Zostań ekspertem w ramach działania "Współpraca" - kandydaci mogą składać wnioski od 30 kwietnia do 31 maja 2019 roku

Logo PROW 2014 - 2020

Zaproszenie

do składania Wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej zwany Wnioskiem kandydata na eksperta),
których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:

 • nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
 • nowych lub znacznie udoskonalonych technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub
 • nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub
 • nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub
 • tworzenia lub rozwoju:

  • krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, lub
  • rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013

  - dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW PROWADZONY JEST W TERMINIE od 30 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.

O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU Wniosku kandydata na eksperta, do Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dziedziny nauki:
zgodnie z Wykazem dziedzin w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanym dalej "Wykazem dziedzin" - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Istnieje możliwość wyboru kilku dziedzin w przypadku posiadanych kompetencji, co jednak wymaga złożenia odrębnych Wniosków kandydata na eksperta dla każdej dziedziny.

Do zadań eksperta należeć będzie, w terminie i na zasadach określonych w Umowie ramowej oraz Zasadach wyboru ekspertów, sporządzania opinii eksperckiej oraz wynagradzania ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wydanie:

 1. wstępnej i ostatecznej opinii eksperckiej - etap oceny operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1226 i 1683 oraz z 2019 r. poz. 427), zwanym dalej "Rozporządzeniem", w szczególności:
  a) zgodności z kryteriami wyboru, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 9 – 13 Rozporządzenia,
  b) niezbędności przeprowadzania badań naukowych w ramach operacji,
  c) zasadności kosztów planowanych do poniesienia w ramach operacji,
  d) czasu niezbędnego do osiągnięcia celu operacji.
 2. opinii eksperckiej - etap rozpatrywania w zakresie:
  a) argumentów przedstawionych w skardze do WSA,
  b) wniosku o zmianę (aneksowanie) umowy o przyznaniu pomocy,
  c) wniosku o płatność,
  d) ponownego rozpatrzenia sprawy,
  e) innych zagadnień wymagających wiedzy eksperckiej.

Zasady wyboru
Ekspertem może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada odpowiednie wykształcenie, tj. co najmniej tytuł magistra, magistra inżyniera lub wyższy tytuł naukowy w dziedzinie, określonej w Wykazie dziedzin, w ramach której ubiega się o umieszczenie w Wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanym dalej "Wykazem ekspertów". Uznawane są tytuły naukowe równoważne, w tym uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami o nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą;
 5. jest czynna zawodowo i posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. co najmniej 2-letnie (24 miesiące) zatrudnienie w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających dzień złożenia Wniosku kandydata na eksperta, na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonywanie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, przy czym okres 2 lat nie musi być nieprzerwany, w dziedzinie, określonej w Wykazie dziedzin, w ramach której ubiega się o umieszczenie w Wykazie ekspertów;
 6. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przepisów prawnych - w odniesieniu do działania Współpraca;
 7. deklaruje gotowość wydawania opinii w zakresie działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 8. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na opublikowanie danych osobowych zawartych w Wykazie ekspertów;
 9. nie jest członkiem grupy operacyjnej EPI ubiegającej się o przyznanie pomocy.

Pożądane jest posiadanie przez kandydata:

 • doświadczenia związanego z uczestnictwem w realizacji projektów innowacyjnych,
 • doświadczenia w opiniowaniu, w ramach dziedziny nauki, w której kandydat aplikuje,
 • publikacji/dorobku naukowego w ramach dziedziny nauki w której kandydat aplikuje.

Ekspertem nie może zostać osoba, która jest pracownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zgłoszenie
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu:

Wniosku kandydata na eksperta - stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad naboru ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz sposobu prowadzenia wykazu ekspertów, udostępnionych na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, wykształcenie, certyfikaty i inne.

W przypadku ubiegania się o umieszczenie w Wykazie ekspertów, w ramach więcej niż jednej dziedziny, dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, wykształcenie, certyfikaty i inne mogą być złożone tylko przy jednym Wniosku kandydata na eksperta – w kolejnych Wnioskach kandydata na eksperta obowiązkowo należy wskazać Wniosek kandydata na eksperta, przy którym zostały załączone te dokumenty.

Zgłoszenia należy składać na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, Warszawa 02-822, z dopiskiem Departament Działań Delegowanych, działanie Współpraca.

O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU do Agencji.

Uwaga!
Zgłoszenia złożone po terminie, w którym przeprowadzany jest nabór ekspertów oraz zgłoszenia zawierające braki formalne pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Za braki formalne zgłoszenia, o którym mowa powyżej uznane zostanie:

 • nie wskazanie dziedziny we Wniosku kandydata na eksperta lub wskazanie kilku dziedzin w jednym wniosku, 
 • nie podpisanie Wniosku kandydata na eksperta,
 • nie wypełnienie wszystkich wymaganych pól Kwestionariusza osobowego kandydata na eksperta,
 • nie złożenie albo nie podpisanie załącznika Nr 1 (Kwestionariusz osobowy kandydata na eksperta), Nr 2 (Oświadczenie), Nr 3 (Zgody na przetwarzanie danych osobowych) do Wniosku kandydata na eksperta,
 • złożenie Wniosku kandydata na eksperta przez pracownika Agencji.

Informacje dodatkowe:
Ekspert zostanie umieszczony w Wykazie ekspertów, w przypadku spełnienia wszystkich obligatoryjnych kryteriów.

Wykaz ekspertów, zostanie umieszczony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Zasady naboru ekspertów, pracy ekspertów oraz wynagrodzenia ekspertów uregulowane zostały
w dokumentach:

 • Zasady naboru ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz sposobu prowadzenia wykazu ekspertów,
 • Zasady wyboru ekspertów, sporządzania opinii eksperckiej oraz wynagradzania ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • Umowa ramowa,
 • Tabela wynagrodzeń eksperta za wydanie opinii eksperckiej.

- zamieszczonych na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - przejdź

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy: delegowane@arimr.gov.pl

Wykaz dziedzin w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Lp.

Dziedziny

KIS 2*

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO

I.

ELEMENTY WSPÓLNE DLA INNOWACJI SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO

II.

GLEBA I UŻYTKI ROLNE

III.

POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ

IV.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ

V.

MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE

VI.

NAWOZY ORGANICZNE I MINERALNE, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
I REGULATORY WZROSTU

VII.

PRODUKCJA, MAGAZYNOWANIE, PRZECHOWALNICTWO

VIII.

PRZETWÓRSTWO PŁODÓW ROLNYCH I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

IX.

ŻYWNOŚĆ A KONSUMENT

KIS 4*

WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII

IV.

OZE

KIS 10*

INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE ORAZ GEOINFORMACYJNE

IV.

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W INTELIGENTNYCH  SIECIACH

KIS 12*

AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

III.

DIAGNOSTYKA I MONITOROWANIE

* Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Data wprowadzenia: 16.05.2019
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2019 22:31