Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "WSPÓŁPRACA" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "WSPÓŁPRACA" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

na operacje, których przedmiotem jest: TWORZENIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW na zasadach płatności zryczałtowanej w terminie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 12 maja 2021 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy na operacje, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80 i 2399), zwane dalej „rozporządzeniem”, którego treść dostępna jest na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w zakładce https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html  

W przedmiocie operacji tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, gdzie krótki łańcuch dostaw oznacza łańcuch dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszący lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujący się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami, na zasadach płatności zryczałtowanej w ramach działania „Współpraca” pomoc jest przyznawana grupie operacyjnej EPI:

1) jeżeli w skład tej grupy wchodzi, co najmniej 5 rolników i każdy z rolników wchodzących w skład tej grupy:

a. spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:

  • w ramach dostaw bezpośrednich lub
  • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
  • w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
  • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub

b. wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2021 r. poz. 162), w zakresie, co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności;

2) która ma nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1206 i 1440);

3) która posiada zdolność prawną, a w przypadku, gdy nie posiada zdolności prawnej, działa na podstawie, zawartej w formie pisemnej, umowy spółki cywilnej albo umowy innej niż umowa spółki cywilnej, na podstawie, której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy, i są reprezentowane w tym zakresie przez jeden z nich.

Podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej nie mogą być członkiem: innej grupy operacyjnej posiadającej zdolność prawną, która ubiega się o pomoc lub której została przyznana pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej lub innej grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej, ubiegającym się o pomoc lub któremu została przyznana pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej, zgodnie z § 5b ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.

Pomoc przyznawana jest w wysokości:

 • 325 000 zł, w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu,
 • 280 000 zł, w pozostałych przypadkach

– i przysługuje danej grupie operacyjnej tylko raz w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej, obejmują m.in. koszty: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury, zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu, zakupu lub instalacji wyposażenia, zakupu usług związanych z transportem produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z realizacją operacji, odpłatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji, zakupu środków produkcji, ogólne, bieżące.

Grupa operacyjna ubiegająca się o pomoc na realizację operacji w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej, zobowiązana jest przedłożyć m. in. plan działania grupy operacyjnej (w ramach załącznika Nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy o nazwie „opis planowanej operacji”), uwzględniający stan bazowy oraz planowany stan docelowy na dzień, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności drugiej transzy, określający:

  • liczbę rolników wchodzących w skład grupy operacyjnej,
  • liczbę konsumentów, którym grupa operacyjna będzie sprzedawała produkty pochodzące od rolników wchodzących w skład tej grupy,
  • asortyment produktów oferowanych do sprzedaży,
  • wielkość sprzedaży w odniesieniu do każdego produktu objętego asortymentem produktów oferowanych do sprzedaży.

Złożone wnioski o przyznanie pomocy zostaną poddane ocenie punktowej, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji określonych w § 12 ust. 2a rozporządzenia. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Agencja nie przyzna pomocy, jeżeli operacji przyznano mniej niż 13 punktów.

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy jeden podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy. W przypadku złożenia przez jeden podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy, Agencja rozpatruje wyłącznie wniosek, który pierwszy wpłynął do Agencji. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami Agencja nie przyznaje pomocy.

W terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy zostanie opublikowana, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informacja o kolejności przysługiwania pomocy.

Informacje na temat operacji, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 udzielane są w Centrali ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Centrali ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosku dokumentacją może zostać złożony również w formie dokumentu elektronicznego1 na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), zgodnie z trybem określonym w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182).

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy zostały udostępnione na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html.


1Dokument złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), powinien:

 1. być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,
 2. zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument.
Data wprowadzenia: 26.02.2021
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2021 18:46