"Dotacje dla rolnictwa" - podsumowanie webinarium

16 lipca - od lewej: Poseł Katarzyna Sójka, Poseł Agnieszka Soin, Zastępca Prezesa ARiMR Renata Mantur

16 lipca - Poseł Katarzyna Sójka, Poseł Agnieszka Soin

16 lipca - Zastępca Prezesa ARiMR Renata Mantur rozpoczyna webinarium

16 lipca - od lewej: Poseł Katarzyna Sójka, Poseł Agnieszka Soin, Zastępca Prezesa ARiMR Renata Mantur

15 lipca - Poseł Jarosław Zieliński

Eksperci Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa, Magdalena Wachnicka-Witzke Zastępca Prezesa KRUS (z prawej)

15 lipca - od lewej: Poseł Jarosław Zieliński; Renata Mantur Zastępca Prezesa ARiMR; Tomasz Kuśnierek Zastępca Prezesa ARiMR

Zakończył się zorganizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw webinar „Dotacje dla rolnictwa”. Wydarzenie było objęte patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy.

Podczas e-seminarium, które odbyło się 15 i 16 lipca i skierowane było do rolników, przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, doradców rolnych oraz mieszkańców wsi, omówiono bieżące działania najważniejszych instytucji działających na rzecz rolnictwa. Przedstawiciel ARiMR przybliżył zasady przyznawania wsparcia na Modernizację gospodarstw rolnych, Wiceprezes KRUS – wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych oraz możliwości rehabilitacji rolników po przebytej chorobie COVID-19. Panel z wystąpieniami ekspertów KOWR dotyczył m.in. wsparcia rynku produktów pszczelich, monitorowania rynku wina oraz działań informacyjno-promocyjnych wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich. Reprezentanci NFOŚiGW opowiedzieli o programach wpływających na poprawę stanu środowiska (regeneracja środowiskowa gleb, usuwanie foli rolniczej i wyrobów zawierających azbest, Program Czyste Powietrze). Osobną sekcję stanowiły wystąpienia na temat trendów w nawożeniu (Grupa AZOTY) oraz badań gleby (Centrum Badania Jakości Sp. z o.o.).

Webinar był transmitowany na żywo z centrali ARiMR. Dwudniowa formuła spotkania umożliwiła udział w e-seminarium większej grupie osób. Łącznie wzięło w nim udział ok. 6 tys. osób. Za pośrednictwem specjalnej skrzynki e-mailowej można było zadawać pytania.

Nagranie z pierwszego dnia webinarium - 15 lipca 2021 r. - otwórz

Nagranie z drugiego dnia webinarium - 16 lipca 2021 r. - otwórz

Odpowiedzi ekspertów - otwórz

W webianarium wzięli udział:

Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw:
Poseł Agnieszka Soin - przewodnicząca;
Poseł Katarzyna Sójka,
Poseł Jarosław Zieliński

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
Renata Mantur - Zastępca Prezesa
Tomasz Kuśnierek - Zastępca Prezesa
Maciej Ruba - Zastępca Dyrektora Departamentu Działań - Modernizacja gospodarstw rolnych;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:
Magdalena Wachnicka-Witzke - Zastępca Prezesa - Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa:
Michał Wójciak - Dyrektor Departamentu Interwencji Rynkowych; Paweł Poleski - Kierownik Wydział Wsparcia Pszczelarstwa - Wsparcie rynku produktów pszczelich;
Monika Koźlakiewicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Interwencji Rynkowych, Piotr Burkot - Główny Specjalista Wydział Monitorowania Rynków Rolnych - Monitorowanie rynku wina;
Mateusz Balcerowicz - Dyrektor Departamentu Innowacji - Pożyczki ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dla rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne na realizację przedsięwzięć innowacyjnych lub rozwojowych;
Wojciech Rylski - Kierownik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii - Działania informacyjno-promocyjne wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Leszek Tokarczyk - Doradca w Wydziale Współpracy Regionalnej:

  • Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie;
  • Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;

Filip Popowicz - Inspektor w Zespole Energetyki Rozproszonej, Departament Energii - Program Agroenergia;
Katarzyna Marzantowicz - Kierownik Wydziału Finansowania Krajowego - Ogólnopolski program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;
Daniel Markiewicz - Główny Specjalista w Wydziale Programowym - Program Czyste Powietrze;

Grupa Azoty:
Agnieszka Krawczyk - manager ds. agronomii, Grupa Azoty S.A. - Trendy w nawożeniu -ustawodawstwo, zmiany klimatyczne, postęp technologiczny;

Centrum Badań Jakości:
Rafał Kołodziej - Kierownik Działu Rozwoju, Analiz i Procesów Biznesowych - Badanie gleby.

Data wprowadzenia: 16.07.2021
Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2021 14:54