Poddziałanie 1.2 wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Działanie 1 Transfer wiedzy i działalność informacyjna:

Poddziałanie 1.2 wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Cel szczegółowy realizacji operacji

W ramach poddziałania wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, pomoc będzie udzielana na szkolenia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych rolników i właścicieli lasów, w zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej oraz leśnictwem.

Budżet

58 001 302 EURO dla całego działania M01, w skład którego wchodzą dwa poddziałania, z podziałem na:

Mazowieckie  8 821 763 EURO

Pozostałe województwa 49 177 994 EURO

Beneficjent działania

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która spełnia warunki udziału w konkursie.

Pomoc może być także przyznana wspólnikom spółki cywilnej, którzy na podstawie umowy spółki cywilnej zamierzają wspólnie realizować operację oraz podmiotom, które na podstawie innej umowy niż umowa spółki cywilnej wspólnie ubiegają się o przyznanie pomocy i zamierzają wspólnie realizować operację - w ramach konsorcjum.

Forma pomocy

Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji (bezpośrednich kosztów związanych
z działaniami szkoleniowymi, bezpośrednich kosztów polegających na realizacji demonstracji) lub finansowania ryczałtowego w przypadku kosztów pośrednich operacji.

Poziom pomocy

Poziom pomocy finansowej wynosi 100% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich operacji oraz płatności ryczałtowej na pokrycie kosztów pośrednich.

Warunki kwalifikowalności

Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która spełnia następujące warunki udziału w konkursie:

 • przedmiotem lub celem prowadzonej przez nią działalności jest prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności szkoleniowej;
 • posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji działań transferu wiedzy dla rolników lub właścicieli lasów;
 • będzie dysponować odpowiednią kadrą dydaktyczną na potrzeby realizacji operacji;
 • będzie dysponować odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową do realizacji operacji;
 • będzie dysponować odpowiednią osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu projektem szkoleniowym;
 • posiada wdrożony system zapewnienia jakości świadczonych usług szkoleniowych;
 • nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa, leśnictwa i przemysłu rolno-spożywczego;

Terminy i czynności, ważne z punktu widzenia uruchomienia działania Transfer wiedzy i działalność informacyjna w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych", zgodnie z projektem rozporządzenia wykonawczego (stan na 14.10.2016 r):

 1. Konkurs, zgodnie z warunkami określonymi przez MRiRW, ogłasza podmiot wdrażający, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru wniosków. Planowany termin naboru wniosków I kwartał 2017 r.
 2. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 45 dni.
 3. Nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podmiot wdrażający podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot, listę operacji w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów uzyskanych na podstawie kryteriów wyboru.
 4. Pomoc przyznaje się na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 55 punktów. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, o przyznaniu pomocy decyduje wyższa liczba punktów przyznana za doświadczenie wykładowców. Natomiast w przypadku tej samej liczby punktów za doświadczenie wykładowców, o przyznaniu pomocy decyduje wyższa liczba punktów uzyskana za cenę.
 5. Beneficjent składa wniosek o płatność po zrealizowaniu operacji lub jej etapu.
 6. Wydłużenia terminów - Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonej czynności w toku postępowania o wypłatę pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni.
 7. Wypłaty środków finansowych dokonuje Agencja płatnicza, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie 90 dni od dnia jego złożenia.

Harmonogram naboru wniosków - otwórz

Legislacja

 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2014 r. (M. P. z  2015 r. poz. 541 z poźn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz 2016 r. poz. 337);
 3. Trwają prace legislacyjne nad rozporządzeniem wykonawczym dla tego działania.