Najczęściej zadawane pytania - inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawa żywotności lasów.

1. Czy do zalesienia mogą zostać przeznaczone grunty, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy?

Tak. Pomoc jest przyznawana do gruntów, które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu - gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przypadku braku planu oraz studium - gdy grunty te zostały przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Czy istnieje możliwość przywrócenia do użytkowania rolniczego gruntów zalesionych, w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawa żywotności lasów?

Nie ma możliwości przywrócenia do użytkowania rolniczego zalesionego gruntu. Rolnik, który korzysta z pomocy finansowej w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawa żywotności lasów PROW 2014-2020 składając wniosek o tę pomoc zobowiązuje się do:

  • pielęgnacji zalesienia wykonanego na gruncie lub zalesienia występującego na gruncie wskutek sukcesji naturalnej, zgodnie z wymogami planu zalesienia, przez 5 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej oraz
  • utrzymania zalesienia wykonanego na gruncie przez 12 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej.

Jeżeli uprawa leśna zostanie zlikwidowana przed zakończeniem okresu trwania zobowiązania, wówczas rolnik ma obowiązek zwrotu wcześniej otrzymanej pomocy za cały okres jej pobierania.

Równocześnie należy podkreślić, iż piąta premia pielęgnacyjna oraz piąta premia zalesieniowa i następne są wypłacane po uprzednim przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny, dokonywanym w formie decyzji wydanej przez starostę właściwego ze względu na położenie gruntów objętych zalesieniem albo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Kopię decyzji w sprawie przekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków składa się do kierownika biura powiatowego Agencji do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia lub złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których zgodnie z planem zalesienia nie jest wymagane wykonanie zalesienia.

Po przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na las ewentualna zmiana przeznaczenia zalesionego gruntu wymaga stosowania przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, z późn, zm.).

3. Czy możliwe jest zalesienie gruntów deklarowanych do płatności obszarowych jako łąka lub pastwisko?

Pomoc na zalesienie jest przyznawana do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, z wyłączeniem trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.

Zgodnie z definicją wynikającą z ww. przepisu trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe oznaczają grunty wykorzystywane do uprawy traw lub innych pastewnych roślin zielnych rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), które nie były objęte płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres pięciu lat lub dłużej. Mogą one obejmować inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które nadają się do wypasu pod warunkiem, że zachowano przewagę traw i innych pastewnych roślin zielnych.

Reasumując, w przypadku, gdy zadeklarowany przez rolnika we wniosku obszarowym trwały użytek zielony, spełnia definicję określoną w art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia 1307/2013, dany obszar nie kwalifikuje się do przyznania pomocy w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych
i poprawę żywotności lasów objętego PROW na lata 2014 - 2020.

4. Do jakiej powierzchni gruntów rolnych rolnik może ubiegać się o pomoc na zalesienie?

Pomoc jest przyznawana rolnikowi do gruntów rolnych, z wyłączeniem trwałych użytków zielonych
i pastwisk trwałych, o powierzchni co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m (wymagania szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem). Wymóg minimalnej powierzchni
i szerokości dotyczy powierzchni nasadzeń. Maksymalna powierzchnia gruntu, do której rolnik może otrzymać pomoc na zalesienie nie może przekroczyć 20 ha.

5. Jakie są kryteria wyboru operacji w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnychi poprawa żywotności lasów musi spełnić wniosek, aby mógł zostać zakwalifikowany do pomocy?

Kolejność przysługiwania wsparcia na zalesianie lub pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów
z sukcesją naturalną, na których zgodnie z planem zalesienia nie jest wymagane wykonanie zalesienia, jest ustalana na podstawie sumy punktów przyznanych danemu wnioskowi, po zastosowaniu następujących kryteriów wyboru operacji.

 

 

Kryteria wyboru operacji

Liczba punktów

grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są zlokalizowane na korytarzach ekologicznych w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody położonych na obszarze Natura 2000 określonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

14

grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są zlokalizowane na obszarach zagrożonych erozją wodną określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz. U. poz. 344)

12

grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części przylegają do śródlądowych wód powierzchniowych, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)

10

grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są gruntami o nachyleniu terenu powyżej 12°

8

grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części przylegają do lasu lub obszaru zalesionego

6

grunty przeznaczone do wykonania zalesienia przynajmniej w części są położone w województwie o lesistości poniżej 30%

4

Aby złożony przez rolnika wniosek mógł zostać zakwalifikowany do przyznania pomocy, na etapie weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji, musi on uzyskać łącznie co najmniej 6 punktów.

6. Czy w ramach realizowanego przez ARiMR działania zalesieniowego istnieje możliwość otrzymania pomoc na zalesienie gruntów z samosiewem?

Istnieje możliwość uzyskania pomocy na zalesienie do gruntów, na których:

  1. występują drzewa lub krzewy pochodzące z sukcesji naturalnej, należące do rodzimych gatunków lasotwórczych, w tym drzewa lub krzewy gatunków rodzimych, wymienionych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U., poz. 655, z późn. zm.), zwanego "rozporządzeniem zalesieniowym",
  2. drzewa gatunków rodzimych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia zalesieniowego występują w kępach o powierzchni co najmniej 5 arów, a ich liczba na hektar:

    1.  wynosi nie mniej niż 50% liczby sadzonek drzew na hektar określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia zalesieniowego w odniesieniu do poszczególnych gatunków drzew - w przypadku drzew o średniej wysokości do 0,5 m,
    2. wynosi nie mniej niż 30% liczby sadzonek drzew na hektar określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia zalesieniowego w odniesieniu do poszczególnych gatunków drzew - w przypadku drzew o średniej wysokości powyżej 0,5 m,

  3. powierzchnia kęp, o których mowa w pkt 2, na której występują drzewa wyrosłe w wyniku sukcesji naturalnej, stanowi nie mniej niż 10% powierzchni gruntu,
  4. średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie przekracza 20 lat.

Do gruntów z sukcesją naturalną przysługuje premia pielęgnacyjna oraz wsparcie na zalesienie (jeżeli na tych gruntach, zgodnie z planem zalesienia, jest wymagane wykonanie zalesienia). Dla tego typu gruntów nie przysługuje premia zalesieniowa.

7. Jakie są stawki pomocy na zalesianie?

Informacje dotyczące stawek na zalesianie dostępne są na stronie internetowej ARiMR pod adresem:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2015/WPRE/14_03_2016/WZL/Wysokosc_stawek_pomocy_na_zalesienie.pdf