Uwaga dostawcy "Programu dla szkół" - dalsze informacje

marzec 25, 2020

Dostawcy „Programu dla Szkół” !!!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 obowiązują do dnia 10 kwietnia 2020 r. bez względu na dalszy rozwój sytuacji w kraju z powodu COVID 19.

Dostawcy będą mogli złożyć do KOWR wniosek o pomoc PDS tylko w zakresie produktów, które zostały zakupione w celu realizacji „Programu dla szkół”, zgodnie ze stanem magazynowym na dzień 13.03.2020 r. będącym w posiadaniu KOWR, a data ich ważności/termin przydatności do spożycia upływa nie później niż w dniu 17.04.2020 r.

Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020

W celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem zwanej dalej „COVID-19”, zostały nałożone ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, a w konsekwencji ich czasowe zamknięcie. Wobec tego ciągłość realizacji mechanizmu „Program dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020 została przerwana z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju. Zaistniała sytuacja jest konsekwencją środka podjętego w interesie publicznym i jest przypadkiem „siły wyższej”.

Mając na uwadze wstrzymanie realizacji „Programu dla szkół” z powodu „COVID-19” poniżej znajdują się wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/zatwierdzonych szkół podstawowych, zwanych dalej: Dostawcami.

1. Dostawcy oraz szkoły podstawowe mający zawarte umowy nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw oraz mleka powinni podjąć starania w kierunku zmiany treści tych umów, tak aby zobowiązania stron zostały zawieszone na okres, o którym mowa w § 2 ust. 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410).

2. Dostawcy biorący udział w „Programie dla szkół” powinni wstrzymać się z zakupami produktów wymaganych do realizacji tego Programu w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3. Dostawcy, którzy przekazali do Oddziałów Terenowych KOWR właściwych ze względu na siedzibę dostawcy, stany magazynowe oraz harmonogramy dostaw produktów przewidzianych na realizację tego działania w okresie od dnia 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r. mogliby ubiegać się o pomoc z tytułu wystąpienia „siły wyższej”, o ile nie sprzedali tych produktów.

4. Dostawcy, którym nie udało się dostarczyć produktów zakupionych w celu realizacji dostaw w ramach „Programu dla szkół”, a termin ich ważności nie upłynął, powinni podjąć starania aby produkty te nieodpłatnie przekazać do:

  • jednostek organizacyjnych, których rejestr prowadzi Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz chmielu (Dz. U. z 2019 r. poz. 935), które dodatkowo są organizacjami pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909),
  • szpitali w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295),
  • służb mundurowych, np. wojsko, policja itp.

5. Dostawcy, zobowiązani są do zagwarantowania jakości przekazywanych produktów do podmiotów wskazanych w pkt 4 oraz przekazania informacji dla odbiorcy, że:

a. przekazane produkty nie mogą być sprzedane a jedynie wykorzystane na cele bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością, z wyjątkiem działalności gospodarczej,

b. przekazane produkty zostały zakupione na potrzeby „Programu dla szkół” i w celu przeciwdziałaniu marnotrawieniu dobrej jakościowo żywności są nieodpłatnie przekazywane do odbiorców,

c. odbiorca każdorazowo powinien sprawdzić ilość i jakość dostarczonych produktów oraz powinien odmówić przyjęcia produktów, gdy dostarczone owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne nie spełniają wymagań jakościowych lub ich wygląd/zapach budzą jakiekolwiek wątpliwości dotyczące świeżości i przydatności do spożycia. W takim przypadku odbiorca ma obowiązek odmówić przyjęcia takich produktów i nie potwierdzać odbioru na dokumentach towarzyszących dostawie, a także zgłosić taką sytuację do dostawcy oraz właściwego Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR,

d. odbiorca produktów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że otrzymane produkty będą przeznaczone na cele związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością, z wyjątkiem działalności gospodarczej, oraz że nie staną się przedmiotem odsprzedaży.

6. Produkty, które w wyniku zamknięcia placówek oświatowych utraciły ważność, będą mogły zostać objęte wnioskiem o pomoc, pod warunkiem, że Dostawca wykaże się stosownymi dokumentami potwierdzającymi ich przygotowanie do dystrybucji w szkołach, zgodnie z harmonogramami dostaw i umowami zawartymi ze szkołami, a także dokumentami potwierdzającymi przeznaczanie ich do unieszkodliwiania jako odpady.

7. Wszystkie działania podjęte przez Dostawców, tj. nieodpłatne przekazanie celem spożycia przez ludzi lub przeznaczanie ich do unieszkodliwiania jako odpady, będą wymagać potwierdzenia stosownymi dokumentami, np. protokołem przekazania produktów do spożycia, fakturami potwierdzającymi zakup, dokumentem PZ - WZ, fakturami potwierdzającymi unieszkodliwienie jako odpady. Dokument potwierdzający ww. działania powinien zawierać co najmniej: imię i nazwisko/ nazwę Dostawcy, datę, nazwę produktu, ilość porcji (np. szt.), podpisy osób uprawnionych do reprezentacji odbiorcy.
Dodatkowo, Dostawcy zobowiązani będą przedstawić dokumenty potwierdzające, że produkty, które trafiły do bezpłatnej dystrybucji były przekazane na cele związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością, z wyjątkiem działalności gospodarczej, tj. oświadczenie odbiorcy.

8. Należy mieć na uwadze, że podczas kontroli na miejscu przed ewentualną wypłatą pomocy m.in. stany magazynowe dostawców, harmonogramy będą zweryfikowane przez kontrolerów KOWR.

9. Przewiduje się, że wysokość wparcia dla dostawców, będzie wyliczana do ilości prawidłowo udokumentowanych produktów, które przeznaczone były na dostawy do szkół, ale w wyniku działania siły wyższej nie zostały one zrealizowane (dotyczy produktów wprowadzonych do magazynów do dnia 13.03.2020r.), z uwzględnieniem m.in.:

a. przekazanych do OT KOWR stanów magazynowych zakupionych produktów na realizację „Programu dla szkół” oraz harmonogramów dostaw według stanu na dzień 13.03.2020 r. w odniesieniu do zawartych umów,

b. zawartych Umów ze szkołami podstawowymi, stanowiącymi załącznik nr VIII do Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020 - w przypadku zatwierdzonych dostawców,

c. Oświadczeń zatwierdzonych szkół podstawowych stanowiących załącznik nr III do Warunków (…) - w przypadku zatwierdzonych szkół podstawowych,

d. Dokumentów potwierdzających przekazanie produktów na bezpłatną dystrybucję/ unieszkodliwienie jako odpady,

e. stawki ryczałtowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2019/2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 932).

10. Podkreśla się, że każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie przez KOWR, ze względu na nieprzewidziane okoliczności w powodu COVID-19, w oparciu o odpowiednie dowody, które Dostawcy będą zobowiązani przedłożyć w przypadku wnioskowania o wsparcie wraz z wnioskiem o pomoc. Przy rozstrzyganiu sprawy będzie brany pod uwagę charakter produktów, tj. sprawdzenie czy są one łatwopsujące się i tym samym nie nadają się do wykorzystania po wznowieniu realizacji Programu.

Data wprowadzenia: 13.03.2020
Data ostatniej modyfikacji: 11.08.2020 08:45