wyszukiwarka

Łódzki - OR05

Dyrektor Włodzimierz Wojtaszek

Sekretariat - tel. 42 675 67 00/10
92-202 Łódź, Al. Piłsudskiego 84

Dyrekcja Łódzkiego Oddziału Regionalnego

Włodzimierz Wojtaszek - Dyrektor nadzoruje pracę Łódzkiego Oddziału Regionalnego
Marek Kanicki Z-ca Dyrektora nadzoruje pracę Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich i Biura Kontroli na Miejscu
Michał Rutkowski Z- ca Dyrektora, nadzoruje pracę Biura Wsparcia Inwestycyjnego, Biura Oddziału Regionalnego, Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w zakresie szkoleń i promocji

Krótka historia Łódzkiego Oddziału ARiMR

Łódzki Oddział Regionalny powstał w 2000 roku, jako jeden z 16 Oddziałów ARiMR w Polsce. Pierwsze realizowane programy to tak zwane "100 milionów" i "Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich". Od 2002 roku rozpoczęto realizację przedakcesyjnego programu SAPARD. W tym też roku rozpoczęto organizację biur powiatowych. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej poszerzono zakres zadań i zwiększono ilość środków pomocowych. Obecnie realizowane są zadania z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i Wspólnej Polityki Rolnej.

 

Wykaz osób pełniących funkcje Dyrektora Łódzkiego OR w okresie od 1 stycznia 2004 do chwili obecnej

Imię i Nazwisko

Małgorzata Augustyniak

Jolanta Nejman

Radosław Agaciak

Mieczysław Chwilczyński

Jacek Białczak

Jolanta Kozłowska

Włodzimierz Wojtaszek

Jolanta Kozłowska

Włodzimierz Wojtaszek

Zygmunt Kocimowski

Włodzimierz Wojtaszek

 

Struktura Łódzkiego Oddziału ARiMR

Na przestrzeni lat zmieniały się zarówno działania jak i struktura organizacyjna Oddziału Regionalnego. Obecna struktura  biur jest następująca:

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego (BWI),  m.in. realizuje zadania w zakresie programu SAPARD, Sektorowego Programu Operacyjne Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 ? 2006, Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 ?2006, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006,  Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich (BDSŚPB), m.in. realizuje zadania w zakresie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 - 2006, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013, nadzoruje i koordynuje działania z zakresu ewidencji producentów oraz płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wykonane na poziomie biura powiatowego, rozpatruje odwołania wnoszone przez rolników od decyzji wydawanych przez kierowników biur powiatowych, zajmuje się rozliczaniem należności, m.in. kwot zwróconych przez beneficjentów.

Biuro Kontroli na Miejscu (BKM), m.in. przeprowadza wizytacje biur powiatowych w zakresie prawidłowości realizacji procedur wdrożeniowych, wykonuje zadania z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz koordynuje działania w tym obszarze wykonywane na poziomie biura powiatowego, przeprowadza kontrole wnioskodawców i beneficjentów.

Biuro Finansowo - Księgowe (BFK),  m.in. zarządza środkami pieniężnymi, sporządza projekty planów finansowych oraz dokumentację na potrzeby rozliczeń środków finansowych.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZZL), m.in. prowadzi sprawy kadrowe , płacowe i socjalne pracowników OR i BP, przygotowuje i przeprowadza szkolenia oraz egzaminy dla pracowników OR i BP, oraz przeprowadza działania promocyjne.

Biuro Oddziału Regionalnego (BOR), m.in. udziela informacji w zakresie działalności Agencji, nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie użytkowanych systemów informatycznych, administruje i zarządza majątkiem oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych, prowadzi archiwum zakładowe.

Biuro Kontroli Wewnętrznej (BKW), m.in. przeprowadza kontrole pracy komórek organizacyjnych oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych, rozpatruje skargi i wnioski, w razie konieczności przygotowuje zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia do organów ścigania.

Biura Powiatowe (BP), łódzkiemu OR podlega 21 Biur Powiatowych, do których zadań m.in. należy prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 - 2006, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, prowadzenie spraw związanych z ewidencją producentów, prowadzenie spraw związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt.

 

 

 

Biura Powiatowe Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR

 

 

 

ZREALIZOWANE PŁATNOŚCI: stan na 30.06.2013r. od 2004r.

v  Dopłaty bezpośrednie: 5 971 647 114, 16 PLN

v  ONW: 615 814 939, 00 PLN

v  Renty strukturalne: 790 040 780, 63 PLN

v  Programy rolno środowiskowe:  165 601 579, 98 PLN

v  Zalesianie: 29 951 282, 57 PLN

v  Korzystanie z usług doradczych: 3 226 943, 94 PLN

v  Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności: 488 463, 76 PLN

v  Wspieranie Gospodarstw Niskotowarowych: 262 028 109, 94 PLN

v  Grupy Producentów Rolnych: 9 237 744, 78 PLN

 

Płatności PROW 2007-2013 w województwie łódzkim w mln zł (PLN)

RYNEK OWOCÓW I WARZYW

W województwie łódzkim podmioty uprawnione do ubiegania się o pomoc finansową w ramach ?Wspólnej Organizacji Rynków Owoców i Warzyw? to 9 uznanych organizacji producentów i 11 wstępnie uznanych grup producentów.

