Działanie 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się na działania określone w art. 3-6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/531  z dnia 24 listopada 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 poprzez określenie kosztów kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu poprawy higieny, zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków, ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, łagodzenia skutków zmiany klimatu i poprawy efektywności energetycznej statków rybackich (Dz. Urz. UE L 86 z 31.03.2015, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/531". Działanie obejmuje inwestycje na statku rybackim lub w sprzęt indywidualny pod warunkiem, że takie inwestycje wykraczają poza wymogi ustanowione w prawie unijnym lub krajowym.

Pomoc na realizację operacji w ramach działania zdrowie i bezpieczeństwo przyznaje się:

  1. właścicielowi lub armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;
  2. posiadaczowi rybackich narzędzi i urządzeń połowowych wykorzystywanych do połowu ryb w obwodzie rybackim, zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym.

Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.

 

Wysokość pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach działania zdrowie i bezpieczeństwo przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych do wysokości:

  1. 80% tych kosztów - gdy operacja jest realizowana przez beneficjenta wykonującego łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, o którym mowa w art. 3  ust. 2 pkt 14 rozporządzenia nr 508/2014;
  2. 50% tych kosztów - gdy beneficjentem jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 1, prowadzący działalność związaną z wykonywaniem rybołówstwa.

W przypadku realizacji operacji przez przedsiębiorstwo niespełniające definicji MŚP, intensywność pomocy ulega zmniejszeniu do 30% zwrotu kosztów kwalifikowalnych.


 

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:


Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

 

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w §  2,  28-30 oraz 53-71 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Biznes Plan uproszczony

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa