Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020

Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r. - otwórz

Dokumenty przydatne przy przeprowadzaniu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców:
1.    Wzór zapytania ofertowego – otwórz
2.    Wzór protokołu z przebiegu postępowania (Zakończenie postępowania wyborem wykonawcy) – otwórz
3.    Wzór protokołu z przebiegu postępowania (Zakończenie postępowania odrzuceniem wszystkich złożonych ofert) – otwórz
4.    Wzór protokołu z przebiegu postępowania (Zakończenie postępowania niezłożeniem żadnej oferty) – otwórz
5.    Wzór protokołu z przebiegu postępowania (Zakończenie postępowania bez wyboru żadnej z ofert) – otwórz
6.    Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – otwórz

Komunikat dotyczący aktualizacji funkcjonalności Portalu Ogłoszeń ARiMR:

W dniu 23 stycznia 2018 r. dokonano aktualizacji funkcjonalności Portalu Ogłoszeń ARiMR. Wprowadzone zmiany ułatwią użytkownikom korzystanie z Portalu.

Zakres dokonanych zmian funkcjonalności dotyczy m.in.:

  • wprowadzenia zmian w zakresie zapisywania zdarzeń w historii ogłoszenia (m.in. dodanie daty i godziny publikacji ogłoszenia);
  • utworzenia możliwości zapisania ogłoszenia bez jego publikacji i opublikowania ogłoszenia w późniejszym terminie;
  • dodania filtra umożliwiającego wyświetlenie na liście tylko ogłoszeń aktywnych, czyli ogłoszeń, których termin składania ofert nie minął;
  • dodania komunikatów pomocniczych, zawierających wybrane treści z Instrukcji Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR;
  • utworzenia możliwości dodania w ogłoszeniu wielu adresów (polskich i/lub zagranicznych);
  • utworzenia możliwości nadania innemu Użytkownikowi uprawnień do edycji i opublikowanego ogłoszenia;
  • dodania zakładki Moje ogłoszenia, w której Użytkownik znajdzie tylko ogłoszenia opublikowane przez siebie;
  • utworzenia możliwości wygenerowania raportu z publikacji ogłoszenia w formacie pdf.

Szczegółowy opis funkcjonalności Portalu zawarty jest w Instrukcji Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR, która dostępna jest do pobrania na Portalu w dziale Wzory dokumentów.

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem:

www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogłoszeń ARiMR w dziale "Wzory dokumentów".

Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych jest możliwe bez konieczności logowania.