Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie poddziałania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że zmianie ulega kwota limitu środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach ww. naboru z kwoty 20 000 000 zł do kwoty  50 000 000 zł.

Data wprowadzenia: 09.04.2019
Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2019 13:43