wyszukiwarka

Mazowiecki - OR07

Dyrektor

Marcin Podgórski

Sekretariat - tel. 22 536 57 05; 22 536 57 06; 22 536 57 08
00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70

Ponad połowa produkowanych jabłek pochodzi z Mazowsza, a sady owocowe stanowią 30 procent wszystkich sadów Polsce
Na Mazowszu hoduje się ponad milion 274 tysięcy sztuk bydła. Najlepsze okazy wygrywają w prestiżowych konkursach i wystawach
Kwitnący rzepak na Mazowszu
Zakup tak nowoczesnych maszyn przez mazowieckich rolników był możliwy dzięki unijnym programom
Wiele mazowieckich gospodarstw to krajowa czołówka
Zmieniamy warunki obsługi beneficjentów. Na zdjęciu nowa siedziba Biura Powiatowego w Ciechanowie

Mazowsze lider w realizacji programów pomocowych UE

Województwo mazowieckie zajmuje obszar 35,6 tys. km2, jest największym regionem w kraju. Jednocześnie należy do najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie województw w kraju. Tworzą go: aglomeracja warszawska z największym miastem w kraju - stolicą Polski - Warszawą, która pełni nie tylko dominującą rolę społeczno-gospodarczą, lecz także funkcję ważnego dla Europy węzła transportowego oraz część województwa charakteryzująca się wskaźnikami rozwoju ekonomicznego poniżej średniej krajowej. Mazowsze posiada największy wśród województw potencjał ludnościowy. 85 miast, 42 powiaty, 314 gmin i ponad 9000 wsi zamieszkuje łącznie prawie 5,2 mln osób, w tym 3,4 mln w miastach, natomiast na obszarach wiejskich 1,8 mln. Liczba ludności Warszawy wynosi ponad 1,7 mln, co stanowi 33% ludności całego województwa. Największe miasta regionu poza Warszawą, to: Radom, w którym mieszka 227 tys. osób, Płock - 127 tys., Siedlce - 77 tys., Ostrołęka - 54 tys. oraz Ciechanów - 46 tys. obywateli. Średnia gęstość zaludnienia w województwie mazowieckim wynosi 145,9 osób na km2 i jest większa od średniej krajowej, która wynosi 122 osoby na km2.  Poza aglomeracją warszawską region ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują ok. 65% powierzchni województwa (13 % terenów rolnych Polski). Mazowsze jest zagłębiem ogrodniczym i sadowniczym. Około 30 % powierzchni polskich sadów znajduje się na Mazowszu, co stanowi ponad 40 % krajowej produkcji owoców.  Ponad połowa jabłek i jedna czwarta truskawek jest wytwarzanych w województwie mazowieckim. Mazowsze jest również wiodącym producentem warzyw i drugim co do wielkości producentem zbóż w Polsce. Województwo mazowieckie to także lider produkcji mleka, a silną jego stroną jest również produkcja mięsa. Mając na względzie ochronę środowiska naturalnego, na Mazowszu kładzie się duży nacisk na zrównoważony rozwój regionu. Wynikiem tych starań jest szybki wzrost produkcji ekologicznej. Tak jak wyjątkowe w skali kraju jest Mazowsze tak też jest z Mazowieckim Oddziałem Regionalnym ARiMR. To największy z oddziałów, w jego skład wchodzi 37 biur powiatowych. Mazowsze jest liderem w realizacji większości programów pomocowych   jeśli chodzi o województwa. (dane 30.06.2014 ). Od początku realizacji programów tylko z tytułu jednolitej płatności obszarowej wpłynęło na konta mazowieckich rolników prawie 8 miliardów 800 milionów złotych . Kwota płatności bezpośrednich jest zdecydowanie wyższa bo dochodzą płatności do innych roślin, płatności uzupełniające, płatności zwierzęce, roślin energetycznych ,  płatności cukrowej , z tytułu owoców i warzyw. Mazowsze zajmuje pierwsze miejsce lub znajduje się w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o realizację poszczególnych działań z PROW 2007-2013. Dla przykładu z tytułu ONW wypłacono rolnikom na Mazowszu ponad  1 miliard  770  milionów złotych .Jeśli chodzi o inne działania z PROW 2007-2013 to Mazowsze ma czym się pochwalić. Na konta "młodych rolników" trafiło blisko 260  milionów złotych. Nabór nowych wniosków  w czerwcu 2014 roku potwierdził,  że jest olbrzymie zainteresowanie. W trzech naborach wniosków z PROW 2007-2013  na działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych" rolnicy złożyli ich 15 345  a kwota wnioskowanej pomocy przekroczyła dwa miliardy złotych. Już zrealizowano płatności na kwotę  1 miliard 395 milionów  złotych . Codziennie podpisywane są nowe umowy i rozliczane  kolejne wnioski. Tak więc kwota wypłaconych pieniędzy szybko rośnie. Również w realizacji innych działań z PROW 2007-2013 Mazowsze jest w ścisłej czołówce województw. Wystarczy powiedzieć, że z programu rolnośrodowiskowego z tytułu zobowiązań za okres 2007-2013 wypłacono ponad 408 milionów złotych. Na mazowieckiej wsi tworzone są nowe miejsca pracy. Beneficjenci działania PROW -Rozwój i tworzenie mikroprzedsiębiorstw otrzymali już 155 milionów złotych. Unijna pomoc zmienia mazowieckie rolnictwo i mazowiecką wieś. Na każdym kroku widać efekty wdrażanych programów pomocowych. Rolnicy i przedsiębiorcy z Mazowsza wiedzieli jak wykorzystać środki z PROW 2007-2013 i wszystko wskazuje na to, że wykorzystają szanse jaka stwarza im nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020.

