Pomoc z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Zarządzenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie "Pomoc z tytułu wyrównywania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej" - otwórz

Na podstawie § 3 ust. 1a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. z 2017 r., poz.499, z późn. zm.), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że nabór wniosków o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń (strefa objęta restrykcjami ASF), których sprzedaż nastąpiła w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., będzie prowadzony w terminie od dnia 8 września 2017 r. do dnia 12 września 2017 r.

Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń

Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OR ARiMR.

Mapa określająca aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami z tytułu ASF jest dostępna na stronie Głównej Inspektoratu Weterynarii, w zakładce ASF https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w mechanizmie zostały określone w Warunkach udziału w mechanizmie "Pomoc z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej" - otwórz

Załącznik nr 1 Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. - otwórz

Załącznik nr 2 Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolnego - otwórz

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie naboru wniosków o udzielenie Pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń - otwórz