Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.9 "Zdrowie i bezpieczeństwo"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”.
Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Na co można składać wnioski

Pomoc na realizację operacji w ramach działania „Zdrowie i bezpieczeństwo” przyznaje się na działania określone w art. 3-6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/5312 oraz działania, o których mowa w art. 44 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20143 zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 508/2014.

Kto może składać wnioski


- właściciel lub armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;
- posiadacz rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym4.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 17 sierpnia 2020 r. do dnia 15 września 2020 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji (tj. port macierzysty statku rybackiego). Wniosek o dofinansowanie składa w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020, poz. 1041)5.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji


Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 9 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji
Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie6.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:  https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby.

Inne ważne informacje

Jeżeli operacja polega na inwestycji na statku, wsparcie na ten sam rodzaj inwestycji na tym samym statku rybackim przyznaje się tylko raz w trakcie okresu programowania. Jeżeli operacja polega na inwestycji w sprzęt indywidualny, wsparcie na ten sam rodzaj sprzętu i dla tego samego beneficjenta przyznaje się tylko raz w trakcie okresu programowania7.
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego, rozporządzenia nr 508/2014 oraz rozporządzenia nr 2015/531.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych planowanych dla operacji (w tym w zakresie np. oznakowania miejsca realizacji operacji). Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej8.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce „Rybołówstwo”9 oraz ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”10.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi11.

1zgodnie z § 55 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1493, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;
2rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/531 z dnia 24 listopada 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 poprzez określenie kosztów kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu poprawy higieny, zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków, ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, łagodzenia skutków zmiany klimatu i poprawy efektywności energetycznej statków rybackich (Dz. Urz. UE L 86 z 31.03.2015 r., str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem nr 2015/531);
3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”;
4zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego;
5zgodnie z § 57 ust. 5 i 8 rozporządzenia wykonawczego;
6zgodnie z pkt X załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania” do rozporządzenia wykonawczego;
7zgodnie z art. 32 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014;
8https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020;
9https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby;
10https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020/dodatkowe-informacje-i-dokumenty;
11zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251, z późn. zm.).

Data wprowadzenia: 30.07.2020
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2020 10:16