Uwaga dostawcy realizujący Program dla szkół w roku szkolnym 2020/2021- nowy komunikat

Zdjęcie: AdobeStock

Dostawcy „Programu dla Szkół” !!!
Komunikat obowiązuje od dnia 31.05.2021 r.


Zgodnie z Harmonogramem powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach opublikowanym w dniu 29.04.2021 r. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (otwórz), przedstawiającym zasady funkcjonowania wszystkich placówek edukacyjnych, od dnia 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały całkowicie w trybie stacjonarnym.

Mając na uwadze powyższe, ARiMR informuje, że Dostawcy biorący udział w „Programie dla szkół” zobowiązani są realizować dostawy do klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz do klas I i II ogólnokształcących szkół baletowych, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz.U.2020.1511 z późn. zm.), zwanym dalej Rozporządzeniem MRiRW z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Należy wskazać, iż zgodnie z § 13b Rozporządzenia MRiRW z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w przypadku zawieszenia stacjonarnych zajęć edukacyjnych w ww. klasach grupy docelowej istnieje możliwość udostępniania produktów dla dzieci z:

 • klas VI-VIII - w przypadku szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
 • klas III-V - w przypadku ogólnokształcących szkół baletowych
 • oddziałów przedszkolnych - w przypadku szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,

zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramami dostaw. Niemniej jednak, należy wskazać, iż fakt zawieszenia stacjonarnych zajęć edukacyjnych w klasach grupy docelowej programu, Dyrektor szkoły powinien niezwłocznie zgłosić do:

 • Dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwego ze względu na położenie szkoły podstawowej - w przypadku szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie,
 • Dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę Dostawcy, z którym dana szkoła zawarła umowę, na formularzu stanowiącym załącznik nr XI do „Warunków udziału w programie dla szkół w roku szkolnym 2020/2021”, tj. Powiadomienie o zawieszeniu zajęć edukacyjnych w trybie stacjonarnym.

Dodatkowo należy wskazać, iż zgodnie z § 13c Rozporządzenia MRiRW z dnia 28 sierpnia 2020 r. Dyrektorzy szkół podstawowych, które uczestniczą w programie, w przypadku zawieszenia zajęć w klasach grupy docelowej, mogą przekazywać owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, które uczą się w systemie zdalnym.

Wyłącznie w przypadku, gdy Dyrektor szkoły, która zawarła umowę z Dostawcą, odmówi przyjęcia produktów i realizacji programu, po uzyskaniu stosownego oświadczenia o odmowie przyjęcia produktów, warunkowo Dostawcy mają możliwość bezpłatnego przekazania produktów do:

 • jednostek organizacyjnych, których rejestr prowadzi Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz chmielu (Dz.U. z 2021 poz. 618),
 • szpitali w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.),
 • służb mundurowych, np. wojsko, policja itp.,
 • domów Pomocy Społecznej,
 • hospicjów,
 • domów dziecka, rodzin zastępczych itp.,

zgodnie z Wytycznymi dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2020/2021 (aktualizacja z dnia 27.05.2021 r.) - otwórz

Należy wskazać, iż dystrybucja produktów powinna odbywać się, w zakresie ilości porcji, zgodnej z zawartymi umowami i harmonogramami dostaw. W pierwszej kolejności należy dostarczać produkty łatwo psujące się, z krótkimi terminami ważności.

WAŻNE:
Zatwierdzony Dostawca zobowiązany jest utrzymywać stały kontakt z osobą uprawnioną do reprezentowania szkoły podstawowej, celem monitorowania sytuacji w zakresie funkcjonowania szkoły.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, który realizuje „Program dla szkół”.

Zatwierdzony Dostawca zobowiązany jest pozyskać od Dyrektora szkoły:

 1. kopię zawiadomienia o zawieszeniu zajęć edukacyjnych, o którym mowa w §18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604).
 2. informację, w formie pisemnej (np. korespondencji mailowej), o liczbie rodziców/ opiekunów prawnych, którzy wyrazili zgodę na odbiór produktów dla dzieci uczących się w systemie zdalnym. Informację, w formie pisemnej, należy pozyskać również w sytuacji, gdy żaden rodzic nie wyraził zgody i szkoła nie jest zainteresowana rozdysponowywaniem produktów dzieciom uczącym się w systemie zdalnym.

 

 

Data wprowadzenia: 27.05.2021
Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2021 16:37