Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Podmiotem wdrażającym jest Samorząd Województwa.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi":

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 6z)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (do wersji 6z)

3. Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie koszty wraz z instrukcja wypełniania

4. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (do wersji 3z)

6. Formularz wniosku następcy o przyznanie pomocy (wersja 2z)


7. Instrukcja wypełniania wniosku następcy o płatność (wersja 2z):

8. Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji

9. Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji