Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.12 "Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani"  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.12 "Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.12 „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach powyższego działania można składać na realizację inwestycji związanych z prawidłowym funkcjonowaniem portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku lub przystani, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20142, w zakresie:

 1. poprawy bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich,
 2. poprawy warunków bezpieczeństwa lub higieny pracy,
 3. poprawy jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich lub wodach śródlądowych,
 4. ograniczenia zanieczyszczania środowiska morskiego lub śródlądowego3

dotyczących zakresu rybołówstwa morskiego.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie na realizację operacji może składać:

 1. podmiot będący posiadaczem gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, znajdujących się w granicach portu rybackiego lub przystani rybackiej;
 2. jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub samorządowa osoba prawna lub państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 3. uznana organizacja producentów ryb lub uznany związek organizacji producentów ryb, lub organizacja międzybranżowa, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, lub inna organizacja rybacka realizująca statutowe zadania w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;
 4. podmiot zarządzający portem lub przystanią morską w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich;
 5. uprawniony do rybactwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;
 6. urząd morski;
 7. podmiot niebędący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
 8. inny niż wymieniony w pkt 1–4 powyżej podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego4.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 04 marca 2021 r. do dnia 17 marca 2021 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041)5.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 36 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

O kolejności przyznania pomocy finansowej decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) operacja będzie realizowana przez:

 • uznaną organizację producentów ryb – 5 pkt,
 • podmiot zarządzający portem rybackim lub przystanią morską – 3 pkt,
 • urząd morski – 3 pkt;

2) liczba statków rybackich, dla których dany port rybacki objęty operacją jest portem macierzystym, wynosi:

 • powyżej 40 – 5 pkt,
 • od 30 do 40 – 4 pkt,
 • od 20 do 29 – 3 pkt,
 • od 10 do 19 – 2 pkt;

3) liczba statków rybackich, dla których dana przystań rybacka objęta operacją jest przystanią macierzystą, wynosi:

 • powyżej 10 – 3 pkt,
 • od 1 do 10 – 5 pkt;

4) operacja zapewni:

 • poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy w portach rybackich, miejscach wyładunku, giełdach rybnych i przystaniach – 5 pkt,
 • poprawę jakości produktów rybołówstwa wyładowywanych w portach rybackich, miejscach wyładunku, giełdach rybnych i przystaniach – 4 pkt;

5) wnioskodawca, który nie był objęty wsparciem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w zakresie Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem (FIFG) oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) – 5 pkt;

6)    wysokość dofinansowania ze środków EFMR w przypadku portów rybackich będzie wynosić:

 • do 5 mln zł – 5 pkt,
 • powyżej 5 – do 6 mln zł – 3 pkt,
 • powyżej 6 mln zł – 1 pkt;

7)    wartość dofinansowania ze środków EFMR w przypadku przystani rybackich będzie wynosić:

 • do 3 mln zł – 5 pkt,
 • powyżej 3 – do 6 mln zł – 3 pkt6.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-po-ryby.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych planowanych dla operacji (w tym w zakresie np. oznakowania miejsca realizacji operacji). Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do pobrania ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi7.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi8 oraz ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa9.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi10.

1zgodnie z § 55 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1493, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;
2rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem 508/2014”;
3zgodnie z § 38 rozporządzenia wykonawczego;
4zgodnie z § 43 rozporządzenia wykonawczego;
5zgodnie z § 57 ust. 5 i 8 rozporządzenia wykonawczego;
6zgodnie z pkt XIII załącznika nr 1 „Kryteria wyboru operacji do dofinansowania” do rozporządzenia wykonawczego;
7https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020 ;
8https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dodatkowe-dokumenty-dla-beneficjentow ;
9https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020/dodatkowe-informacje-i-dokumenty;
10zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2140).


Data wprowadzenia: 17.02.2021
Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2021 13:50