Susza w uprawach rolnych

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach opublikował kolejne opracowanie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski oraz upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin bobowatych.

Szczegóły są dostępne na stronie serwisu Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej pod adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/.

W aktualnie opracowanym piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2018 roku, IUNiG stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski wśród wszystkich monitorowanych upraw.

W związku z tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, zaapelował o jak najszybsze powoływanie komisji szacujących starty spowodowane suszą.

Sporządzone przez komisje protokoły będą stanowiły podstawę do udzielenia pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty spowodowane przez tę klęskę, są więc niezbędne do ubiegania się o takie wsparcia.

Aktualnie ARiMR w związku ze szkodami spowodowanymi przez suszę udziela pomocy w formie dopłat do kredytów klęskowych - przejdź.

Komunikat Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w sprawie suszy

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin bobowatych (załącznik 1 - otwórz).
Ponadto przesyłamy:

 • mapę wartości klimatycznego bilansu wodnego (załącznik 2 - otwórz),
 • zestawienie statystyczne zagrożenia suszą dla upraw (załącznik 3 - otwórz),
 • mapę obszarów aktualnie zagrożonych suszą dla poszczególnych upraw dla obszaru Polski (załącznik 4 - otwórz)

za okres od 1 maja do 30 czerwca 2018 roku.

W piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2018 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -174,5 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa zwiększeniu o 16 mm.

Najniższe wartości KBW w tym okresie sześciodekadowym wystąpiły (tak jak w poprzednim okresie) w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta, osiągając od     -250 do –259 mm. Bardzo duży deficyt wody wynoszący od –240 do -249 mm odnotowano na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej oraz na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Bardzo duże niedobory wody notowano również na Kujawach oraz we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego od -200 do -239 mm. W dalszym ciągu duże niedobory wody wynoszące ponad 160 mm notowano na bardzo dużym obszarze kraju rozciągającym się na północ od Pasa Wyżyn Polskich, chociaż obszar ten przesunął się już bardziej na północ w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Natomiast w południowych rejonach Polski deficyt wody był już dużo mniejszy wynosił od -50 do -100 mm.

Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród wszystkich monitorowanych upraw:

 1. Zbóż jarych,
 2. Zbóż ozimych,
 3. Roślin bobowatych,
 4. Krzewów owocowych,
 5. Warzyw gruntowych,
 6. Truskawek
 7. Tytoniu,
 8. Drzew owocowych,
 9. Rzepaku i rzepiku,
 10. Kukurydzy na ziarno,
 11. Kukurydzy na kiszonkę,
 12. Chmielu
 13. ziemniaka
 14. buraka cukrowego

Liczbę wszystkich gmin zagrożonych tegoroczną suszą w Polsce oraz udział gmin zagrożonych w kraju (w %) prezentuje tabela 1.


Tabela 1. Liczba gmin oraz udział gmin zagrożonych suszą w kraju (w %)

 

Lp.

Uprawa

Liczba gmin zagrożonych suszą

Udział gmin zagrożonych suszą w Polsce

[w %]

1.

Zboża jare

1437

57,99

2.

Zboża ozime

1227

49,52

3.

Rośliny bobowate

1227

49,52

4.

Krzewy owocowe

1153

46,53

5.

Rzepak i rzepik

1063

42,90

6.

Truskawki

1002

40,44

7.

Tytoń

  866

34,95

8.

Warzywa gruntowe

  826

33,33

9.

Drzewa owocowe

  574

23,16

10.

Kukurydza na ziarno

  424

17,11

11.

Kukurydza na kiszonkę

  424

17,11

12.

Chmiel

  204

  8,23

13.

Ziemniak

  108

  4,36

14.

Burak cukrowy

    21

  0,85

Potencjalną powierzchnię zagrożenia suszą rolniczą w Polsce przedstawia tabela 2.


Tabela 2. Powierzchnia zagrożenia suszą rolniczą według upraw

Lp.

Uprawa

Powierzchnia gruntów ornych zagrożonych suszą w Polsce [w %]

1.

Zboża jare

40,28

2.

Rośliny bobowate

29,11

3.

Zboża ozime

28,95

4.

Krzewy owocowe

28,60

5.

Truskawki

22,40

6.

