Priorytet 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej

Celem ogólnym Priorytetu 6 jest wsparcie tworzenia sprawnego systemu zarządzania morskiego oraz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego Działania realizowane w ramach ZPM dotyczą opracowania i wdrażania skoordynowanych operacji i procesów decyzyjnych w obszarze Morza Bałtyckiego, regionach przybrzeżnych i sektora gospodarki morskiej w uzupełnieniu wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz innych polityk powiązanych. Ma to na celu zapewnienie spójności i integracji w zarządzaniu w obszarze Morza Bałtyckiego.

 

Wzory wniosków o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie

Legislacja