Premie dla młodych rolników - najczęściej zadawane pytania

31 maja 2017 r.

Czy beneficjent może dokonać w ramach wydatkowania środków z premii, zakupu  ciągnika przewidzianego w biznesplanie, przy współfinansowaniu kredytem komercyjnym przy zabezpieczeniu spłaty tego kredytu umową przewłaszczenia?

Zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 2 lit b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 982 z późn. zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem" inwestycje w środki trwałe mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia.

Zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

W przypadku dokonania zakupu maszyny ujętej w biznesplanie, również w przypadku częściowego finansowania zakupu kredytem komercyjnym, beneficjent na podstawie umowy kupna-sprzedaży nabywa rzecz w rozumieniu 535 Kodeksu cywilnego, gdyż sprzedawca przenosi na kupującego własność rzeczy i wydaje mu ją, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W przypadku dokonania zakupu w ramach kredytu komercyjnego, zabezpieczonego dodatkowo umową przewłaszczenia przyjmuje się, że przy wykonaniu innych obowiązków wynikających z przepisów prawa* zakup również realizuje założenia biznesplanu o ile nie nastąpi przejęcie rzeczy przez bank i utrata przez beneficjenta jej posiadania (władztwa nad rzeczą).

* Zgodnie z § 22 rozporządzenia, beneficjent powinien m.in.: prowadzić jako kierujący gospodarstwem działalność rolniczą w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy oraz umożliwiać przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów.

Zobacz archiwalne pytania