Tytoń

20,76

7.

Rzepak i rzepik

17,82

8.

Warzywa gruntowe

16,31

9.

Drzewa owocowe

  9,80

10.

Kukurydza na kiszonkę

  6,57

11.

Kukurydza na ziarno

  6,56

12.

Chmiel

  2,00

13.

Ziemniak

  0,77

14.

Burak cukrowy

  0,04

W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiły zmiany dotyczące gmin objętych suszą rolniczą, które przedstawiono w tabeli 3.


Tabela 3. Zmiany w liczbie gmin z suszą rolniczą w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego (w punktach procentowych)

Lp.

Uprawa

Punkty procentowe

1.

Chmiel

  +4,64

2.

Ziemniak

  +2,67

3.

Burak cukrowy

  +0,29

4.

Rzepak i rzepik

  -5,81

5.

Kukurydza na ziarno

  -6,78

6.

Kukurydza na kiszonkę

  -6,78

7.

Zboża jare

-24,98

8.

Tytoń

-25,42

9.

Rośliny bobowate

-26,75

10.

Krzewy owocowe

-27,64

11.

Zboża ozime

-28,08

12.

Drzewa owocowe

-28,82

13.

Warzywa gruntowe

-30,83

14.

Truskawki

-31,03

W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiły zmiany dotyczące powierzchni gruntów ornych objętych suszą tabela 4.


Tabela 4. Zmiany w powierzchni gruntów ornych objętych suszą w stosunku do  poprzedniego okresu sześciodekadowego (w punktach procentowych)

Lp.

Uprawa

Punkty procentowe

1.

Chmiel

  +1,31

2.

Rzepak i rzepik

  +1,05

3.

Ziemniak

  +0,49

4.

Burak cukrowy

  -0,10

5.

Kukurydza na ziarno

  -1,35

6.

Kukurydza na kiszonkę

  -1,35

7.

Drzewa owocowe

-11,53

8.

Tytoń

-13,00

9.

Warzywa gruntowe

-16,46

10.

Rośliny bobowate

-18,10

11.

Krzewy owocowe

-20,15

12.

Zboża ozime

-20,41

13.

Zboża jare

-22,86

14.

Truskawki

-23,27

W piątym okresie raportowania od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano w 13 województwach, w 4 z nich występowała we wszystkich gminach. Suszę notowano w 1437 gminach tj. w 57,99% gmin kraju na powierzchni 40,28% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.:

 • pomorskim,
 • zachodniopomorskim,
 • lubuskim,
 • podlaskim,
 • kujawsko-pomorskim,
 • wielkopolskim

(od 67,07 do 81,89% gruntów ornych tych województw).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach zbóż jarych w poszczególnych województwach przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Susza w uprawach zbóż jarych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

kujawsko-pomorskie

144

144

100,00

67,11

2.

lubuskie

82

82

100,00

76,61

3.

podlaskie

118

118

100,00

74,14

4.

zachodniopomorskie

114

114

100,00

80,41

5.

pomorskie

123

120

97,56

81,89

6.

wielkopolskie

226

214

94,69

67,07

7.

warmińsko-mazurskie

116

109

93,97

41,19

8.

mazowieckie

314

281

89,49

48,43

9.

lubelskie

213

115

53,99

23,92

10.

łódzkie

177

79

44,63

15,05

11.

dolnośląskie

169

55

32,54

8,93

12.

świętokrzyskie

102

4

3,92

0,00

13.

podkarpackie

160

2

1,25

0,01

14.

małopolskie

182

0

0,00

0,00

15.

opolskie

71

0

0,00

0,00

16.

śląskie

167

0

0,00

0,00

Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw zbóż ozimych, którą notowano w 11 województwach, w 2 z nich w 100% gmin. Suszę notowano w 1227 gminach tj. w 49,52% gmin kraju na powierzchni 28,95% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.

 • Zachodniopomorskim
 • Pomorskim,
 • Lubuskim,
 • Podlaskim,
 • Wielkopolskim

(od 51,33 do 68,72% gruntów ornych tych województw).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach zbóż ozimych w poszczególnych województwach przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Susza w uprawach zbóż ozimych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

podlaskie

118

118

100,00

57,32

2.

zachodniopomorskie

114

114

100,00

68,72

3.

kujawsko-pomorskie

144

141

97,92

48,58

4.

lubuskie

82

80

97,56

60,08

5.

pomorskie

123

120

97,56

67,13

6.

warmińsko-mazurskie

116

101

87,07

23,64

7.

wielkopolskie

226

177

78,32

51,33

8.

mazowieckie

314

242

77,07

29,12

9.

lubelskie

213

77

36,15

16,57

10.

dolnośląskie

169

29

17,16

4,10

11.

łódzkie

177

28

15,82

4,14

12.

małopolskie

182

0

0,00

0,00

13.

opolskie

71

0

0,00

0,00

14.

podkarpackie

160

0

0,00

0,00

15.

śląskie

167

0

0,00

0,00

16.

świętokrzyskie

102

0

0,00

0,00

Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą notowano również wśród upraw roślin bobowatych. Odnotowano ją w 11 województwach, w 2 z nich w 100% gmin. Suszę notowano w 1890 gminach tj. 76,27% gmin kraju na powierzchni 47,21% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.

 • Zachodniopomorskim
 • Pomorskim,
 • Lubuskim,
 • Podlaskim,
 • Wielkopolskim

(od 51,50 do 68,91% gruntów ornych tych województw).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach roślin bobowatych w poszczególnych województwach przedstawia tabela 7.

Tabela 7. Susza w uprawach roślin bobowatych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

podlaskie

118

118

100,00

58,35

2.

zachodniopomorskie

114

114

100,00

68,91

3.

kujawsko-pomorskie

144

141

97,92

48,73

4.

lubuskie

82

80

97,56

60,08

5.

pomorskie

123

120

97,56

67,44

6.

warmińsko-mazurskie

116

101

87,07

24,31

7.

wielkopolskie

226

177

78,32

51,50

8.

mazowieckie

314

242

77,07

29,12

9.

lubelskie

213

77

36,15

16,57

10.

dolnośląskie

169

29

17,16

4,10

11.

łódzkie

177

28

15,82

4,14

12.

małopolskie

182

0

0,00

0,00

13.

opolskie

71

0

0,00

0,00

14.

podkarpackie

160

0

0,00

0,00

15.

śląskie

167

0

0,00

0,00

16.

świętokrzyskie

102

0

0,00

0,00

Duże zagrożenie suszą rolniczą notowano też w uprawach krzewów owocowych, którą notowano w 11 województwach, w 2 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 1153 gminach tj. w 46,53% gmin kraju na powierzchni 28,60% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.

 • Zachodniopomorskim
 • Pomorskim,
 • Podlaskim,
 • Lubuskim,
 • Wielkopolskim

(od 50,13 do 69,50% gruntów ornych tych województw).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w uprawach krzewów owocowych w poszczególnych województwach przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Susza w uprawach krzewów owocowych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

podlaskie

118

118

100,00

61,25

2.

zachodniopomorskie

114

114

100,00

69,77

3.

pomorskie

123

120

97,56

69,50

4.

lubuskie

82

79

96,34

58,50

5.

kujawsko-pomorskie

144

137

95,14

49,03

6.

warmińsko-mazurskie

116

98

84,48

25,42

7.

mazowieckie

314

226

71,97

25,86

8.

wielkopolskie

226

153

67,70

50,13

9.

lubelskie

213

67

31,46

15,29

10.

dolnośląskie

169

22

13,02

2,92

11.

łódzkie

177

19

10,73

2,08

12.

małopolskie

182

0

0,00

0,00

13.

opolskie

71

0

0,00

0,00

14.

podkarpackie

160

0

0,00

0,00

15.

śląskie

167

0

0,00

0,00

16.

świętokrzyskie

102

0

0,00

0,00

W tym okresie raportowania odnotowano kolejny już raz suszę rolniczą w uprawach rzepaku i rzepiku. Suszę w tych uprawach notowano w 11 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 1063 gminach tj. w 42,90% gmin Polski, na powierzchni 17,82% gruntów ornych.

W województwie zachodniopomorskim i podlaskim odnotowano ją we wszystkich gminach.

