Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze ... - najczęściej zadawane pytania

Czy spółka wodna (związek spółki wodnej) musi stosować ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) przy wyborze dostawcy planowanych do zakupu maszyn i urządzeń?

Zgodnie z uzyskanym stanowiskiem służb prawnych ARiMR spółki wodne, jak również związki spółek wodnych podlegają przepisom ww. ustawy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP do jej stosowania zobowiązane są:

  1. osoby prawne (zarówno spółki wodne i ich związki mają osobowość prawną)
  2. utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego (spółki wodne i ich związki nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności i mają na celu zaspokajanie wskazanych przepisami ustawy potrzeb w zakresie gospodarowania wodami)
  3. jeżeli jednostki sektora finansów publicznych lub nieposiadające osobowości prawnej państwowe jednostki organizacyjne, pojedynczo lub wspólnie, finansują je w ponad 50%, posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, sprawują nadzór nad organem zarządzającym lub mianowały ponad połowę składu organu nadzorczego lub zarządzającego - tzw. instytucje prawa publicznego (nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej sprawuje właściwy miejscowo starosta, a nad związkiem spółek wodnych - wojewoda)

Natomiast w sytuacji kiedy dana spółka wodna lub związek spółek wodnych  twierdzi, iż nie jest zobowiązany do stosowania ustawy PZP, powinna uzyskać stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych potwierdzające ten fakt. W przypadku kiedy beneficjent (spółka wodna lub związek spółek wodnych) będzie dostarczał dokumentację dotyczącą postępowania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396), a nie w trybie określonym w ustawie PZP oddziały regionalne ARiMR będą wymagały dostarczenia ww. stanowiska UZP.