Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dokumenty obowiązujące do 1 września 2011 r.

Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Podmiotem wdrażającym jest Oddział Regionalny ARiMR.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

Wniosek o przyznanie pomocy

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

1) Ekonomiczny Plan Operacji

     - formularz obowiązujący od dnia 01.01.2011 r. 
       wersja Adobe Reader (.pdf)  
       wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) 


2) Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

3) Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

wersja Adobe Reader (.pdf)

3. Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

1) Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy:

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (Dz. Urz UE L 185/60 z dnia 15 lipca 2011 r.), zmieniona została Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (str. nr 25, pkt 27) w zakresie możliwości uzyskania zaliczki na realizację operacji w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy.

wersja Adobe Reader (.pdf)

Errata do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", patrz tutaj

2) Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

wersja Adobe Reader (.pdf)

Narzędzia pomocnicze: Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

4. Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju" operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

5. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do wypłaty przyznanej pomocy finansowej w ramach działania 413/311 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

Uwaga, od 1 sierpnia 2011 r. obowiązują zaktualizowane dokumenty dotyczące formularza wniosku o płatność w ramach działania " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednocześnie informujemy, iż aktualny formularz wniosku o płatność znajduje się w lokalizacji: pobierz wnioski/wniosek o płatność (płaszczowy) dla działań inwestycyjnych tj. 121, 126, 311, 312, 413_311, 413_312 objętych PROW 2007-2013.

  • Formularz Wniosku o płatność (płaszczowy) dla działań inwestycyjnych, tj. 121, 126, 311, 312, 413_311, 413_312 objętych PROW 2007-2013 obowiązujący od dnia 02.01.2011 r. do dnia 31.07.2011 r.:

          wersja obowiązująca od dnia 2.01.2011 r. do dnia 31.07.2011 r. Adobe Reader (.pdf)

          wersja obowiązująca od dnia 2.01.2011 r. do dnia 31.07.2011 r. Microsoft Excel do edycji (.xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność obowiazująca od dnia 2.01.0211 do dnia 31.07.2011 r. - otwórz

Załączniki do wniosku o płatność:

Działanie  413 / 311  "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - otwórz

  • Formularz Wniosku o płatność obowiązujący od dnia 15.09.2010 r. do 01.01.2011 r. - otwórz

 

Formularz Wniosku o płatność obowiązujący od dnia 02.01.2011 r. do dnia 31.07.2011 r. - otwórz 

Wcześniejsza wersja wniosku o płatność (wersji PROW-2_4.1/413_311/1/z) - otwórz

6. Akty prawne:

  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dz. u. nr 158, poz. 1067) - otwórz
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (dz. u. nr 71, poz. 613) - otwórz
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 (dz. u. nr 138, poz. 868) - otwórz

Pozostałe -  otwórz

 

7. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych albo reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 126, 226, 311, 312, 413-311 i 312 PROW 2007-2013 - otwórz

8. Ankieta monitorująca 

Uprzejmie informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej.
Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w terminie określonym w podpisanej umowie przyznania pomocy.

8.a. Ankieta dotycząca informacji o osiągniętych efektach zrealizowanej operacji: