Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" 2014 - 2020

 

 

AKTUALNOŚCI:

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" dla naboru 30.12.2016- 13.01.2017 r.

Wzory Biznes Planów dla operacji realizowanych w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 189)

Wzór umowy o dofinansowanie w ramach działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu" w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

 

 

 

.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów:

I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa;

II. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;

III. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;

IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;

V. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania;

VI. Zintegrowana Polityka Morska

oraz Pomoc techniczna.

W ramach wymienionych priorytetów pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak to miało miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych źródeł niż fundusze UE, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska. Podobnie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, oprócz rybołówstwa morskiego wsparciem będzie objęte rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura. W niewielkim zakresie także przetwórstwo.

W przypadku akwakultury, Europejski Fundusz Morski i Rybacki będzie wspierał Środki stanowiące kontynuację, w węższym lub szerszym zakresie, działań z okresu programowania 2007-2013, ale również te zupełnie nowe. W zakresie środków dla akwakultury, stanowiących kontynuację okresu programowania 2007-2013, wymienić można m.in. działania wodno-środowiskowe. Choć i w tym Środku jest pewna nowość, mianowicie wsparcie dla działań inwestycyjnych, które obejmować będą koszty związane z ochroną i rozmnażaniem zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej.

Jako nowość należy wskazać usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury. Pomocą finansową będzie mógł być objęty m. in. zakup usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związany z prowadzeniem gospodarstwa. Kolejną nowością będzie wsparcie dla nowych hodowców w zakresie rozpoczęcia działalności w sektorze akwakultury. Młodzi hodowcy będą mogli ubiegać się o pomoc finansową na zakładanie przedsiębiorstw akwakultury. Warunkiem jest posiadanie przez nich odpowiednich umiejętności i kompetencji zawodowych, których uzyskanie, będzie również finansowane z PO RYBY 2014-2020.

I wreszcie, obszarem wsparcia w sektorze akwakultury w ramach przyszłej perspektywy finansowej, jest ubezpieczenie zasobów akwakultury. Pomoc finansowa w niniejszym zakresie będzie kierowana do producentów z sektora akwakultury w celu ubezpieczenia zasobów akwakultury. Ubezpieczenie może pokrywać straty ekonomiczne powstałe m. in. w związku z klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i chorobami w akwakulturze.

Zestawienie priorytetów i działań w ramach PO RYBY 2014-2020 - otwórz

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 - otwórz 

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Priorytet 1 - Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy

­­­»» Działanie 1.6 - Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

»» Działanie 1.10 - Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

Priorytet 5 - Wspieranie obrotu i przetwarzania

»» Działanie 5.3 - Środki dotyczące obrotu -  na realizację operacji w zakresie określonym w art. 68 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r.

.

WZORY DOKUMENTÓW:

Wzory wniosków o dofinansowanie i instrukcje ich wypełniania

Wzory Biznes Planów

Wzory umów o dofinansowanie

Wzory wniosków o płatność i instrukcje ich wypełniania

Wzory sprawozdań z realizacji operacji

 

DODATKOWE DOKUMENTY I INFORMACJE: 

Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014-2020 (część dotycząca Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze")

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie

Ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

Informacja i promocja PO RYBY 2014-2020

Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020

Sprawozdanie z realizacji operacji PO RYBY 2014-2020

Rachunek do zwrotu środków w ramach PO RYBY 2014-2020

 

Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2014-2020