Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" 2014 - 2020

 

Ogłoszenia Prezesa ARiMR o naborach wniosków o dofiansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

 

 

 

AKTUALNOŚCI

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w zakresie działania 1.5 "Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów"

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 515)

Działanie 1.8 Różnicowanie i nowe formy dochodów - pytania i odpowiedzi

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej" w ramach poddziałania "Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich"

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w zakresie działania 1.8 "Różnicowanie i nowe formy dochodów" 

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej" w ramach poddziałania "Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich"

Wzór wniosku o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej" w ramach poddziałania "Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich"

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania "Różnicowanie i nowe formy dochodów"  

Wzór wniosku o dofinansowanie w zakresie działania 1.8 "Różnicowanie i nowe formy dochodów"

Wyliczenie kwoty dofinansowania Działanie 1.8 Różnicowanie i nowe formy dochodów - kalkulator

Wzór studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Wzory Biznes Planów dla operacji realizowanych w zakresie wszystkich Priorytetów, zawartych w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania "Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów"

Wzór wniosku o dofinansowanie w zakresie działania 1.5 "Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów" 

      

.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów:

oraz Pomoc techniczna.

 

 

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE WDRAŻANIE PO RYBY 2014-2020

Prawo unijne

Prawo krajowe

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Priorytet 1 - Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

­­­»» Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

»» Działanie 1.5 Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów

»» Działanie 1.6 - Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

»» Działanie 1.8 - Różnicowanie i nowe formy dochodów

»» Działanie 1.10 - Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

Priorytet 5 - Wspieranie obrotu i przetwarzania

»» Działanie 5.3 - Środki dotyczące obrotu -  na realizację operacji w zakresie określonym w art. 68 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r.

 

 

 

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory wniosków o dofinansowanie i instrukcje ich wypełniania

Wzory Biznes Planów

Wzory studium wykonalności

Wzory umów o dofinansowanie

Wzory wniosków o płatność i instrukcje ich wypełniania

Wzory sprawozdań z realizacji operacji

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY I INFORMACJE

Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014-2020 (część dotycząca Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze")

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie

Ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie

Informacja i promocja PO RYBY 2014-2020

Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020

Sprawozdania z realizacji działań PO RYBY 2014-2020

Rachunek do zwrotu środków w ramach PO RYBY 2014-2020

 

Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2014-2020