Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" 2014 - 2020

 

OGŁOSZENIA PREZESA

Ogłoszenia Prezesa ARiMR o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Harmonogram planowanych naborów wniosków o dofinansowanie
 

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 3 - Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, w zakresie działania "Kontrola i egzekwowanie"

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, w zakresie działania "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" w zakresie grupy operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, w zakresie działania "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" w zakresie grupy operacji modernizacyjnych - w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 5 - Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania "Środki dotyczące obrotu" dotyczące tworzenia organizacji producentów, stowarzyszeń organizacji producentów lub organizacji międzybranżowych

 

AKTUALNOŚCI

Obowiązek wpisu beneficjentów Priorytetu 1-3 i 5-6 oraz pomocy technicznej PO „Rybactwo i Morze” do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – od 1 września 2017 roku

Sposób ustalenia kolejności wniosków o dofinansowanie składanych od 21 sierpnia 2017 r. do 5 września 2017 r. w ramach naboru wniosków z Działania 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", mieszczących się w zakresie grupy operacji modernizacyjnych, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 2.6 "Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów"

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę - Grupa operacji modernizacyjnych – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014 - Wzór wniosku o dofinansowanie  

Grupa operacji modernizacyjnych dotyczących wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014 - pytania i odpowiedzi

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu - Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania

 

MEDIA

Teraz Ryby odc. 5 TVP Szczecin

Teraz Ryby odc. 4 TVP Szczecin

Teraz Ryby odc. 3 TVP Szczecin

Teraz Ryby odc. 2 TVP Szczecin

Teraz Ryby odc. 1 TVP Szczecin

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów:

oraz Pomoc techniczna.

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKRESIE PRZEPROWADZANYCH NABORÓW

PRIORYTET 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Działanie 1.3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza

­­­Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Działanie 1.5 Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów

Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

Działanie 1.8 Różnicowanie i nowe formy dochodów

Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

Działanie 1.12 Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej, przyczyniającej się do ochrony środowiska

Działanie 1.13 Innowacje

 

PRIORYTET 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Działanie 2.1 Innowacje

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Działanie 2.6 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów

 

PRIORYTET 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Działanie 3.1 Kontrola i egzekwowanie

Działania 3.2 Gromadzenie danych

 

PRIORYTET 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu

Działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

 

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE WDRAŻANIE PO RYBY 2014-2020

Prawo unijne

Prawo krajowe

 

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory wniosków o dofinansowanie i instrukcje ich wypełniania

Wzory Biznes Planów

Wzory studium wykonalności

Wzory umów o dofinansowanie

Wzory wniosków o płatność i instrukcje ich wypełniania

Wzory sprawozdań z realizacji operacji

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

DODATKOWE DOKUMENTY I INFORMACJE

Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014-2020 (część dotycząca Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze")

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie

Ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie

Informacja i promocja PO RYBY 2014-2020

Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020

Sprawozdania dotyczące postępu wdrażania PO RYBY 2014-2020

Rachunek do zwrotu środków w ramach PO RYBY 2014-2020

 

Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2014-2020