Największy udział gleb z suszą w tych uprawach notowano w woj. zachodniopomorskim i pomorskim.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w tych uprawach przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Susza w uprawach rzepaku i rzepiku

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

podlaskie

118

118

100,00

26,73

2.

zachodniopomorskie

114

114

100,00

47,44

3.

pomorskie

123

119

96,75

42,45

4.

lubuskie

82

78

95,12

29,58

5.

kujawsko-pomorskie

144

130

90,28

38,04

6.

warmińsko-mazurskie

116

90

77,59

14,88

7.

wielkopolskie

226

139

61,50

35,56

8.

mazowieckie

314

192

61,15

15,10

9.

lubelskie

213

61

28,64

9,03

10.

dolnośląskie

169

17

10,06

1,54

11.

łódzkie

177

5

2,82

0,43

12.

małopolskie

182

0

0,00

0,00

13.

opolskie

71

0

0,00

0,00

14.

podkarpackie

160

0

0,00

0,00

15.

śląskie

167

0

0,00

0,00

16.

świętokrzyskie

102

0

0,00

0,00

W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało w dalszym ciągu wśród upraw truskawek, którą notowano w 11 województwach, w 2 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę notowano w 1002 gminach tj. w 40,44% gmin kraju na powierzchni 22,40% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.

 • Pomorskim,
 • Zachodniopomorskim
 • Podlaskim

(od 52,35 do 63,22% gruntów ornych tych województw).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach truskawek przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Susza w uprawach truskawek

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

podlaskie

118

118

100,00

52,35

2.

zachodniopomorskie

114

114

100,00

55,88

3.

pomorskie

123

120

97,56

63,22

4.

lubuskie

82

74

90,24

41,25

5.

kujawsko-pomorskie

144

125

86,81

40,61

6.

warmińsko-mazurskie

116

86

74,14

16,67

7.

wielkopolskie

226

134

59,29

43,88

8.

mazowieckie

314

164

52,23

14,45

9.

lubelskie

213

52

24,41

10,89

10.

dolnośląskie

169

14

8,28

0,44

11.

łódzkie

177

1

0,56

0,12

12.

małopolskie

182

0

0,00

0,00

13.

opolskie

71

0

0,00

0,00

14.

podkarpackie

160

0

0,00

0,00

15.

śląskie

167

0

0,00

0,00

16.

świętokrzyskie

102

0

0,00

0,00

W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało także w uprawach tytoniu, notowano ją w 10 województwach, w woj. zachodniopomorskim w 100% gmin. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 866 gminach tj. w34,95% gmin kraju na powierzchni 20,76% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.

 • Pomorskim,
 • Zachodniopomorskim
 • Podlaskim

(od 53,43 do 63,94% gruntów ornych tych województw).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach tytoniu przedstawia tabela 11.

Tabela 11. Susza w uprawach tytoniu

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

zachodniopomorskie

114

114

100,00

53,69

2.

pomorskie

123

120

97,56

63,94

3.

podlaskie

118

108

91,53

53,43

4.

kujawsko-pomorskie

144

116

80,56

38,76

5.

lubuskie

82

63

76,83

30,63

6.

warmińsko-mazurskie

116

71

61,21

15,96

7.

wielkopolskie

226

119

52,65

42,62

8.

mazowieckie

314

112

35,67

8,52

9.

lubelskie

213

42

19,72

8,57

10.

dolnośląskie

169

1

0,59

0,00

11.

łódzkie

177

0

0,00

0,00

12.

małopolskie

182

0

0,00

0,00

13.

opolskie

71

0

0,00

0,00

14.

podkarpackie

160

0

0,00

0,00

15.

śląskie

167

0

0,00

0,00

16.

świętokrzyskie

102

0

0,00

0,00

W tym okresie raportowania bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw warzyw gruntowych, notowano ją w 9 województwach. Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 826 gminach tj. w 33,33% gmin kraju na powierzchni 16,31% gruntów ornych.

Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w uprawach warzyw gruntowych w woj.: pomorskim (55,60% gruntów ornych województwa).

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach warzyw gruntowych przedstawia tabela 12.