Głównym zadaniem Biura Wsparcia Inwestycyjnego Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR jest obsługa wniosków składanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Spośród wszystkich działań wdrażanych w ramach wcześniej przywołanego  programu największym zainteresowaniem na Mazowszu wśród wnioskodawców cieszą się działania:

- działanie 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych"- w ramach wszystkich dotychczas przeprowadzonych naborów złożono 15 345 szt. wniosków o przyznanie pomocy - zawarto 10 445 umów na dofinansowanie projektów,          oraz złożono 14 720 szt. wniosków o płatność w wyniku rozpatrzenia, których     wypłacono około 1 487,1  mln zł.

Złożone wnioski o przyznanie pomocy
Złożone wnioski o płatność

- działanie 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"- w ramach wszystkich dotychczas przeprowadzonych naborów złożono 3 972 szt. wniosków o przyznanie pomocy - zawarto 2 526 umów na dofinansowanie projektów, oraz złożono 2294 szt. wniosków o płatność w wyniku rozpatrzenia, których wypłacono około 195,30  mln zł.

Złożone wnioski o przyznanie pomocy
Złożone wnioski o płatność

- działanie 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"- w ramach wszystkich dotychczas przeprowadzonych naborów złożono 3 972 szt. wniosków o przyznanie pomocy - zawarto 2 526 umów na dofinansowanie projektów, oraz złożono 2294 szt. wniosków o płatność w wyniku rozpatrzenia, których wypłacono około 195,30  mln zł.

Złożone wnioski o przyznanie pomocy
Złożone wnioski o płatność

- działanie  "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"- w ramach wszystkich dotychczas przeprowadzonych naborów złożono 4528 szt. wniosków o przyznanie pomocy - zawarto 2186 umów na dofinansowanie projektów, oraz złożono 2793 szt. wniosków o płatność w wyniku rozpatrzenia, których  wypłacono około 251,4  mln zł.

Złożone wnioski o przyznanie pomocy
Złożone wnioski o płatność

- działanie 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"- w ramach wszystkich dotychczas przeprowadzonych naborów złożono 3 972 szt. wniosków o przyznanie pomocy - zawarto 2 526 umów na dofinansowanie projektów, oraz złożono 2294 szt. wniosków o płatność w wyniku rozpatrzenia, których wypłacono około 195,30  mln zł.

