Przetwórcy z sektora rolno-spożywczego mogą składać wnioski o przyznanie pomocy

W grudniu ARiMR przyjmuje wnioski od przetwórców z sektora rolno-spożywczego.

Zakłady przetwórcze chętnie korzystały z pomocy rozdzielanej przez ARiMR z PROW 2007 - 2013

Od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje  wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój".

Jest to pewnego rodzaju kontynuacja pomocy rozdzielanej przez ARiMR w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", które finansowane było  z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, choć są w niej nowe elementy. Pomoc w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi. W naborze, który trwa od 1 do 30 grudnia, o dofinansowanie mogą się starać tylko zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze - czyli podmioty, które mogły ubiegać o takie wsparcie w poprzedniej perspektywie finansowej. W kolejnych naborach wniosków w ramach tego poddziałania pomoc skierowana zostanie także do zupełnie nowej grupy beneficjentów. Należą do niej rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników, którzy w pełnym zakresie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

W całym budżecie PROW 2014 - 2020 przewidziano na pomoc z poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" 693  mln euro. Będzie ona rozdzielana w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizacje inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50%, a wysokość wsparcia finansowego, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020, jest uzależniona od tego kim jest beneficjent. Gdy jest nim przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wysokość wsparcia wyniesie do 3 mln zł. Natomiast jeżeli o pomoc ubiega się przedsiębiorstwo które jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, wówczas może liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 15 mln zł. W przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność objętą wsparciem maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosiła 300 tys. zł

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnym ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji.
Można go również wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Ekspert z ARiMR radzi:
Jak poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - zobacz film na kanale youtube 

Jak prawidłowo wypełnić biznesplan, na co zwrócić szczególna uwagę przygotowując jeden z najważniejszych elementów wniosku o "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" PROW 2014 - 2020 - zobacz film

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Punkty będzie mnożna otrzymać za przynależność do grupy czy organizacji producentów rolnych ich związków czy zrzeszeń,  a także za to że działalność prowadzona jest w formie spółdzielni. Punkty przyznawane będą też za realizację innowacyjnych projektów, inwestycji związanych z ochroną środowiska naturalnego lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, jak również za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości czy przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć przedsiębiorcy, którzy prowadzić będą działalność na terenach objętych bezrobociem. Na podstawie liczby otrzymanych punktów zostanie przygotowana lista określająca kolejność przysługiwania pomocy. Minimalna liczba punktów, które trzeba uzyskać żeby w ogóle kwalifikować się do otrzymania pomocy, w przypadku zakładów przetwórczych wynosi 6,5 pkt, natomiast w przypadku rolników 5 pkt.

Informacja o terminie oraz zasadach udzielania pomocy z poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" została podana do publicznej wiadomości także w dzienniku ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji.

Więcej informacji o pomocy

Pobierz prezentacje

Tekst P. Wojcieszak
Zdjęcia: Fotolia, fotomontaż A. Kubat, Zakład Dobrosławów

Zapraszamy do wysłuchania audycji:

Array
Array

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje w przetwórstwie rolno-spożywczym. O zasadach przyznania tego wsparcia oraz o najczęściej pojawiających się problemach - Program 1 Polskiego Radia. 11/14 grudnia 2015 r.


Array

Od 1 grudnia ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o wsparcie dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Pieniądze pochodzą z PROW 2014-2020. Program 1 Polskiego Radia. 30 listopada 2015 r.


Array

Prawie 700 mln euro zapisano w budżecie PROW 2014-2020 z przeznaczeniem na wsparcie przetwórstwa rolno-spożywczego. Od 1 grudnia tego roku ARiMR przeprowadzi pierwszy nabór wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój". PR24. 27 listopada 2015 r.


Array

O zasadach wsparcia w ramach PROW 2014-2020 dla przetwórców sektora rolno-spożywczego. Kto może się ubiegać, w jakim terminie i gdzie można składać wnioski o taką pomoc. Program 1 Polskiego Radia. 27 listopada 2015 r.


Data wprowadzenia: 01.12.2015
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2015 19:30