formalnych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

  8. Czy do plantacji wierzby i róży bezkolcowej przysługują płatności bezpośrednie do gruntów rolnych.


  Nie, plantacje te są wyłączone z płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

  9. Czy producent rolny będzie mógł dostać załączniki graficzne w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia?

  Tak.