Grupowanie maszyn - sprawdź czy musisz przeprowadzić postępowanie ofertowe

Obecnie stosowane podejście do interpretacji definicji zadania, zwłaszcza w kontekście postępowań ofertowych prowadzonych przez rolników w związku z planowanym zakupem maszyn lub urządzeń rolniczych, w zakresie sumowania usług, dostaw i robót budowlanych tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu, wymaga doprecyzowania, szczególnie w sytuacji, gdy kupowane maszyny lub urządzenia służą zupełnie różnym celom związanym z produkcją rolniczą (np. przygotowanie pola pod uprawę roślin, siew, pielęgnacja, zbiór). Uwzględniając faktycznie odmienne przeznaczenie tych maszyn oraz mając na uwadze konieczność zachowania przejrzystości stosowania w praktyce zasad dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy w kontekście ustalenia, co wchodzi w skład danego zadania, przedstawiamy podział maszyn oraz urządzeń rolniczych pod względem ich przeznaczenia lub funkcjonalności, który Beneficjent może stosować przy ustalaniu wartości danego zadania.

Aby prawidłowo ustalić, co wchodzi w skład danego zadania, należy przypisać poszczególne maszyny/urządzenia rolnicze z zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do umowy o przyznaniu pomocy, do kategorii wskazanych poniżej. Każda kategoria obejmuje odmienny rodzaj (i przeznaczenie) maszyn, a zatem w konsekwencji również odrębne zadanie. Po przypisaniu maszyn do odpowiednich kategorii i zweryfikowaniu spełnienia pozostałych przesłanek definiujących zadanie tj.:

  • możliwości udzielania zamówienia na maszyny/urządzenia w tym samym czasie i
  • możliwości wykonania tego zamówienia przez jednego wykonawcę,

należy określić wartość zadania, która de facto determinuje dalszy sposób postępowania Beneficjenta (tj. konieczność przeprowadzania postępowania ofertowego, czy też tylko szacowania wartości zadania).

W związku z powyższym, w aspekcie określenia przeznaczenia lub funkcjonalności maszyn lub urządzeń rolniczych celem ustalenia wartości zadania i co za tym idzie obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy, wyszczególniono następujące ich kategorie:

L.p.

Grupy maszyn rolniczych

Przykłady

1

Ciągniki

rolnicze, sadownicze

2

Przyczepy rolnicze

do materiałów sypkich

3

Przyczepy specjalistyczne

do przewozu siana i słomy luzem i w belach, samozbierające, inne specjalistyczne

4

Ładowacze

ładowacze czołowe i tylne mocowane do ciągnika oraz osprzęt dodatkowy

5

Ładowarki rolnicze

ładowarki samojezdne oraz osprzęt dodatkowy

6

Podnośniki widłowe doczepiane

podnośniki widłowe czołowe i tylne mocowane do ciągnika

7

Wózki widłowe

wózki widłowe samojezdne, wózki paletowe

8

Maszyny, narzędzia i urządzenia do uprawy gleby

pługi, brony, agregaty podorywkowe, włóki, wały, kultywatory, głębosze

9

Maszyny, narzędzia i urządzenia do doprawiania gleby

aktywne maszyny uprawowe, agregaty do uprawy przedsiewnej, maszyny do upraw międzyrzędowych, maszyny kombinowane i wieloczynnościowe

10

Maszyny, narzędzia i urządzenia do pielęgnacji roślin

pielniki, obsypniki

11

Maszyny, narzędzia i urządzenia do nawożenia mineralnego i chemicznego

rozsiewacze i siewniki nawozów mineralnych, rozsiewacze wapna, rozlewacze płynnych nawozów mineralnych

12

Maszyny, narzędzia i urządzenia do nawożenia naturalnego

rozrzutniki obornika, wozy asenizacyjne, aplikatory gnojowicy, pompy gnojowicy

13

Maszyny, narzędzia i urządzenia do siewu 

siewniki zbożowe, siewniki punktowe, agregaty uprawowo-siewne

14

Maszyny, narzędzia i urządzenia do sadzenia roślin

sadzarki do ziemniaków, sadzarki do rozsady, sadzarki do drzewek i krzewów

15

Opryskiwacze

opryskiwacze polowe, sadownicze, szklarniowe, plecakowe

16

Maszyny i urządzenia wykorzystywane na trwałych użytkach zielonych

kosiarki, przetrząsarki, zgrabiarki, włóki łąkowe, wały łąkowe

17

Kombajny zbożowe

18

Maszyny i urządzenia do zbioru  siana i słomy

prasy kostkujące i belujące, praso-owijarki, owijarki do bel

19

Sieczkarnie

samojezdne, doczepiane do ciągnika lub kombajnu, stacjonarne

20

Maszyny do zbioru roślin okopowych

kombajny ziemniaczane/do buraków, kopaczki

21

Suszarnie ziarna

22

Systemy GPS (rolnictwo precyzyjne)

w przypadku gdy nie stanowią integralnego wyposażenia

23

Specjalistyczne maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane w sadownictwie

platformy samojezdne/doczepiane, wygarniacze gałęzi, rozdrabniacze gałęzi/kosiarki sadownicze, sekatory (elektryczne/pneumatyczne), wózki sadownicze/przyczepki do przewozu skrzyniopalet, glebogryzarki boczne, spulchniacze boczne, kombajny sadownicze, otrząsarki owoców, zamgławiacze,  pilarki

24

Specjalistyczne maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane w warzywnictwie

dedykowane do upraw konkretnych gatunków np. maszyna do podsuszania cebuli, ogławiarka do marchwi, maszyny do zbioru warzyw, obcinarki szczypioru

25

Maszyny i urządzenia do przygotowania produktów  rolnych do sprzedaży

wagi, wagoworkownice, czyszczarki, sortownice, kalibrownice

26

Maszyny i urządzenia do przygotowania i zadawania pasz

wozy paszowe, mieszalniki, linie do pasz

27

Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji mleka

dojarki, zbiorniki na mleko, roboty udojowe

28

Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej *

rozściełacze słomy, zgarniacze, miksery, separatory gnojowicy

29

Pozostałe maszyny, narzędzia i urządzenia**

zbiorniki na paliwo, rolnicze stacje meteo, myjki ciśnieniowe, nagrzewnice, generatory azotu, płuczki CO2,

 

* nie stanowiące elementu budowy, przebudowy, modernizacji budynku

 

** każda pozycja z tej kategorii jako odrębne zadanie, chyba, że są powiązane funkcjonalnie

 

Mając na uwadze powyższe, Beneficjenci, którzy już złożyli w ARiMR dokumenty z przeprowadzonego postępowania ofertowego mogą wycofać złożone dokumenty, jeżeli po dokonaniu grupowania w oparciu o powyżej opisane zasady uznają, iż w ich sprawie nie było konieczności przeprowadzenia postępowania ofertowego. Jednocześnie należy pamiętać o zachowaniu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w przypadku, gdy wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza próg kwotowy (20 tys. zł albo 30 tys. euro) obligujący do przeprowadzenia postępowania ofertowego.

W przypadku wątpliwości, zachęcamy do skontaktowania się z właściwą komórką merytoryczną prowadzącą daną sprawę (Oddziałem Regionalnym ARiMR, Centralą ARiMR lub Urzędem Marszałkowskim).

Zasady te nie dotyczą spraw, dla których ARiMR zakończyła już proces autoryzacji wniosków o płatność (zatwierdzono zlecenie płatności bądź odmówiono wypłaty pomocy) oraz tych Beneficjentów, którym ARiMR pozytywnie oceniła postępowanie ofertowe.