Obowiązujące procedury i kontrole u producentów rolnych

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych podlegają:

  • kontroli kompletności (100 % wniosków),
  • kontroli administracyjnej (100% wniosków).

Wszystkie złożone wnioski podlegają szczegółowej weryfikacji ? dane z wniosku są porównywane z bazami danych m.in. bazą ewidencji gruntów. W przypadku stwierdzenia niezgodności we wniosku wnioskodawca, w drodze postępowania administracyjnego, wzywany jest do złożenia wyjaśnień.

Ponadto, w gospodarstwach losowo wybranych wnioskodawców przeprowadzana jest kontrola na miejscu.

W przypadku stwierdzenia niezgodności między danymi zadeklarowanymi we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich a stanem faktycznym stwierdzonym w trakcie kontroli administracyjnej i kontroli na miejscu (jeśli taka kontrola była przeprowadzona) stanem faktycznym, na producenta rolnego zostaną nałożone sankcje.

Po przeprowadzeniu wszystkich kontroli producent rolny otrzyma Decyzję w sprawie przyznania płatności, a na jego konto bankowe, wskazane we wniosku, zostaje dokonana płatność.