ARiMR zawarła porozumienie z Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W środę 17 kwietnia 2019 r. w centrali ARiMR zostało zawarte porozumienie w sprawie wymiany danych i informacji pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podpisy pod porozumieniem złożyli Pan Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Pani Maria Fajger, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W ramach zawartego porozumienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przekazywać Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dane dotyczące rolników, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności do gruntów rolnych będących w ich posiadaniu oraz dane dotyczące rolników, u których podczas kontroli wymogów wzajemnej zgodności stwierdzono niezgodności w zakresie stosowania środków ochrony roślin wraz ze wskazaniem tych nieprawidłowości.

Z kolei Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa będzie informować Agencję o rolnikach, u których podczas kontroli urzędowych stwierdzono niezgodności w zakresie pokrywającym się z kontrolowanymi przez ARiMR wymogami wzajemnej zgodności w obszarze stosowania środków ochrony roślin wraz ze wskazaniem tych nieprawidłowości oraz – na wniosek ARiMR – o rolnikach, u których podczas kontroli wymogów wzajemnej zgodności wykonywanych przez Agencję stwierdzono podejrzenie niezgodności w zakresie stosowania środków ochrony roślin wraz ze wskazaniem tych nieprawidłowości.

Zawarte porozumienie ma na celu usprawnienie wymiany informacji pomiędzy instytucjami publicznymi zaangażowanymi w wykonywanie zadań statutowych związanych z bezpieczeństwem żywności i stosowaniem środków ochrony roślin. Wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją porozumienia będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań Stron.

Data wprowadzenia: 18.04.2019
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2019 15:18