- działanie  "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"- w ramach wszystkich dotychczas przeprowadzonych naborów złożono 2584 szt. wniosków o przyznanie pomocy - zawarto 659 umów na dofinansowanie projektów, oraz złożono 683 szt. wniosków o płatność w wyniku rozpatrzenia, których  wypłacono około 66,2  mln zł.

Złożone wnioski o przyznanie pomocy
Złożone wnioski o płatność

- działanie  "Ułatwienie startu młodym rolnikom"- w ramach wszystkich dotychczas przeprowadzonych naborów złożono 4 836 szt. wniosków o przyznanie pomocy - wydano  4 224 pozytywne decyzje o przyznaniu premii , oraz złożono 3 883 szt. wniosków o płatność w wyniku rozpatrzenia, których  wypłacono około 259,2  mln zł.

Złożone wnioski o przyznanie pomocy
Złożone wnioski o płatność

- działanie 413_312 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - w ramach wszystkich dotychczas przeprowadzonych naborów złożono 491 wniosków o przyznanie pomocy  - zawarto 60 umów na dofinansowanie projektów, oraz złożono 39  szt. wniosków o płatność w wyniku rozpatrzenia, których   wypłacono około 2,9  mln zł.

- działanie 413_ 311- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- w ramach wszystkich dotychczas przeprowadzonych naborów złożono 382 szt. wniosków o przyznanie pomocy - zawarto 108 umów na dofinansowanie projektów, oraz złożono 44 szt. wniosków o płatność w wyniku rozpatrzenia, których wypłacono około 3,1  mln zł.

Biura Powiatowe Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR

W Mazowieckim Oddziale Regionalnym ARiMR zarejestrowano  303 689 gospodarstw rolnych.

Na Mazowszu hoduje się 1 mln 192 tys. krów  

Tylko w powiecie ostrołęckim zarejestrowano najwięcej krów w Polsce,   czyli  142 115 sztuk.

 

Zadania Biura Działań Społecznych i Środowiskowych (BDSPB)

Do BDSPB należy realizacja spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej w ramach:

- Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006;

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013;

- Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw.

 

Ponadto Biuro nadzoruje i koordynuje działania wykonywane na poziomie biur powiatowych w zakresie:

- ewidencji producentów;

- systemów wsparcia bezpośredniego;

- działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wykonywanych na poziomie biur powiatowych.

 

W Mazowieckim Oddziale Regionalnym w 2012r. 206 639 rolników złożyło wnioski o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego. W poprzednich latach liczba złożonych wniosków kształtowała się następująco:

w 2007 r. - 219 791 podmiotów

w 2008 r. - 214 463 podmiotów

w 2009 r. - 210 803 podmiotów

w 2010r. - 208 165 podmiotów

w 2011r.  - 206369 podmiotów

Najwięcej wniosków złożono w powiatach radomskim, siedleckim, ostrołęckim, grójeckim, płockim i garwolińskim.

Średnio na jeden powiat woj. mazowieckiego przypada 5 584 wniosków.

 

Liczba złożonych wniosków o przyznanie płatności wsparcia bezpośredniego w kampanii 2011r. w biurach powiatowych ARiMR

Wybrane działania PROW

 

W Mazowieckim Oddziale Regionalnym w 2012r. 140 681 rolników złożyło wnioski o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW)

W poprzednich latach liczba złożonych wniosków kształtowała się następująco:

w 2007 r.  - 144 081

w 2008 r. -  144 249 

w 2009 r. -  143 459

w 2010 r. - 141 133

w 2011 r. - 140 224

 

Ilość złożonych wniosków ONW w biurach powiatowych ARiMR w woj. mazowieckim

1.       Ilość złożonych wniosków z działań rolnośrodowiskowych w biurach powiatowych ARiMR w woj. mazowieckim

W Mazowieckim Oddziale Regionalnym w 2012r. 11361 rolników złożyło wnioski o płatności w ramach programu rolnośrodowiskowego.  W poprzednich latach liczba złożonych wniosków kształtowała się następująco:

w 2008 r. - 2052 podmiotów

w 2009 r. - 3919 podmiotów

w 2010r. - 6635 podmiotów

w 2011r.  - 8603 podmiotów  

2. Ilość złożonych wniosków z renty strukturalnej w biurach powiatowych ARiMR w woj. mazowieckim

 

