Monitorowanie TUZ

Zgodnie z art. 5 pkt 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, państwo członkowskie zobligowane jest do zapewnienia, aby powierzchnia zajęta pod trwałe użytki zielone (TUZ) nie uległa zmniejszeniu.

W Polsce powierzchnia referencyjna trwałych użytków zielonych oraz procentowy udział powierzchni zajętej pod trwałe użytki zielone do ogólnej powierzchni użytków rolnych zostały określone na podstawie złożonych przez producentów rolnych wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w 2005 roku.

W kolejnych latach każde państwo członkowskie zobowiązane jest monitorować (na podstawie danych dotyczących powierzchni zadeklarowanych przez rolników we wnioskach w danym roku) współczynnik udziału TUZ w powierzchni gruntów rolnych. W przypadku stwierdzenia zmniejszenia powierzchni zajętej pod TUZ o ponad 10%. państwo członkowskie musi podjąć odpowiednie działania zmierzające do przekształcenia gruntów spod innego wykorzystania ponownie na użytki zielone.

Załączniki graficzne do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

W 2006 r. wszyscy producenci rolni, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w 2005 r., otrzymają z ARiMR, wraz z wstępnie wypełnionym wnioskiem, załączniki graficzne, które będą zobowiązani dołączyć do wypełnionego wniosku o płatność składanego we właściwym biurze powiatowym ARiMR.