Przedmiot działalności

Czym jest ARiMR?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

Struktura organizacyjna

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kieruje Prezes powołany przez Premiera RP na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów. Struktura ARiMR jest trzypoziomowa - Centrala, 16 Oddziałów Regionalnych w każdym województwie oraz 314 Biur Powiatowych.

Komu pomagamy?

Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.

Zakres działania

Rok 2007 wprowadził Polskę w nowy okres programowania i finansowania pomocy unijnej. W latach 2007-2013 ARiMR będzie podmiotem wdrażającym instrumenty pomocy finansowane z nowych funduszy unijnych:

 • Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG), w ramach którego agencja będzie kontynuowała realizację instrumentów pomocy I filara WPR (płatności bezpośrednie, wspólna organizacja rynku owoców i warzyw, wspólna organizacja rynku rybnego). Pula środków przeznaczonych dla Polski w ramach tego funduszu wynosi 14 mld euro z UE.

 • Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), z którego finansowane będą wszystkie działania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich (II filar WPR) - przewidywane środki dla Polski w ramach tego funduszu wynoszą 13,2 mld euro z UE.

 • Europejskiego Funduszu Rybackiego - przewidywana alokacja dla Polski w ramach tego funduszu wynosi 657 mln euro z UE.

Kwoty przewidziane dla Polski w ramach powyższych funduszy, zostaną uzupełnione środkami krajowymi z budżetu Państwa i źródeł prywatnych.

ARiMR będzie kontynuować również działania w ramach pomocy krajowej, ale pod nowymi rygorami wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej w sektorze rolnym i leśnym.

Realizowane zadania

 • Płatności bezpośrednie

Płatności bezpośrednie są instrumentem wsparcia dochodów rolników. Polscy rolnicy zostali objęci uproszczonym systemem płatności bezpośrednich. Wsparcie finansowe udzielane jest rolnikom proporcjonalnie do powierzchni upraw. Po raz pierwszy płatności bezpośrednie zostały wypłacone polskim rolnikom w 2004 roku po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Grupie około 1,4 miliona beneficjentów przekazane zostało 8,6 miliarda złotych.

W 2008 roku ARiMR realizuje już piątą kampanię płatności bezpośrednich.

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 umożliwia kontynuację procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i wsi, rozpoczętego w minionych latach. Zgodnie z intencją UE jest to program, który uzupełnia wspólną politykę rolną. W ramach EFRROW, który finansuje PROW w tym okresie, Polska otrzyma 13,2 mld euro, które wraz ze środkami krajowymi stanowią łączny budżet w wysokości 17,2 mld euro.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przyjęty został przez Komisję Europejską na posiedzeniu Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniach 24 i 25 lipca 2007 roku.

W ramach PROW 2007-2013 realizowane będą następujące działania:

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

- Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,
- Ułatwianie startu młodym rolnikom,
- Renty strukturalne,
- Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów,
- Modernizacja gospodarstw rolnych,
- Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
- Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,
- Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności,
- Działania informacyjne i promocyjne,
- Grupy producentów rolnych.

Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

- Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
- Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe),
- Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne,
- Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.

O? 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
- Odnowa i rozwój wsi

O? 4 LEADER

- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
- Wdrażanie projektów współpracy
- Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja


 • Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013"

Podobnie, jak w poprzednim okresie programowania, również w latach 2007-2013 Agencja będzie realizowała program modernizacji i rozwoju sektora rybołówstwa. W 2007 r. Agencja rozpoczęła wdrażanie Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013" , który będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Program ten składa się z 5 priorytetów, na które przeznaczono fundusze publiczne (unijne i krajowe) w wysokości 870 mln euro. Zaproponowane w Programie priorytety zakładają wspieranie przedsięwzięć prowadzących do uzyskania trwałej równowagi pomiędzy zasobami morskimi i śródlądowymi, a zdolnością połowową polskiej floty rybackiej. Służyć temu mają m.in. adaptacja i modernizacja statków, wsparcie hodowli oraz rybołówstwa śródlądowego, podniesienie standardów portów, zakładów przetwórstwa rybnego, a także aktywizacja lokalnych społeczności.

Agencja, jak w poprzednim okresie, będzie realizowała płatności z tytułu przedsięwzięć podejmowanych w ramach Programu.

 • Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw oraz Wspólna Organizacja Rynku Rybnego

Pomoc ARiMR w zakresie Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw dotyczy rynku owoców i warzyw świeżych

Od dnia 1 stycznia 2008 roku w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw wspierane są wstępnie uznane grupy producentów oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw przez:

- wsparcie wstępnie uznanych grup producentów na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem takiej grupy i prowadzeniem działalności administracyjnej oraz dofinansowanie kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania;

- dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych organizacji producentów owoców i warzyw.Najważniejszym elementem wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury jest pomoc finansowa dla organizacji producentów rybnych.

 • Pomoc Krajowa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontynuuje realizację pomocy ze środków krajowych w formie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych. Kredyty udzielane są ze środków własnych banków współpracujących z Agencją dla podmiotów zajmujących się produkcją lub przetwórstwem owoców i warzyw.

Do dnia 30 kwietnia 2007 r. kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania udzielane były w ramach tzw. pomocy istniejącej, która na niezmienionych warunkach mogła być oferowana wyłącznie w ciągu trzech lat od akcesji do Unii Europejskiej. Natomiast nowe umowy kredytowe (od 1 maja 2007 r.) zawierane są na zmienionych warunkach, wynikających z dostosowania do przepisów UE. Warunki te ujęte zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514), które weszło w życie w dniu 1 maja 2007 r.

Rozporządzenie przewiduje udzielanie przez ARiMR pomocy finansowej rolnikom i zakładom przetwórstwa produktów rolnych w formie:

- dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i "klęskowych" udzielanych ze środków własnych banków, które zawarły z Agencją stosowną umowę,
- gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych i "klęskowych" . • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006

ARiMR kontynuuje realizację działań wdrażanych w ramach PROW 2004-2006, którego budżet wynosił 2 790 mln euro. Z działań PROW 2004-2006 skorzystało łącznie około 320 tys. beneficjentów. Z działania "Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" uruchomionego w ramach tego Planu, corocznie korzysta około 700 tys. beneficjentów. Działanie to jest kontynuowane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Do 30 września 2008 r. ARiMR wypłaciła beneficjentom w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich łącznie 13,653 mld zł.

 • Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

ARiMR kontynuuje realizację płatności w ramach SPO "Restrukturyzacja?" , którego budżet wynosił 1 790 mln euro. Z 9 wdrażanych przez ARiMR działań skorzystało około 46 tys. beneficjentów. Do 30 września 2008 r. w ramach tego programu operacyjnego zrealizowała płatności na kwotę 4,798 mld zł.

 • Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

ARiMR kontynuuje realizację płatności w ramach SPO "Rybołówstwo?" , którego budżet wynosi 280 mln euro. Beneficjenci z sektora rybackiego złożyli 4753 wnioski o pomoc finansową na kwotę 1,536 mld zł. Do 30 września 2008 r. ARiMR zrealizowała płatności na łączną kwotę 685 mln zł.