Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" 2014 - 2020

 

OGŁOSZENIA PREZESA

Ogłoszenia Prezesa ARiMR o naborach wniosków o dofinansowanie

Harmonogram planowanych naborów wniosków o dofinansowanie

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie  w zakresie działania 1.5 „Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów”

 

AKTUALNOŚCI

Będzie pomoc w zakresie działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe"

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę - wzór wniosku o płatność

Działanie 2.6 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów - wzór wniosku o płatność

Publikacja listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 1.11 "Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów"

KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA dotyczący zmiany kwoty limitu środków finansowych dla przeprowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 "Innowacje"

KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA dotyczący zmiany kwoty limitu środków finansowych dla przeprowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.13 "Innowacje"

Działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury - wzór umowy o dofinansowanie

Obowiązek wpisu beneficjentów Priorytetu 1-3 i 5-6 oraz pomocy technicznej PO „Rybactwo i Morze” do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – od 1 września 2017 roku

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

PRIORYTET 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Działanie 1.3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza

­­­Działanie 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Działanie 1.5 Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów

Działanie 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

Działanie 1.8 Różnicowanie i nowe formy dochodów

Działanie 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo

Działanie 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

Działanie 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych połowów

Działanie 1.12 Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej, przyczyniającej się do ochrony środowiska

Działanie 1.13 Innowacje

 

PRIORYTET 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Działanie 2.1 Innowacje

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Działanie 2.6 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów

 

PRIORYTET 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Działanie 3.1 Kontrola i egzekwowanie

Działania 3.2 Gromadzenie danych

 

PRIORYTET 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Działanie 4.1 - Wsparcie przygotowawcze

Działanie 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Działanie 4.3 - Działania prowadzone w ramach współpracy

Działanie 4.4 - Koszty bieżące i aktywizacja

 

PRIORYTET 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania

Działanie 5.1 Plany produkcji i obrotu

Działanie 5.3 Środki dotyczące obrotu

Działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

 

PRIORYTET 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej

 

 

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE WDRAŻANIE PO RYBY 2014-2020

Prawo unijne

Prawo krajowe

 

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory wniosków o dofinansowanie i instrukcje ich wypełniania

Wzory Biznes Planów

Wzory studium wykonalności

Wzory umów o dofinansowanie

Wzory wniosków o płatność i instrukcje ich wypełniania

Wzory sprawozdań z realizacji operacji

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 

DODATKOWE DOKUMENTY I INFORMACJE

Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014-2020 (część dotycząca Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze")

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie

Ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie

Informacja i promocja PO RYBY 2014-2020

Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020

Sprawozdania dotyczące postępu wdrażania PO RYBY 2014-2020

Rachunek do zwrotu środków w ramach PO RYBY 2014-2020

 

Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2014-2020