Kwota przyznawanych rent strukturalnych w ujęciu miesięcznym w Mazowieckim Oddziale Regionalnym ARiMR w ramach złożonych wniosków w kampaniach 2007/2008/2010 w porównaniu do innych oddziałów absorbuje w ogólnej puli wsparcia ponad 17% środków finansowych, zaś kwota zrealizowanych płatności w analizowanym okresie wynosiła prawie 16% z krajowej kwoty 918 919 155, 39zł (stan na 31.07.2012r.).

Źródło: Departament Programowania i Sprawozdawczości ARiMR

3. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Rolnicy na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 składają do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego wnioski o przyznanie pomocy finansowej i o płatność.

Od 2009r. do końca 2012r. do Mazowieckiego Oddziału Regionalnego wpłynęło 7050 wniosków o przyznanie pomocy i o wypłatę płatności.

4. Grupy producentów rolnych

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się grupy producentów rolnych zarejestrowane, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.).

* W związku z finansowaniem zaliczkowym, kwota zrealizowanych płatności może być większa od kwoty decyzji przyznających płatność.
Zestawienie kontroli zrealizowanych w 2011 roku przez Mazowieckie Biuro Kontroli na Miejscu:

Biuro Kontroli na Miejscu

Biuro Kontroli na Miejscu Mazowieckiego Oddziału Regionalnego przeprowadza  kontrole terenowe u beneficjentów z województwa mazowieckiego w zakresie wszystkich schematów pomocowych realizowanych przez ARiMR. Ponadto  Biuro to prowadzi koordynację i nadzór nad podmiotami zewnętrznymi realizującymi kontrole na miejscu dla ARiMR. Biuro Kontroli na Miejscu zajmuje także się aktualizacją i weryfikacją powierzchni ewidencyjno -gospodarczych oraz granic odniesienia działek ewidencyjnych.

Zestawienie kontroli zrealizowanych w 2012 roku przez Mazowieckie Biuro Kontroli na Miejscu

 

 

Stoisko Mazowieckiego Oddziału Regionalnego podczas Dożynek Wojewódzkich w Miętnem w powiecie garwolińskim. Nasi przyszli beneficjenci w kamizelkach
Zastępcy dyrektora Mazowieckiego OR od lewej: Ireneusz Sobiczewski i Sławomir Wyrzykowski podczas wystawy zwierząt hodowlanych, która towarzyszy Międzynarodowym Dniom z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach
Wspólne stoisko Ministerstwa Rolnictwa i instytucji związanych z rolnictwem podczas Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym
Laureaci konkursu "Wójt Roku" podczas gali w TVP
Wójt Roku 2013 Wojciech Dereszewski na stoisku Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Jesteśmy też na imprezach lokalnych podczas których udzielamy informacji naszym beneficjentom

