Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż z dniem 07.04.2020 r. zostaje anulowane w całości ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Zostało to podyktowane prośbą Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.


Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji, o których mowa w art. 54 ust.1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20142 dotyczących udziału, w odniesieniu do kosztów bezpośrednio z nim związanych, w ochronie i rozmnażaniu ex situ zwierząt wodnych, w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej, opracowanych przez organy publiczne lub prowadzonych pod ich nadzorem w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać3:
1) szkoły wyższe kształcące:
a) w zakresie rybactwa lub
b) prowadzące badania w zakresie rybactwa;
2) instytut badawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,  lub instytut  naukowy  lub  pomocnicza  jednostka  naukowa,  o których  mowa  w ustawie  z dnia
30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa, posiadające obiekt chowu lub hodowli ryb oraz zobowiązujące się do realizowania przez 5 lat, licząc od początku roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę o dofinansowanie, zobowiązań z zakresu ochrony zasobów genetycznych ryb.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 14 kwietnia 2020 r. do dnia 13 maja 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego4. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na jeden obiekt chowu lub hodowli ryb5.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji


Limit środków finansowych, do którego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 2 800 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji do dofinansowania jest kolejność złożenia wniosków w ramach danego naboru wniosków o dofinansowanie6.

Wybór operacji do finasowania

Pomoc na realizację operacji przyznaje się w celu promowania akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowania zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb. 

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce „Rybołówstwo”7.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi8.

1zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2017 r. poz. 515, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”.
2zgodnie z art. 54 ust. 1  lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014”.
3zgodnie z § 28 ust. 2 oraz § 29 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.
4zgodnie z § 41 ust. 1 i 5 rozporządzenia wykonawczego.
5zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego.
6zgodnie z § 43 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego w związku z pkt VII załącznika nr 3 „KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA” do rozporządzenia wykonawczego.
7adres lokalizacji: mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020/
8zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251).

Data wprowadzenia: 27.03.2020
Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2020 10:10