Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawia Państwu wykaz błędów, jakie najczęściej były wykrywane w wyniku kontroli wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu prowadzenia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania złożonych w 2005 r. Wykaz ten powstał z myślą, by pomóc producentom rolnym uniknąć błędów we wnioskach o płatność w 2006 r.

 • Sposób użytkowania całej działki rolnej nie kwalifikuje się do jednolitej płatności obszarowej

Działka wykorzystywana jest pod uprawy, którym płatność ta nie przysługuje, np. róży bezkolcowej, wierzby energetycznej, plantacji choinek.

Działka rolna zostaje wykluczona z płatności.

 • Powierzchnia skontrolowanej działki rolnej jest mniejsza od 0,1 ha.

Powierzchnia działki jest mniejsza od minimalnej powierzchni, która uprawnia do płatności.

Działka rolna zostaje wykluczona z płatności.

 • Cała działka rolna nie wchodziła w skład gruntów rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej w dniu 30 czerwca 2003 r.

Działka rolna zostaje wykluczona z płatności.

 • Działka rolna lub jej część nie jest utrzymywana w dobrej kulturze rolnej (DKR).

Za nieprzestrzeganie wymagań dobrej kultury rolnej (DKR) na producenta nakłada się sankcje finansowe, a podstawą ich naliczenia jest całkowita płatność przysługująca producentowi w danym roku. Poziom sankcji uzależniony jest od wielkości obszaru, na którym stwierdzono nieprzestrzeganie zasad DKR, liczby niespełnionych norm i od tego, czy ta sytuacja miała miejsce również w latach poprzednich.

 • Zlokalizowanie działki rolnej na podstawie danych zamieszczonych we wniosku jest niemożliwe.

Działka rolna zostaje wykluczona z płatności.

 • W wyniku kontroli na miejscu zamiast uprawy zadeklarowanej przez producenta kwalifikującej się do przyznania uzupełniających płatności obszarowych, na działce rolnej stwierdzono uprawę należącą do niższej grupy płatności (jednolitej płatności obszarowej)

Wykazana różnica między zadeklarowaną a rzeczywistą uprawą powoduje nałożenie sankcji finansowych.

Działka rolna zostaje wykluczona z płatności.

 • W wyniku kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów ONW stwierdzono, że na działce rolnej nie jest prowadzona działalność rolnicza.

Działka zostaje wykluczona z płatności ONW.

 • Na działce rolnej występuje inna uprawa niż zadeklarowana przez producenta. Należy jednak do tej samej lub wyższej grupy płatności niż uprawa zadeklarowana.

Taka sytuacja ma miejsce, gdy:

 • uprawa deklarowana należy do grupy jednolitej płatności obszarowej (JPO), a uprawa stwierdzona należy do grupy uzupełniającej płatności obszarowej (UPO),
 • uprawa deklarowana należy do grupy płatności JPO lub UPO ?chmiel?, a uprawa stwierdzona należy do grupy płatności UPO ?inne rośliny?.

Płatność zostanie naliczona po uwzględnieniu powierzchni stwierdzonej w wyniku kontroli na miejscu. Różnica między uprawą stwierdzoną a deklarowaną nie powoduje sankcji finansowych.

 • Producent rolny we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych zadeklarował działkę ewidencyjną, której nie ma w ewidencji gruntów i budynków;

  lub

 • Powierzchnia całkowita działki ewidencyjnej deklarowana we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych jest większa od jej powierzchni zapisanej w ewidencji gruntów i budynków.

Producent rolny zostaje wezwany do złożenia wyjaśnień (w trybie art. 50 Kodeksu Postępowania Administracyjnego). Składa korektę wniosku, w której może poprawić błąd.

Jeżeli producent rolny przedstawi dokument potwierdzający poprawność danych zadeklarowanych we wniosku, nie będą one uznane za błąd, a płatność bezpośrednia dla danej działki ewidencyjnej zostanie naliczona. Takim dokumentem może być jeden z niżej wymienionych:

 • aktualny wypis z ewidencji gruntów potwierdzający istnienie działki w ewidencji gruntów i budynków (jeżeli dysponuje najnowszymi danymi, które jeszcze nie zostały zaktualizowane w systemie informatycznym IACS);
 • akt notarialny;
 • aktualny wypis z księgi wieczystej;
 • decyzja scaleniowa potwierdzająca dane działki ewidencyjnej.
 • Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że zadeklarowana we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych suma powierzchni działek rolnych położonych na danej działce ewidencyjnej jest większa niż powierzchnie na tej działce ewidencyjnej, uprawnione do uzyskania jednolitej płatności obszarowej lub uzupełniającej płatności obszarowej;

lub

 • Zadeklarowana powierzchnia działki rolnej, położona na kilku działkach ewidencyjnych jest większa niż suma tych powierzchni leżących pod nią działek ewidencyjnych, na które możliwe jest uzyskanie jednolitej płatności obszarowej;

lub

 • Na jednej działce ewidencyjnej leżą części różnych działek rolnych. Jednak suma powierzchni tych części jest większa niż powierzchnia tej działki ewidencyjnej uprawniona do jednolitej płatności obszarowej lub uzupełniającej płatności obszarowej.