Dożynki, imprezy wystawiennicze , kongresy


Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bierze udział w wielu imprezach wystawienniczych, seminariach, dożynkach i spotkaniach rolników i przetwórców. Nasi pracownicy na specjalnych stoiskach promocyjno-informacyjnych udzielają informacji, rozdają  broszury, ulotki  i inne materiały o pracy ARiMR.  Nie może nas zabraknąć na dożynkach  województwa mazowieckiego, które co roku odbywają  się w różnych powiatach naszego województwa. W 2013 roku dożynki wojewódzkie były w Miętnem w powiecie garwolińskim, w 2014 roku w Staroźrebach w powiecie płockim.   Święto Plonów jest hołdem dla trudnej i odpowiedzialnej pracy rolników. Uczestniczymy także w Dniach   z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach. Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym są  znakomitą okazję dla kilkuset wystawców do zaprezentowania nowoczesnego sprzętu, maszyn rolniczych a hodowcom  stwarzają  okazję do pokazania wspaniałych  zwierząt gospodarskich.  Jesteśmy obecni również na Warszawskim Święto Chleba, imprezie która na stałe wpisała się w stołeczny kalendarz imprez . Wydarzeniu towarzyszy kiermasz tradycyjnych polskich wypieków, produktów regionalnych, przysmaków kuchni mazowieckiej i podlaskiej oraz wyrobów artystów ludowych. Co roku obsługujemy galę  podczas której wybierany jest "Wójt Roku". 12 04.2014 podczas gali w budynku TVP przy ulicy Woronicza  w Warszawie wybrano  wójta 2013 roku. Ten zaszczytny tytuł trafił do rąk Wojciecha Dereszewskiego  wójta Gminy Kurzętnik w województwie warmińsko -mazurskim. Konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego  organizuje Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. Celem konkursu jest wyłonienie wójta, który  może  poszczycić się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. W pierwszym etapie mieszkańcy gmin, organizacje i  instytucje zgłaszali kandydatów do tytułu najlepszego polskiego wójta.   Następnie z grona wszystkich zgłoszonych osób kapituła konkursu wybrała 10 finalistów. Laureatem konkursu zostaje ten z finalistów, na którego widzowie oddadzą najwięcej głosów.   Już po raz drugi obsługiwaliśmy  Ogólnopolski Kongres Młodych Rolników imprezę  organizowana przez Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Do Auli Kryształowej  Szkoły Głównej Gospodarstwa  14 czerwca 2014 przybyło kilkuset młodych rolników ze wszystkich regionów Polski aby zapoznać się, dyskutować ,wymienić informacje na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Drugą poruszaną  kwestia był system płatności bezpośrednich  w nowej perspektywie finansowej. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem młodych rolników. Pytano głównie o możliwości uzyskania premii z działania "Młody rolnik", bo właśnie trwał nabór wniosków. Młodzi ludzie zainteresowani byli możliwościami jakie danej nowa perspektywa finansowa  na lata 2014-2020.  
Braliśmy również  udział w wielu imprezach lokalnych. Nasze stoiska obsługiwane przez pracowników biur powiatowych były na dożynkach powiatowych, diecezjalnych czy gminnych. Podczas  lokalnych imprez informowaliśmy rolników i przetwórców o realizowanych przez Agencję programach i formach pomocy. Olbrzymim zainteresowaniem cieszy się niezmiennie nasza akcja kamizelkowa, podczas której wręczamy głównie najmłodszym uczestnikom  ruchu drogowego kamizelki i drobne elementy odblaskowe.

Stoisko Mazowieckiego OR na Rynku Nowego Miasta w Warszawie podczas Święta Chleba
Zastępca dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Sławomir Wyrzykowski przekazuje torbę medyczną strażakom z OSP Stanisławów w powiecie mińskim
Zastępca dyrektora Mazowieckiego OR Włodzimierz Konecki podczas dożynek powiatu przysuskiego
Kierownik Biura Powiatowego w Sochaczewie Jarosław Pachowiak ubiera w kamizelki odblaskowe naszych przyszły beneficjentów
Pracownicy MzOR: Katarzyna Ludwiczuk i Kazimierz Witkowski w rozmowie z uczestnikami Kongresu Młodych Rolników

 