Tabela 12. Susza w uprawach warzyw gruntowych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

zachodniopomorskie

114

112

98,25

40,44

2.

pomorskie

123

120

97,56

55,60

3.

podlaskie

118

106

89,83

44,05

4.

kujawsko-pomorskie

144

113

78,47

29,55

5.

lubuskie

82

58

70,73

24,05

6.

warmińsko-mazurskie

116

65

56,03

9,73

7.

wielkopolskie

226

114

50,44

35,51

8.

mazowieckie

314

100

31,85

5,90

9.

lubelskie

213

38

17,84

5,25

10.

dolnośląskie

169

0

0,00

0,00

11.

łódzkie

177

0

0,00

0,00

12.

małopolskie

182

0

0,00

0,00

13.

opolskie

71

0

0,00

0,00

14.

podkarpackie

160

0

0,00

0,00

15.

śląskie

167

0

0,00

0,00

16.

świętokrzyskie

102

0

0,00

0,00

W tym okresie raportowania również odnotowano zagrożenie suszą rolniczą wśród upraw drzew owocowych. Na terytorium Polski suszę w tych uprawach notowano w 9 województwach na terenie 574 gmin tj. w 23,16% gmin kraju obejmując powierzchnię 9.80% gruntów ornych.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach drzew owocowych przedstawia tabela 13.

Tabela 13. Susza w uprawach drzew owocowych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

pomorskie

123

118

95,93

32,23

2.

zachodniopomorskie

114

89

78,07

21,20

3.

podlaskie

118

80

67,80

32,28

4.

kujawsko-pomorskie

144

85

59,03

14,84

5.

wielkopolskie

226

101

44,69

28,45

6.

lubuskie

82

32

39,02

7,18

7.

warmińsko-mazurskie

116

36

31,03

6,03

8.

lubelskie

213

21

9,86

2,78

9.

mazowieckie

314

12

3,82

0,20

10.

dolnośląskie

169

0

0,00

0,00

11.

łódzkie

177

0

0,00

0,00

12.

małopolskie

182

0

0,00

0,00

13.

opolskie

71

0

0,00

0,00

14.

podkarpackie

160

0

0,00

0,00

15.

śląskie

167

0

0,00

0,00

16.

świętokrzyskie

102

0

0,00

0,00

W tym okresie raportowania odnotowano również wystąpienie suszy w uprawach kukurydzy na ziarno. Suszę w tych uprawach notowano w 8 województwach. Na terenie kraju suszę wśród upraw kukurydzy notowano w 424 gminach tj. w 17,11% gmin Polski, na powierzchni 6,56% gruntów ornych.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach kukurydzy na ziarno przedstawia tabela 14.

Tabela 14. Susza w uprawach kukurydzy na ziarno

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

pomorskie

123

98

79,67

27,15

2.

podlaskie

118

70

59,32

13,10

3.

zachodniopomorskie

114

67

58,77

15,32

4.

kujawsko-pomorskie

144

61

42,36

15,62

5.

wielkopolskie

226

91

40,27

20,64

6.

warmińsko-mazurskie

116

24

20,69

2,19

7.

lubuskie

82

9

10,98

0,78

8.

lubelskie

213

4

1,88

0,12

9.

dolnośląskie

169

0

0,00

0,00

10.

łódzkie

177

0

0,00

0,00

11.

małopolskie

182

0

0,00

0,00

12.

mazowieckie

314

0

0,00

0,00

13.

opolskie

71

0

0,00

0,00

14.

podkarpackie

160

0

0,00

0,00

15.

śląskie

167

0

0,00

0,00

16.

świętokrzyskie

102

0

0,00

0,00

W tym okresie raportowania odnotowano również wystąpienie suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Suszę w tych uprawach notowano w 8 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 424 gminach tj. w 17,11 gmin Polski, na powierzchni 6,57% gruntów ornych.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach kukurydzy na kiszonkę przedstawia tabela 15.


Tabela 15. Susza w uprawach kukurydzy na kiszonkę

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

pomorskie

123

98

79,67

27,23

2.

podlaskie

118

70

59,32

13,10

3.

zachodniopomorskie

114

67

58,77

15,43

4.

kujawsko-pomorskie

144

61

42,36

15,62

5.

wielkopolskie

226

91

40,27

20,67

6.

warmińsko-mazurskie

116

24

20,69

2,19

7.

lubuskie

82

9

10,98

0,78

8.

lubelskie

213

4

1,88

0,12

9.

dolnośląskie

169

0

0,00

0,00

10.

