Najważniejsze zmiany dla beneficjentów/ wnioskodawców ARiMR w czasie epidemii

Najważniejsze zmiany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 696), dalej zwana ustawą CoV-2, która nowelizuje przepisy określające tryb postępowania dla działań/poddziałań wdrażanych na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695), dalej zwana ustawą o wspieraniu.

Poniższe zasady stosuje się z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w przepisach Unii Europejskiej!

WAŻNE!

Z uwagi na specyfikę postępowań w sprawie o przyznanie i wypłatę pomocy lub pomocy technicznej, które reguluje ustawa o wspieraniu ustawą CoV-2 zostały wprowadzone przepisy regulujące w sposób odmienny zasady dotyczące nierozpoczynania i zawieszania biegu terminów określone w ustawie z dnia 31 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568). Proponowane zmiany mają na celu umożliwienie sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w warunkach stanu zagrożenia lub stanu epidemicznego w związku z trudnościami po stronie beneficjentów w spełnianiu określonych warunków przyznania lub wypłaty pomocy. Ponadto, zmiany pozwalają na przywrócenie terminów w sprawach w których, nie spełniono warunków lub nie wykonano zobowiązań w związku ze stanem zagrożenia lub stanem epidemicznym. Zmienione zasady nie mają zastosowania do działań: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, „Rolnictwo ekologiczne”, „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” oraz „Dobrostan zwierząt”.

WAŻNE!

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy będzie mógł zostać wydłużony przez Agencję. Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy zostanie podana do publicznej wiadomości na administrowanej przez Agencję stronie internetowej.

NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY LUB POMOCY TECHNICZNEJ!

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o wspieraniu w przypadku uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy lub pomocy technicznej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, Agencja przywróci ten termin, jeżeli czynność, dla której określony był termin została dopełniona nie później niż 60 dni po ustaniu tych przyczyn.
Powyższe rozwiązanie pozwoli podmiotom wnioskującym o przyznanie pomocy na przywrócenie terminu, który w toku postępowania nie został dochowany pod warunkiem spełnienia przez wnioskodawcę dwóch kryteriów, tj. dokonania czynności po ustaniu przyczyn wywołanych stanem zagrożenia nie później niż w terminie 60 dni po ich ustaniu.

WAŻNE!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wzywać wnioskodawców, u których stwierdzono nie spełnienie warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Niniejsze wezwanie, zgodnie z przepisem, dotyczy niezwłocznego przedstawienia dowodów na wykazanie spełnienia tych warunków przez wnioskodawcę pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

NOWE ZASADY PO PRZYZNANIU POMOCY LUB POMOCY TECHNICZNEJ!


Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o wspieraniu w przypadku gdy w okresie obowiązywania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem beneficjent nie spełnia warunków wypłaty pomocy lub pomocy technicznej lub warunków, z zastrzeżeniem których wydana została decyzja o przyznaniu pomocy, lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą lub pomocą techniczną, beneficjent może spełnić te warunki lub zrealizować te zobowiązania w terminie późniejszym, uzgodnionym odpowiednio z organem lub podmiotem, który przyznał tę pomoc lub pomoc techniczną.

Powyższe rozwiązanie wprowadza uproszczoną ścieżkę dla beneficjentów, którzy z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego nie byli w stanie realizować zobowiązań wynikających z umowy lub decyzji administracyjnej, którymi została przyznana pomoc. Rozwiązanie to pozwoli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek beneficjenta, uzgodnienie innych terminów wykonania przez beneficjenta zobowiązań, których nie był w stanie dochować.

WAŻNE!

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii spowodowany COVID-19 przepisy określają, że w okresie ww. stanów w stosunku do organu administracji państwowej nie stosuje się przepisów o bezczynności oraz przepisów o nie załatwieniu sprawy w terminie.

Najważniejsze zmiany dla Wnioskodawców oraz Beneficjentów otrzymujących wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa inne niż stosowane w ramach działań/poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z przepisami ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Powyższe rozwiązanie umożliwia beneficjentom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotrzymanie określonych w prawie krajowym terminów do dokonania czynności po zakończeniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Niezależnie od powyższego, wnioski o przyznanie płatności na rok 2020 (płatności bezpośrednie i płatności w ramach PROW 2014-2020) składane w 2020 roku, powinny być składane w terminach określonych dla tych płatności.

WAŻNE!

Pomimo zawieszenia biegu terminów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dalszym ciągu będzie dążyła do terminowego rozpatrzenia Państwa wniosków oraz będzie podejmować  stosowne działania w celu realizacji  wszystkich swoich zadań.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu zrealizowania swoich zadań  jest uprawniona do kierowania do Państwa pism, w tym m.in. wezwań w sprawach dotyczących  złożonych wniosków.  Należy jednak pamiętać, że termin wskazany w pismach, wezwaniach jest zawieszony/względnie nie rozpoczyna swojego biegu do ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Nie ma przeszkód do tego, aby beneficjenci/rolnicy, którzy otrzymali pismo/wezwanie dokonywali czynności w związku ze złożonymi wnioskami. Zgodnie z przepisami ustawy, jeżeli podmiot  dopełni czynności do dokonania których został wezwany albo wynika to z innych zobowiązań wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (np. bezpośrednio z treści umowy, warunków określonych w decyzji warunkowej o przyznaniu pomocy), czynności te będą uznane za wykonane skutecznie w terminie ich rzeczywistego dokonania.

WAŻNE!

Korespondencja drogą elektroniczną.

Niezależnie od powyższych zasad przypominamy również o możliwości przekazywania dokumentacji do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez platformę ePUAP. W tym przypadku prosimy o zeskanowanie podpisanej dokumentacji i przesłanie jej na adres skrzynki ePUAP Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Informacje jak założyć profil zaufany i jak z niego korzystać znajdują się na stronie: www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Szczegóły dotyczące podpisywania dokumentu elektronicznie dostępne są pod adresem: www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

WAŻNE!
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii spowodowany COVID-19 przepisy określają, że w okresie ww. stanów w stosunku do organu administracji państwowej nie stosuje się przepisów o bezczynności oraz przepisów o nie załatwieniu sprawy w terminie.

Data wprowadzenia: 01.04.2020
Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2020 09:42