Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Logo PROW 2014 - 2020

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w terminie od dnia 15.10.2018 r. do dnia 13.11.2018 r. - nabór na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej (nie ASF)

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1196, z późn. zm.), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl (przejdź).

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru, pomoc przyznaje się na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia.  

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 100 tys. zł:

  • osobie fizycznej, która jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, podlega m.in. ubezpieczeniu społecznemu rolnikóww pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
    Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
  • beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

Ponadto, ww. podmioty od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie mogą być wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

Pomocy nie przyznaje się również osobom, które są wspólnikami spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego lub skorzystały z pomocy:

  1. na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników", objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub
  2. na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw", objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, lub
  3. w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, lub
  4. w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pomoc udzielana będzie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, zgodnie ze szczegółowym wykazem działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl (przejdź) zgodnie z przepisem § 7 ust. 4 ww. rozporządzenia. Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, zgodnie z przepisem § 8 ww. rozporządzenia.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 10 ust. 2a ww. rozporządzenia.

Informacje na temat operacji typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl - przejdź) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Data wprowadzenia: 10.09.2018
Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2018 23:33