14 marca upłynął termin składania oświadczeń potwierdzających brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 r.

Oświadczenie - fragment

Do 14 marca 2018 r. rolnicy mogli składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017" - otwórz.

Można je było złożyć osobiście, przez upoważniona osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - wówczas o terminie wpływu oświadczenia decydowała data stempla pocztowego. 

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie takich oświadczeń od 15 lutego i na razie zarejestrowano ich ponad 425 tys. Nie jest to liczba ostateczna, ponieważ oświadczenia można było wysyłać pocztą i zapewne część rolników skorzystała z tej możliwości.
Oświadczenia złożone po 14 marca nie będą rozpatrywane.

Kto nie zdążył złożyć oświadczenia w tym terminie, jeżeli chce otrzymać należne mu płatności, musi złożyć od 15 marca do 15 maja wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Złożenie przez uprawnionego rolnika w wyznaczonym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r. 

Oświadczenie takie mógł złożyć jedynie rolnik, który spełnia następujące warunki:

  1. we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

    1. jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
    2. płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),  
    3. wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),  
    4. premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);

  2. potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym.

W przypadku, gdy po złożeniu "Oświadczenia" w gospodarstwie rolnika nastąpiły zmiany dotyczące np. działek referencyjnych lub działek rolnych, należy złożyć do 1 czerwca 2018 r. zmianę do wniosku.

Data wprowadzenia: 14.03.2018
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2018 11:12