Grupa operacji modernizacyjnych zwiększających wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014

Wniosek o dofinansowanie - pobierz plik (format .xls)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja z dnia 04.05.2017 r.*) pobierz plik (format .pdf)

* Informacja o zmianach dokonanych w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz plik (format .pdf)

Załączniki do wniosku

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Biznes Plan

Potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie

Dodatkowe dokumenty

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" PO RYBY 2014-2020