ARiMR dofinansuje inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR dofinansuje inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu

Zdjęcie: AdobeStock

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z całej Polski, którzy planują realizować inwestycje polegające m.in. na zakupie  nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wyposażenia do produkcji rolnej; budowie, przebudowie, remoncie połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, które szczegółowo określone zostały w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla operacji typu Modernizacja gospodarstw rolnych.

Od 31 marca do 30 czerwca 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D

Ta propozycja wsparcia, finansowana z PROW 2014-2020, skierowana jest do rolników posiadających gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna musi być nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie pomocy. W takim przypadku dolna granica wielkości ekonomicznej pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.

Pomoc przyznawana jest w postaci refundacji poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo:
- 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji , albo
- 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o przyznanie pomocy składny jest przez osoby wspólnie wnioskujące.

Wnioski można składać m.in. przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego czyli Poczty Polskiej S.A. ARiMR przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy uwzględni wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy, które zostaną nadane przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w terminie od 31 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. i wpłyną do Agencji w terminie 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu zakończenia naboru.

Ze względu na fakt, iż na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników zalecane jest w trakcie składania wniosków osobiście lub przez upoważnioną osobę bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji lub za pośrednictwem biura powiatowego Agencji w ramach naboru prowadzonego w dniach  od 31 marca 2020 r. do  30 czerwca 2020 r. korzystanie z udostępnionych wrzutni/urn, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów lub (tam gdzie jest to możliwe) w Kancelarii OR ARiMR które zostały w tym celu odpowiednio zorganizowane.

Zachęcamy również do podawania we wniosku numerów telefonów oraz adresów e-mail i wyrażania zgody na ich wykorzystanie poprzez zaznaczanie na Wniosku o przyznanie pomocy pól w sekcji VII B. „Zgoda podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na przetwarzanie danych osobowych” oraz sekcji VII C. „Zgoda pełnomocnika na przetwarzanie danych osobowych”  (jeśli podmiot działa przez pełnomocnika) celem ułatwienia i przyspieszenia kontaktu w sprawach dotyczących złożonego wniosku.

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy powinien upewnić się, że jest on składany w odpowiednim terminie, tj. od 31.03.2020 r. do 30.06.2020 r., na właściwym formularzu (wersja PROW 2014-2020_4.1.3/20/08) oraz, że zostały wypełnione pozycje dotyczące danych podmiotu ubiegającego się o pomoc w części II wniosku, w tym: pole 1.1 Numer identyfikacyjny, a w przypadku braku posiadania numeru identyfikacyjnego - dołączony został oryginał Wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub jego kopia oraz sekcja 4 Adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Uwaga. W stosunku do poprzedniego naboru wniosków nastąpiła zmiana dotycząca numeru identyfikacyjnego producenta rolnego, który należy podać ubiegając się o wsparcie.

Po zmianie przepisów rozporządzenia wykonawczego dla typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” we wniosku nie należy umieszczać numeru producenta nadanego współmałżonkowi lub współposiadaczowi, zatem w przypadku nie posiadania „swojego” numeru należy wystąpić o nadanie odrębnego numeru w myśl przepisów z art. 12 ust. 4  pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853, z 2019 r. poz. 1824). Na mocy przepisów ww. ustawy obowiązujących od 1 października 2019 r. odrębny nr identyfikacyjny może również uzyskać m. in. każdy współmałżonek i współposiadacz (gospodarstwa), jeżeli zamierza uczestniczyć we współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez ARiMR w ramach, których Agencja realizuje swoje zadania. Na podstawie dotychczasowych przepisów osoby nieposiadające takiego numeru nie mogły go uzyskać i posługiwały się numerem nadanym współmałżonkowi lub współposiadaczowi gospodarstwa rolnego.

Ponadto, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien dołożyć wszelkich starań celem prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy oraz załączenia wymaganych dokumentów, a przede wszystkim tych, na podstawie których ustalana jest kolejność przysługiwania pomocy.

Kopie dokumentów, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Jednakże w związku z obowiązującym stanem epidemii Agencja obecnie przyjmować będzie dokumenty dołączone w formie kopii nie potwierdzonej lub nie poświadczonej za zgodność z oryginałem. W terminie późniejszym, Agencja wezwie do uzupełnienia prawidłowo potwierdzonych lub poświadczonych za zgodność kopii dokumentów (nie dotyczy to dokumentów składanych, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wykonawczym, w formie oryginału. Te dokumenty niezmiennie należy składać w takiej właśnie formie).

Więcej informacji: otwórz

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

W związku z sytuacją epidemiczną kraju w niektórych regionach ograniczona jest możliwość osobistego załatwiania spraw. Numery telefonów i adresy e-mail są dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówek Agencji. Uruchomiony został też specjalny adres e-mailowy: ALERT@ARIMR.GOV.PL oraz numer telefonu: 22 595 06 99, pod które można kierować pytania dotyczące działania ARiMR w czasie epidemii.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych Agencji udostępnione zostały wrzutnie lub urny, w których można zostawić dokumenty, wnioski, czy oświadczenia bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl.

Data wprowadzenia: 13.03.2020
Data ostatniej modyfikacji: 11.08.2020 08:52