Działanie 5.3 "Środki dotyczące obrotu" - znajdowanie nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury

Logo PO RYBY 2014 - 2020

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3  "Środki dotyczące obrotu"

 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3  "Środki dotyczące obrotu". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Na co można składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" można składać na realizację operacji dotyczącej znalezienia nowych rynków i poprawy warunków wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, w tym również2:

  •  gatunków o potencjale handlowym;
  • wyładowanych niechcianych połowów stad handlowych zgodnie ze środkami technicznymi, art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/20133 i art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1379/20134;
  • produktów rybołówstwa i akwakultury uzyskanych za pomocą metod o niewielkim oddziaływaniu na środowisko lub produktów akwakultury ekologicznej w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 834/20075.

Pomoc przyznaje się jeżeli operacja ma na celu zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybołówstwa i akwakultury na rynku krajowym lub międzynarodowym, co stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii wydawanej na podstawie oceny potencjalnych i faktycznych możliwości poprawy rynku w wyniku realizacji planowanej operacji6.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie mogą składać7:

  1. uznane organizacje producentów ryb, ich związki lub organizacje międzybranżowe od dnia ich uznania;
  2. jednostki naukowe realizujące statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego lub akwakultury;
  3. uczelnie w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym, kształcące w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;
  4. podmioty wykonujące statutową działalność w zakresie chowu, hodowli, połowu, wprowadzania na rynek, obrotu lub  przetwarzania produktów rybnych oraz podmioty prowadzące działalność okołorybacką.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 13 lipca 2018 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji8. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie  jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie9. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego10.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 29 000 000 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji do oceny stanowi suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria, które jako wnioskodawca wskazują Państwo we wniosku o dofinansowanie. Punkty są przyznawane w następujący sposób11:

Jeżeli operacja zapewnia:

  1. wprowadzenie produktów wnioskodawcy na nowy rynek - przyznaje się 5 pkt;
  2. poprawę warunków wprowadzenia do obrotu produktów rybołówstwa lub akwakultury - przyznaje się 3 pkt;
  3. zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji, chowu lub hodowli lub przetwórstwa na środowisko przez zastosowanie metod ekologicznych - przyznaje się 1 pkt.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl (otwórz) i MGMiŻŚ w zakładce "Rybołówstwo" (otwórz).

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych do realizacji w ramach operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony MGMiŻŚ- w zakładce "Rybołówstwo".

Środki odwoławcze - pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy  przyznania pomocy?  W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi12.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony MGMiŻŚ w zakładce "Rybołówstwo"13.

1 zgodnie § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1965 oraz z 2017 r. poz. 2189), zwanego dalej: "rozporządzeniem wykonawczym".
2 zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej: "rozporządzeniem nr 508/2014".
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE.
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000.
5 Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
6 zgodnie z § 11 a rozporządzenia wykonawczego.
7 zgodnie z § 14 ust.1 rozporządzenia wykonawczego.
8 zgodnie z § 30 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego.
9 zgodnie z § 29 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.
10 zgodnie z § 30 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego.
11 zgodnie z pkt I ppkt 1 załącznika nr 1 "Kryteria wyboru operacji" do rozporządzenia wykonawczego, w przypadku realizacji operacji określonych w art. 68 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014.
12 zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1267).
13 adres lokalizacji:  https://www.gov.pl/gospodarkamorska/zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze

Data wprowadzenia: 14.06.2018
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2018 11:48