Jeżeli we wniosku o przyznanie płatności producent rolny napisał ?nieaktualny rodzaj użytków? w polu ?uwagi wnioskodawcy? oraz jeśli kontroler danych w biurze powiatowym wykazał podczas kontroli (w oparciu o ortofotomapę lub załącznik graficzny, jeżeli został dołączony do wniosku), że zadeklarowana suma powierzchni działek jest prawidłowa, nie będzie to uznane za błąd. Będą mu naliczone płatności dla działek rolnych na danej działce ewidencyjnej i nie zostanie zastosowana wobec niego żadna sankcja.

Gdy we wniosku nie było wpisu o nieaktualnym rodzaju użytków oraz obraz ortofotomapy lub załącznik graficzny nie potwierdzi powierzchni użytkowanej rolniczo deklarowanej przez wnioskodawcę,kierownik biura powiatowego wzywa producenta rolnego do złożenia wyjaśnień.

Wezwany może złożyć korektę wniosku lub dołączyć dokument dowodzący, że jego deklaracja była zgodna ze stanem faktycznym. W takim przypadku błąd jest uznany za uzasadniony i nie powoduje żadnej sankcji, a do danej działki rolnej będą naliczone płatności.

Takim dokumentem może być:

 • aktualny wypis z ewidencji gruntów (jeżeli dysponuje najnowszymi danymi, które jeszcze nie zostały zaktualizowane w systemie informatycznym IACS);
 • dokument wystawiony przez geodetę z odpowiednimi uprawnieniami czy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK).

Jeżeli producent rolny pomimo wezwania go przez kierownika biura powiatowego nie złoży wyjaśnień, nie otrzymuje płatności za zakwestionowaną działkę, a dodatkowo naliczane są sankcje finansowe za zadeklarowanie zawyżonej powierzchni działek rolnych.

 • Zadeklarowana powierzchnia działki rolnej jest większa lub mniejsza od powierzchni stwierdzonej.

Powierzchnia stwierdzona (ustalona w oparciu o pomiar w kontroli na miejscu) zostanie uwzględniona do obliczenia sumy powierzchni w ramach danej grupy płatności.

 • Kilka niesąsiadujących ze sobą działek rolnych, na których prowadzona jest taka sama uprawa, błędnie zadeklarowano jako jedną działkę rolną.

Płatność zostanie naliczona dla powierzchni działek ustalonej w toku kontroli, jeżeli oddzielnie każda z tych działek ma co najmniej 0,10 ha.

 • Położenie ewidencyjne działki rolnej nie odpowiada danym zawartym we wniosku. Jednak istnieją przesłanki, by uznać to za ?błąd oczywisty? popełniony przez producenta, który nie powoduje braku możliwości identyfikacji i kontroli działki rolnej.

Płatność zostanie naliczona na podstawie wyników kontroli.

 • Na jednej działce ewidencyjnej leżą części różnych działek rolnych zadeklarowane jako trwałe użytki zielone. Jednak suma powierzchni tych części jest większa od wskazanej powierzchni trwałych użytków zielonych tej działki ewidencyjnej (patrz: wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, sekcja VII, kolumna 11).

Na wezwanie kierownika biura powiatowego producent rolny składa formularz korekty wniosku. Korekta polega na zmianie zadeklarowanej wielkości powierzchni użytkowanej jako trwały użytek zielony (zwiększeniu jej w przypadku działki ewidencyjnej lub zmniejszeniu, gdy chodzi o działkę rolną).

 • Producent rolny zadeklarował powierzchnię działki ewidencyjnej wykorzystywaną pod trwałe użytki zielone większą od zera (w tabeli VII, w kolumnie 11). Jednocześnie nie zadeklarował na tej działce ewidencyjnej żadnej działki rolnej, zajętej pod trwałe użytki zielone (tabela VIII).

Na wezwanie kierownika biura powiatowego producent rolny powinien złożyć formularz korekty. Wyjaśnienie polega na wpisaniu do formularza korekty ?trwałe łąki i pastwiska? w odniesieniu do przynajmniej jednej działki rolnej położonej na tej działce ewidencyjnej.

 • Techniczny pas manewrowy na końcach rzędów chmielu, niezbędny do manewrowania maszynami rolniczymi, ma szerokość większą niż dopuszczalne 8 metrów.

Płatność zostanie naliczona po uwzględnieniu powierzchni stwierdzonej w wyniku pomiaru.

________________

ARiMR przypomina, że wypełnienie wniosku poprawnie i zgodnie ze stanem faktycznym chroni producenta przed wykluczeniem z płatności, sankcjami finansowymi lub koniecznością składania wyjaśnień.