Formularz wniosku i jego wypełnianie

Producent rolny, który po raz pierwszy chce wystąpić o płatności obszarowe, powinien przed złożeniem takiego wniosku wystąpić do ARiMR o nadanie mu numeru identyfikacyjnego. W tym celu składa się w biurze powiatowym ARiMR wniosek o wpis do ewidencji producentów. Każdy producent, którego dane podmiotowe (REGON, NIP) uległy zmianie w stosunku do danych, jakie podał składając wniosek o wpis do ewidencji producentów, powinien złożyć nowy wniosek wpisując ?Zmiana danych? do rubryki ? ?Cel zgłoszenia?.

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania należy złożyć w wyznaczonym terminie w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy;

 • wniosek powinien być poprawnie wypełniony, tzn.: wszystkie obowiązkowe pola trzeba wypełnić prawidłowo i czytelnie;
 • wniosek powinien być podpisany w sposób czytelny (imię i nazwisko) przez wnioskodawcę z podaniem daty wypełnienia wniosku. Brak podpisu powoduje, że wniosek pozostaje bez rozpatrzenia;
 • informacje na temat gospodarstwa zawarte we wniosku powinny być zgodne ze stanem faktycznym;
 • do wniosku należy dołączyć załączniki graficzne dostarczone przez ARiMR wraz ze wstępnie wypełnionym wnioskiem (wniosek spersonalizowany) oraz wpisać we wniosku liczbę załączników.

W formularzu wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania należy wpisać dane podmiotowe i przedmiotowe producenta rolnego ubiegającego się o płatności bezpośrednie;

1. Zakres podmiotowy wniosku obejmuje:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy albo nazwę podmiotu, który ubiega się o płatność,
 • numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR,
 • numer identyfikacyjny PESEL, REGON (obowiązkowy dla osoby fizycznej) lub NIP (obowiązkowy dla osoby prawnej).

2. Zakres danych przedmiotowych obejmuje:

 • informacje o położeniu i powierzchni działek ewidencyjnych:
 • położenie geograficzne - nazwę województwa, powiatu i gminy,
 • dane ewidencyjne działki ? nazwa obrębu, numer obrębu, numer arkusza mapy ewidencyjnej, numer działki ewidencyjnej,
 • całkowitą powierzchnię działki ewidencyjnej - w hektarach, z dokładnością do 4 miejsc po przecinku,
 • powierzchnię działki ewidencyjnej wykorzystanej przez wnioskodawcę do celów rolniczych,
 • powierzchnię działki ewidencyjnej wykorzystywanej pod trwałe użytki zielone.

3. Informacje o działkach rolnych:

 • oznaczenie działki rolnej
 • gatunek rośliny uprawnej lub rodzaj uprawy (np.: pszenżyto, łąka),
 • powierzchnię działki rolnej w hektarach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 • nr działki ewidencyjnej, na której położona jest dana działka rolna,
 • powierzchnię działki rolnej w granicach wszystkich działek ewidencyjnych, na których położona jest dana działka rolna,

Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych:

 • wszystkich działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa, na których położone są wszystkie grunty rolne. W przypadku ubiegania się o płatność ONW, wszystkich działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa (w tym: budowlanych, zalesionych, pod wodami, stanowiących nieużytki itp.);
 • trwałych użytków zielonych - wnioskodawca zobowiązuje się, że trwałe użytki zielone, które deklaruje we wniosku, nie zostaną włączone do płodozmianu;
 • we wniosku należy podać te rośliny, które uprawiane są w plonie głównym. W przypadku, gdy w czasie jednego roku, na określonej powierzchni jest uprawianych kilka roślin, uprawę główną stanowi ta uprawa, która posiada największą wartość produkcji. Jeżeli jednak wartość produkcji nie wskazuje, która uprawa stanowi uprawę główną, wówczas przyjmuje się, że uprawą główną jest ta uprawa, która zajmuje grunt rolny przez najdłuższy czas;
 • jeżeli działkę rolną dzieli rów melioracyjny o szerokości do 2 m, stanowiący integralną część (lub element) utrzymywania gruntów w dobrej kulturze rolnej, to powierzchnię rowu należy traktować jako część działki rolnej;
 • jeżeli działkę rolną dzieli rów melioracyjny o szerokości do 2 m stanowiący odrębną działkę ewidencyjną, to powierzchnię rowu należy odjąć od powierzchni działki rolnej;
 • jeżeli działkę rolną dzieli rów melioracyjny o szerokości większej niż 2 m, to powierzchnię rowu należy odjąć od powierzchni działki rolnej.

Drogi technologiczne (np. na plantacjach chmielu) lub drogi dojazdowe do pól o nawierzchni gruntowej traktuje się jako część działki rolnej, pod warunkiem, że w ewidencji gruntów i budynków użytek gruntowy dla tej części działki rolnej nie został wykazany jako droga.

 • Formularz wniosku 2006
 • Instrukcja wypełniania wniosku
 • Przykładowo wypełniony wniosek
 • Instrukcja wypełniania załączników graficznych