Portal Ogłoszeń ARiMR

Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r. - otwórz

Dokumenty przydatne przy przeprowadzaniu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców:
1.    Wzór zapytania ofertowego – otwórz
2.    Wzór protokołu z przebiegu postępowania (Zakończenie postępowania wyborem wykonawcy) – otwórz
3.    Wzór protokołu z przebiegu postępowania (Zakończenie postępowania odrzuceniem wszystkich złożonych ofert) – otwórz
4.    Wzór protokołu z przebiegu postępowania (Zakończenie postępowania niezłożeniem żadnej oferty) – otwórz
5.    Wzór protokołu z przebiegu postępowania (Zakończenie postępowania bez wyboru żadnej z ofert) – otwórz
6.    Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – otwórz

Komunikat dotyczący aktualizacji funkcjonalności Portalu Ogłoszeń ARiMR:

W związku ze zmianą Zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie wskazującym Portal Ogłoszeń ARiMR jako jeden ze sposobów upublicznienia postępowań ofertowych prowadzonych przez beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w dniu 1 października 2019 r. została udostępniona zaktualizowana wersja Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Nowa wersja Portalu Ogłoszeń ARiMR zawiera nowe funkcjonalności, które pozwalają beneficjentom Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na publikację zapytań ofertowych. Zakres dokonanych zmian funkcjonalności dotyczy m.in.:

  • wprowadzenia nowego pola wyboru „Program” w którym obowiązkowo należy wybrać z jakiego Programu („PROW 2014-2020” lub „PO Rybactwo i Morze”) realizowana będzie planowana inwestycja (w zastępstwie nieużywanego pola Działanie);
  • dodania komunikatów pomocniczych, zawierających wybrane treści związane z udostępnieniem Portalu beneficjentom PO Rybactwo i Morze.

Szczegółowy opis zaktualizowanej funkcjonalności Portalu zawarty jest w Instrukcji Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR, której zaktualizowana wersja została opublikowana na stronie Portalu i jest udostępniona do pobrania, w dziale Wzory dokumentów.

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Zgodnie z podpisanymi  przez MGMiŻŚ w dniu 16.09.2019 r. Zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” od 1 października 2019 r. została udostępniona Wnioskodawcom/Beneficjentom PO „Rybactwo i Morze” zaktualizowana wersja Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Portal jest dostępny pod adresem:

www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogłoszeń ARiMR w dziale "Wzory dokumentów".

Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych jest możliwe bez konieczności logowania.