Płatności zrealizowane w ramach tego działania kształtują się następująco:

v  1 058 797, 78 wynosiła pomoc dla uznanych organizacji producentów na dofinansowanie funduszu operacyjnego/programy operacyjne

v  323 344 920, 79 wyniosła pomoc dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, w tym:

?         14 130 358, 99 wypłacono na pomoc finansową na pokrycie kosztów związanych z  utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej

?         287 034 454, 80 wypłacono na pomoc finansową na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

?         22 180 107, 00 wyniosła kwota wypłacona na pomoc dla wstępnie uznanych organizacji producentów owoców i warzyw w dostosowaniu przepisów przejściowych

 

Statystyki Łódzkiego Oddziału ARiMR

Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich

W województwie łódzkim zarejestrowanych jest 187 634 podmiotów prowadzących działalność rolniczą.

W rozbiciu na poszczególne powiaty dane wyglądają następująco:

2013-06-30

Statystyki dotyczące wdrażania działań przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego

Ułatwianie startu młodym rolnikom (działanie 112)- Pomoc w ramach działania przyznawana jest w formie bezzwrotnej premii finansowej na inwestycje w gospodarstwach rolnych przejmowanych przez młodych rolników mającej zachęcać ich do podejmowania samodzielnej działalności rolniczej i tym samym przyczyniającej się do przyspieszenia pożądanych zmian w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych i do zwiększenia konkurencyjności całego sektora rolnego.


Nowoczesna obora gm, Witonia
Nowoczesna obora gm, Witonia

Modernizacja gospodarstw rolnych (działanie 121)- Działanie ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt.


Przykład inwestycji: zakup ciągników wraz z maszynami towarzyszącymi gm. Rawa Maz

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (działanie 126)- Wnioski o przyznanie pomocy mogły być składane wyłącznie w związku z wystąpieniem szkód powstałych w gospodarstwach w 2011 lub 2012 roku w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych: przymrozków, ujemnych skutków przezimowania, suszy, powodzi, deszczu nawalnego.


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (działanie 311)- Pomoc przyznana jest na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem wspieranej działalności nierolniczej (gospodarczej). Pomoc może być udzielana z tytułu operacji związanych z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności nierolniczej w zakresie min.: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej.


Pieczarkarnia gmina Dobroń

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (działanie 312)- Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich.


Przykład inwestycji: zakup suszarni do drewna , gm. Aleksandrów

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ? Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Wsparcie z działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007 - 2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  do Lokalnych Grup Działania (LGD).

<><colgroup><col width="56" /><col width="97" /><col width="44" /><col width="59" /></colgroup></>

Powiat

Adres biura

tel/fax

telefon

Bełchatowski

97-400 Bełchatów ul. 1 Maja 9

zobacz mapę

44
633 12 58

44
635 02 81

Brzeziński

95-063 Rogów ul. Wojska Polskiego 9

zobacz mapę

46
874 84 96

46
874 84 95

Kutnowski

99-300 Kutno ul. Łąkoszyńska 127

zobacz mapę

24
253 35 12

24
253 89 43

Łaski

98-100 Łask ul. Narutowicza 17

zobacz mapę

43
675 97 38

43
675 97 42

Łęczycki

99-100 Łęczyca ul. Zachodnia 8

zobacz mapę

24
721 87 10

24
721 01 82

Łowicki

99-400 Łowicz ul. Świętojańska 5/7

zobacz mapę

46
837 34 79

46
830 01 49

Łódzki Wschodni

95-040 Koluszki ul. 11 Listopada 65

zobacz mapę

44
714 30 06

44
714 67 81

Opoczyński

26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 49

zobacz mapę

44
754 46 97

44
755 07 41

Pabianicki

95-200 Pabianice ul. Zamkowa 6

zobacz mapę

42
215 50 35

42
212 12 18

Pajęczański

98-330 Pajęczno ul. 17 Stycznia nr 15

zobacz mapę

34
311 31 10

34
311 39 07

Piotrkowski

97-300 Piotrków Trybunalski ul. Wronia 65

zobacz mapę

44
648 46 00

44
645 21 51

Poddębicki

99-200 Poddębice ul. Bałdrzychów 80a

zobacz mapę

43
678 40 19

43
678 90 93

Radomszczański

97-500 Radomsko ul.Prymasa Wyszyńskiego 142

zobacz mapę

44
683 44 09

44
683 43 44

Rawski

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Jana Sobieskiego 1

zobacz mapę

46
814 66 35

46
814 66 38

Sieradzki

98-200 Sieradz ul. Warneńczyka 1

zobacz mapę

43
826 36 43

43
826 04 63

Skierniewicki

96-100 Skierniewice ul. Lelewela 5

zobacz mapę

46
832 61 66

46
834 99 27

Tomaszowski

97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Spalska 103/105

zobacz mapę

44
726 08 03

44
725 90 09

Wieluński

98-300 Wieluń ul. Sieradzka 70

zobacz mapę

43
843 99 46

43
843 99 81

Wieruszowski

98-400 Wieruszów ul. Kępińska 1

zobacz mapę

62
784 00 20

62
783 20 51

Zduńskowolski

98-220 Zduńska Wola ul. Ceramiczna 10

zobacz mapę

43
824 54 78

43
825 41 16

Zgierski

95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Piotra Ściegiennego 4

zobacz mapę

42
712 21 05

42
712 06 19

data2
Audycje Radiowe ARiMR Ekspert ARiMR odpowiada na pytania Tam byliśmy
zobacz także
Efektywnie gospodaruj nawozami - stop stratom azotu i fosforu
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

© 2010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

linia