Typ operacji: Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu

Działanie 2 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw
Poddziałanie 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych
Typ operacji: Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela  lasu

Cel realizacji działania

Zwiększenie rentowności gospodarstw i  konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarzadzania lasami.

Cel szczegółowy

Poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Budżet
Ogółem 75 002 515  euro dla całego działania M02 w okresie 2014-2020, w skład którego wchodzą dwa poddziałania. Dla poddziałania 2.1 zostały wydzielone środki finansowe w wysokości 72 037 500 euro (w projekcie uzasadnienia do rozporządzenia).

Beneficjent działania

 • publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego i izby rolnicze;
 • prywatne podmioty doradcze;
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe;
 • konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty.

Zakres pomocy  

Wsparcia dla korzystających z usług doradczych udziela się podmiotom świadczącym usługi doradcze na rzecz właścicieli lasów. Beneficjent świadczy usługi doradcze dla ostatecznych odbiorców z terenu niewykraczającego poza granice województwa, przy czym możliwy jest preferencyjny dostęp do usług doradczych dla ostatecznych odbiorców, będących beneficjentami pozostałych działań PROW. Wsparcia dla korzystających z usług doradczych udziela się podmiotom świadczącym usługi doradcze (porady) na rzecz właścicieli lasów.

Zakres porady musi obejmować co najmniej odpowiednie obowiązki w ramach następujących obszarów:

 • ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, wynikające z dyrektywy 92/43/EWG,
 • ochrony dzikiego ptactwa, wynikające z dyrektywy 2009/147/WE,
 • wynikające z dyrektywy 2000/60/WE Ramy działania Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej.

Usługa doradcza może obejmować także kwestie związane z wynikiem gospodarczym i wynikami w zakresie oddziaływania na środowisko gospodarstwa leśnego.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty bezpośrednio związane z opracowaniem i realizacją programu doradczego;
 • koszty związane z promocją i informacją.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji.

Poziom pomocy

Poziom pomocy finansowej wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, jednak nie więcej niż równowartość 500 euro za opracowanie i realizację 3-letniego programu doradczego dla właściciela lasu / grupy właścicieli lasów.

Właściciel lasu może dwukrotnie skorzystać z usługi doradczej w okresie realizacji PROW 2014-2020.

Warunki kwalifikowalności
Pomoc może być przyznana jeśli :

 • usługa doradcza będzie powiązana z co najmniej jednym unijnym priorytetem i z co najmniej jednym zagadnieniem, o których mowa w opisie rodzaju operacji.

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:

 • prowadzi działalność doradczą;
 • dysponuje odpowiednią liczbą doradców, umożliwiającą realizację usług doradczych objętych operacją, przy czym doradcy ci są wpisani na listę doradców prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego;
 • posiada odpowiednie warunki techniczne, pozwalające na wykonywanie zadań związanych ze świadczeniem usług doradczych objętych operacją;
 • posiada odpowiednie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych,
 • przedłoży wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy ramowy program doradczy, zawierający pakiet usług doradczych oferowanych przez beneficjenta i stanowiący podstawę do opracowania kompleksowych programów doradczych dla ostatecznych odbiorców;
 • zapewni, że w tym samym czasie gospodarstwo nie będzie objęte więcej niż jednym programem doradczym.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru

Kryteria wyboru będą uwzględniać w szczególności:

 • kompleksowość ramowego programu doradczego i jego dopasowanie do specyfiki regionu objętego operacją;
 • ryb i zasady współpracy doradcy z ostatecznym odbiorcą;
 • promowanie innowacyjnych rozwiązań,
 • kwalifikacje i doświadczenie doradców.

Beneficjenci działania wybierani są w trybie zamówień publicznych, natomiast zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z beneficjentem zostanie podpisana umowa o przyznaniu pomocy, która będzie rozliczana na podstawie składanych przez beneficjenta wniosków o płatność.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru, terminu rozpatrywania wniosków i inne kryteria ważne dla uruchomienia poddziałania określone zostaną w rozporządzeniu wykonawczym.

Harmonogram naboru wniosków - otwórz

Legislacja

 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2014 r. (M. P. z  2015 poz. 541 z poźn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831,  996, 1020 i  1579);
 3. Ustawa z dnia 13 marca 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz 2016 r. poz. 337);
 4. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130);
 5. Trwają prace legislacyjne nad rozporządzeniem wykonawczym.