Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" 2014 - 2020

 

OGŁOSZENIA PREZESA

Ogłoszenia Prezesa ARiMR o naborach wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu  Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. ,w zakresie działania  1.6 "Trwałe zaprzestanie działalności połowowej” na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim

 

AKTUALNOŚCI

Wniosek o dofinasowanie w ramach działania 2.6 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów:

oraz Pomoc techniczna.

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKRESIE PRZEPROWADZANYCH NABORÓW

PRIORYTET 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Działanie 1.3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza

­­­Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Poddziałanie 1.4.1. Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich

Działanie 1.5 Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów

Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

Działanie 1.8 Różnicowanie i nowe formy dochodów

Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

Działanie 1.12 Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej, przyczyniającej się do ochrony środowiska

Działanie 1.13 Innowacje

 

PRIORYTET 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Działanie 2.1 Innowacje

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Działanie 2.6 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów

 

PRIORYTET 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Działanie 3.1 Kontrola i egzekwowanie

Działania 3.2 Gromadzenie danych

 

PRIORYTET 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu -  na realizację operacji w zakresie określonym w art. 68 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. 

Działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

 

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE WDRAŻANIE PO RYBY 2014-2020

Prawo unijne

Prawo krajowe

 

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory wniosków o dofinansowanie i instrukcje ich wypełniania

Wzory Biznes Planów

Wzory studium wykonalności

Wzory umów o dofinansowanie

Wzory wniosków o płatność i instrukcje ich wypełniania

Wzory sprawozdań z realizacji operacji

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

DODATKOWE DOKUMENTY I INFORMACJE

Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014-2020 (część dotycząca Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze")

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie

Ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie

Informacja i promocja PO RYBY 2014-2020

Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020

Sprawozdania dotyczące postępu wdrażania PO RYBY 2014-2020

Rachunek do zwrotu środków w ramach PO RYBY 2014-2020

 

Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2014-2020