łódzkie

177

0

0,00

0,00

11.

małopolskie

182

0

0,00

0,00

12.

mazowieckie

314

0

0,00

0,00

13.

opolskie

71

0

0,00

0,00

14.

podkarpackie

160

0

0,00

0,00

15.

śląskie

167

0

0,00

0,00

16.

świętokrzyskie

102

0

0,00

0,00

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach chmielu. Suszę w tych uprawach notowano w 7 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 204 gminach tj. w 8,23% gmin Polski, na powierzchni 2,00% gruntów ornych.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach chmielu przedstawia tabela 16.

Tabela 16. Susza w uprawach chmielu

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

pomorskie

123

40

32,52

4,59

2.

podlaskie

118

38

32,20

6,89

3.

wielkopolskie

226

72

31,86

8,60

4.

zachodniopomorskie

114

30

26,32

4,31

5.

warmińsko-mazurskie

116

12

10,34

1,18

6.

kujawsko-pomorskie

144

11

7,64

1,50

7.

lubuskie

82

1

1,22

0,02

8.

dolnośląskie

169

0

0,00

0,00

9.

lubelskie

213

0

0,00

0,00

10.

łódzkie

177

0

0,00

0,00

11.

małopolskie

182

0

0,00

0,00

12.

mazowieckie

314

0

0,00

0,00

13.

opolskie

71

0

0,00

0,00

14.

podkarpackie

160

0

0,00

0,00

15.

śląskie

167

0

0,00

0,00

16.

świętokrzyskie

102

0

0,00

0,00

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach ziemniaka. Suszę w tych uprawach notowano w 6 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 108 gminach tj. w 4,36% gmin Polski, na powierzchni 0,77% gruntów ornych.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach ziemniaka przedstawia tabela 17.

Tabela 17. Susza w uprawach ziemniaka

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

wielkopolskie

226

59

26,11

5,14

2.

zachodniopomorskie

114

20

17,54

2,08

3.

pomorskie

123

19

15,45

1,21

4.

kujawsko-pomorskie

144

6

4,17

0,43

5.

warmińsko-mazurskie

116

2

1,72

0,09

6.

podlaskie

118

2

1,69

0,01

7.

dolnośląskie

169

0

0,00

0,00

8.

lubelskie

213

0

0,00

0,00

9.

lubuskie

82

0

0,00

0,00

10.

łódzkie

177

0

0,00

0,00

11.

małopolskie

182

0

0,00

0,00

12.

mazowieckie

314

0

0,00

0,00

13.

opolskie

71

0

0,00

0,00

14.

podkarpackie

160

0

0,00

0,00

15.

śląskie

167

0

0,00

0,00

16.

świętokrzyskie

102

0

0,00

0,00

W tym okresie raportowania odnotowano wystąpienie suszy w uprawach buraka cukrowego. Suszę w tych uprawach notowano w 3 województwach. Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 21 gminach tj. w 0,85% gmin Polski, na powierzchni 0,04% gruntów ornych.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach w uprawach buraka cukrowego przedstawia tabela 18.

Tabela 18. Susza w uprawach buraka cukrowego

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział powierzchni zagrożonej [%]

1.

pomorskie

123

9

7,32

0,37

2.

zachodniopomorskie

114

5

4,39

0,15

3.

wielkopolskie

226

7

3,10

0,08

4.

dolnośląskie

169

0

0,00

0,00

5.

kujawsko-pomorskie

144

0

0,00

0,00

6.

lubelskie

213

0

0,00

0,00

7.

lubuskie

82

0

0,00

0,00

8.

łódzkie

177

0

0,00

0,00

9.

małopolskie

182

0

0,00

0,00

10.

mazowieckie

314

0

0,00

0,00

11.

opolskie

71

0

0,00

0,00

12.

podkarpackie

160

0

0,00

0,00

13.

podlaskie

118

0

0,00

0,00

14.

śląskie

167

0

0,00

0,00

15.