Powiat

Adres biura

tel/fax

telefon

Białobrzeski

26-800 Białobrzegi ul. Składowa 5

zobacz mapę

48
613 06 07

48
613 06 10

Ciechanowski

06-400 Ciechanów ul. 17 Stycznia 60

zobacz mapę

23
672 17 83

23
673 91 38

Garwoliński

08-400 Garwolin Miętne, ul. Garwolińska 3

zobacz mapę

25
681 55 01

25
682 07 95
673 91 38

Gostyniński

09-500 Gostynin ul. Dybanka 4

zobacz mapę

24
235 56 99

24
235 00 56

Grodziski

05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 1

zobacz mapę

22
734 02 94

22
734 51 10

Grójecki

ul. Sportowa 7
05 - 600 Grójec

zobacz mapę

48
667 38 57

48
667 00 42

Kozienicki

26-900 Kozienice ul. Warszawska 72

zobacz mapę

48
614 80 98

48
611 32 15

Legionowski

05-120 Legionowo ul. Sikorskiego 11

zobacz mapę

22
767 96 18

22
767 96 19

Lipski

27-300 Lipsko ul. Iłżecka 1

zobacz mapę

48
378 10 86

48
378 40 10

Łosicki

08-200 Łosice ul. Narutowicza 6

zobacz mapę

83
359 06 29

83
359 08 28

Makowski

06-200 Maków Mazowiecki os. Bazar 15

zobacz mapę

29
717 02 78

29
717 37 78

Miński

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 12

zobacz mapę

25
758 08 13

25
759 60 78

Mławski

06-500 Mława ul. Graniczna 8

zobacz mapę

23
654 64 16

23
655 32 00

Nowodworski

05-180 Pomiechówek ul. Ogrodnicza 6

zobacz mapę

22
765 02 16

22
765 20 80

Ostrołęcki

07-409 Ostrołęka ul. Korczaka 4

zobacz mapę

29
760 64 05

29
769 41 43

Ostrowski

07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Różańska 9

zobacz mapę

29
745 22 40

29
745 99 40

Otwocki

05-400 Otwock ul. Legionów 2

zobacz mapę

22
779 57 31

22
779 57 36

Piaseczyński

05-530 Góra Kalwaria ul. Rybie 8

zobacz mapę

22
736 12 99

22
736 14 70

Płocki

09-400 Płock ul. Bielska 57A

zobacz mapę

24
264 31 81

24
267 31 32

Płoński

09-100 Płońsk ul. Sienkiewicza 11

zobacz mapę

23
662 89 46

23
664 01 41

Pruszkowski

05-820 Piastów ul. Harcerska 30

zobacz mapę

22
729 35 15

22
729 35 28

Przasnyski

06-300 Przasnysz ul. Szpitalna 10a

zobacz mapę

29
756 45 32

29
756 45 31

Przysuski

26-400 Przysucha ul. Szkolna 7

zobacz mapę

48
675 23 35

48
675 22 60

Pułtuski

06-120 Winnica Golądkowo 41 J

zobacz mapę

23
691 41 41

23
691 49 78

Radomski

26-600 Radom ul. Lubelska 65

zobacz mapę

48
365 60 04

48
365 60 36

Siedlecki

08-110 Siedlce ul. Warszawska 133

zobacz mapę

25
633 15 81

25
633 68 40

Sierpecki

09-200 Sierpc ul. Kopernika 8

zobacz mapę

24
275 51 49

24
275 89 72

Sochaczewski

96-500 Sochaczew ul. Łąkowa 22

zobacz mapę

46
861 83 59

46
861 83 58

Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski ul. Oleksiaka Wichury 3

zobacz mapę

25
781 69 90

25
781 61 31

Szydłowiecki

26-500 Szydłowiec ul. Wschodnia 68

zobacz mapę

48
617 48 62

48
617 88 51

Warszawski Zachodni

05-082 Stare Babice Wojcieszyn, ul. Trakt Królewski 91

zobacz mapę

22
752 01 13

22
752 02 19

Węgrowski

07-100 Węgrów ul. Podlaska 1

zobacz mapę

25
792 54 13

25
792 02 23

Wołomiński

05-250 Radzymin ul. Komunalna 2

zobacz mapę

22
763 09 54

22
763 23 92

Wyszkowski

07-200 Wyszków ul. 3-go Maja 24

zobacz mapę

29
742 32 28

29
743 12 61

Zwoleński

26-700 Zwoleń ul. Targowa 54

zobacz mapę

48
676 48 02

48
676 48 01

Żuromiński

09-311 Kuczbork, Zielona, ul.1 Maja 8d

zobacz mapę

23
659 12 62

23
659 12 61

Żyrardowski

96-300 Żyrardów ul. Piaskowa 21/23

zobacz mapę

46
856 38 75

46
856 38 76

data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia