Nawet 15 mln zł wsparcia dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Wnioski o pomoc można było składać do 30 kwietnia.

Ser i baleron

Zgodnie z rozporządzeniem wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" można było składać od 30 marca do 29 kwietnia 2018 roku w oddziałach regionalnych ARiMR. Z uwagi na fakt, że termin naboru upływa w dniu wolnym od pracy, to zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132), czynność dokonana w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy, będzie uznana za dokonaną zgodnie z przepisami prawa. Oznacza to, że ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego naboru upłynął w poniedziałek 30 kwietnia 2018 roku. O dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data złożenia dokumentów we właściwym OR ARiMR, a w przypadku złożenia wniosku przesyłką rejestrowaną, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (tzw. data stempla pocztowego).

Termin i zasady udzielania takiego wsparcia podała do publicznej wiadomości 27 grudnia 2017 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger m.in. w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu ARiMR (otwórz ogłoszenie).

Pomoc taka skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które zajmują się m.in. przetwórstwem, wytwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub sprzedażą produktów rolnych. Lista rodzajów działalności, które objęte są takim wsparciem, obejmuje 25 pozycji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) - otwórz pełną listę. Pomoc można także otrzymać na przetwarzanie roślin na cele energetyczne. Jednym z warunków otrzymania wsparcia jest zawarcie przez przetwórcę co najmniej trzyletnich umów z producentami rolnymi, grupami lub organizacjami producentów ich związkami czy zrzeszeniami lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, na dostawę minimum połowy surowca do produkcji lub sprzedaży hurtowej.     

 

 

Maksymalna wysokość pomocy udzielnej na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w całym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wynosi:

  • 10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
  • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł. Ważne jest także, iż ARiMR może dofinansować 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.

Więcej informacji - otwórz

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Zasady przyznawania takiej pomocy wyjaśnia Urszula Majek-Moch dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych w rozmowie z Dariuszem Kwiatkowskim z Polskiego Radia:

Array

Program 1 Polskiego Radia - 29 marca 2018 r. godz. 6.40


Array

Program 1 Polskiego Radia - 29 marca 2018 r. godz. 12.50


Data wprowadzenia: 29.03.2018
Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2018 15:27