świętokrzyskie

102

0

0,00

0,00

16.

warmińsko-mazurskie

116

0

0,00

0,00

Tegoroczny maj był wyjątkowo bardzo ciepły. Na Pojezierzu Wielkopolskim i Mazurskim temperatura powietrza była wyższa od normy aż o ponad 4oC a na pozostałym terenie Polski od 3 do 4oC. Najcieplej było w środkowej części kraju od 17 do 18oC. Na bardzo dużych obszarach Polski notowano temperaturę od 16 do 17oC. Najzimniej było w północnych rejonach kraju od 13 do 16oC.

Pierwsza dekada czerwca była bardzo ciepła. W zachodniej części kraju notowano od 20 do nawet ponad 20,5oC. Na pozostałym terytorium Polski również było ciepło z temperaturą od 17 do 20,5oC. Podobnie było w drugiej dekadzie tego miesiąca, w której notowano od ponad 19 do 20,5oC. Jedynie na północy kraju było nieco zimniej od 16,5 do 19oC. Natomiast trzecia dekada tego miesiąca była w całym kraju zdecydowanie zimniejsza. Na przeważającym terenie Polski notowano temperaturę od 15 do 16oC, Jedynie na obszarze północno-wschodniej i północno-zachodniej Polski było nieco cieplej od 16,5 do 17,5oC.

W maju opady atmosferyczne były bardzo zróżnicowane od bardzo niskich wynoszących od 20 do 30 mm na Ziemi Lubuskiej, Pojezierzu Wielkopolskim oraz na Podlasiu do wysokich od 60 do 100 mm na Wyżynie Małopolskiej. Na przeważającym obszarze kraju opady były niższe od normy od 10 do 50%. Na Ziemi Lubuskiej oraz w środkowej części Pojezierza Pomorskiego wynosiły tylko 30-50% normy. Natomiast na Wyżnie Małopolskiej opady atmosferyczne tego miesiąca stanowiły 90-110% normy.

W pierwszej dekadzie czerwca notowano bardzo duże zróżnicowanie kraju pod względem opadów atmosferycznych, od bardzo niskich we wschodniej części kraju (od poniżej 5 do 10 mm) po stosunkowo wysokie w zachodnich i południowych obszarach Polski od 10 do ponad 50 mm. Drugą dekadę tego miesiąca charakteryzowały bardzo niskie opady (do 5 mm) lub też notowano nawet ich brak w północnej Polsce. W południowej części kraju notowano wystąpienie opadów od 5 do ponad 50 mm (zwłaszcza w części południowo-wschodniej). Natomiast trzecia dekada obfitowała już w większe opady wynoszące na przeważającym obszarze kraju od 15 do 50 mm a na terenach południowej Polski przekraczających nawet 50 mm. Jedynie w północno-zachodniej Polsce notowano niskie opady atmosferyczne wynoszące od 5 do 15 mm, a miejscami w tej części kraju występowały obszary, na których w dalszym ciągu nie notowano deszczu.

Tegoroczny maj oraz pierwsze dwie dekady czerwca charakteryzowały się wyjątkowo bardzo wysoką temperaturą powietrza oraz bardzo wysokim usłonecznieniem (zwłaszcza na północy kraju). Wartości tych elementów meteorologicznych były znacznie wyższe od norm wieloletnich a jednocześnie w tym okresie wystąpiły stosunkowo niskie opady atmosferyczne. Natomiast trzecia dekada czerwca była już chłodniejsza oraz wystąpiły stosunkowo duże opady atmosferyczne na bardzo dużym obszarze Polski co sprawiło, że średnia wartość KBW dla kraju uległa zwiększeniu. Takie warunki pogodowe przyczyniły się do zmniejszenie niedoborów wody dla wielu grup i gatunków roślin uprawnych. Mimo wszystko nadal występuje duży deficyt wody sprawiający, że susza notowana jest wśród wszystkich czternastu monitorowanych grup i gatunków roślin. Ostatnio występujące warunki pogodowe spowodowały, że w obecnie monitorowanym sześciodekadowym okresie w uprawach: chmielu, ziemniaka oraz buraka cukrowego wzrosła powierzchnia oraz liczba gmin z suszą.


Dyrektor
Prof. dr hab. Wiesław Aleksander Oleszek

Opracowali:
Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadaw.
Dr hab. Rafał Pudełko
Dr Katarzyna Żyłowska
Mgr Piotr Koza
Mgr Elżbieta Wróblewska

    

Data wprowadzenia: 02.07.2018
Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2018 11:07