Działanie 1.6 - Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

  

 

 

 

 

 

Złomowanie i przekwalifikowanie statku rybackiego

 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji przyznaje się właścicielowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne oraz wpisanego do rejestru statków rybackich przed dniem 1 stycznia 2011 r.:  

 • długości całkowitej od 10 m do 18 m, używającemu do połowów narzędzi pasywnych, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w  sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, z późn. zm.);  
 • w wieku powyżej 10 lat;  
 • na który w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie przyznano w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na ten statek rybacki kwoty połowowe co najmniej dwóch gatunków organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową, w tym dorsza z podobszarów 22-32(3) Morza Bałtyckiego; 
 • przy użyciu którego wykonywane było rybołówstwo komercyjne co najmniej przez 90 dni w każdym roku w ostatnich dwóch latach kalendarzowych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przez złomowanie statku rybackiego rozumie się odcięcie nadburcia z lewej i prawej burty wraz z umieszczoną na nich oznaką rybacką, usunięcie silnika głównego oraz pocięcie kadłuba statku rybackiego w taki sposób, aby żadna z jego części nie była większa lub równa połowie całkowitej długości kadłuba, a także dokonanie zmiany w rejestrze statków rybackich w zakresie trwałego wycofania tego statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego oraz cofnięcia licencji połowowej i specjalnego zezwolenia połowowego.
Złomowanie / Przekwalifikowanie statku rybackiego następuje nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.


Wysokość pomocy:


W zakresie operacji dotyczących złomowania oraz przekwalifikowania statku rybackiego w celu prowadzenia działalności niedochodowej w przypadku statku o pojemności brutto (GT):

 • mniejszej niż 10 GT - równowartość w złotych kwoty 13 310 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 2640 euro;
 • od 10 GT do mniejszej niż 25 GT- równowartość w złotych kwoty 6050 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 75 020 euro;
 • od 25 GT do mniejszej niż 100 GT - równowartość w złotych kwoty 5082 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 99 200 euro.

W zakresie operacji dotyczących przekwalifikowania statku rybackiego w celu prowadzenia działalności dochodowej, wysokość pomocy wynosi, w przypadku statku o pojemności brutto (GT):

 • mniejszej niż 10 GT - wynosi równowartość w złotych kwoty 11 000 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 2000 euro;
 • od 10 GT do mniejszej niż 25 GT - wynosi równowartość w złotych kwoty 5000 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 62 000 euro;
 • od 25 GT do mniejszej niż 100 GT - wynosi równowartość w złotych kwoty 4200 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 82 000 euro.

Wysokość stawek pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote zgodnie z obrachunkowym kursem wymiany, publikowanym przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w pierwszym roboczym dniu przypadającym po dniu:

 1. 31 grudnia, w przypadku umów o dofinansowanie zawartych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;
 2. 30 czerwca, w przypadku umów o dofinansowanie zawartych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.


Wysokość stawek zwiększa się o 10% w przypadku, gdy:

 • umowa o dofinansowanie w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej zostanie zawarta nie później niż do 31 marca 2017 r. oraz
 • beneficjent złoży do ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w terminie do dnia 30 listopada 2016 r., wniosek o wycofanie z wykonywania rybołówstwa komercyjnego statku  rybackiego, który ma zostać trwale wycofany z wykonywania tego rybołówstwa.

 

 

 Utrata miejsca pracy na statku rybackim 

 

 

Warunki uzyskania pomocy:


Pomoc na realizację operacji dotyczącej utraty miejsca pracy na statku rybackim przyznaje się osobie fizycznej, która:

 • utraciła miejsce pracy na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej,
 • w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie co najmniej przez 90 dni w roku pracowała na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej na morzu na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej. W przypadku armatora statku rybackiego, którego dotyczy złomowanie albo przekwalifikowanie, pracę na tym statku w okresie o którym mowa powyżej potwierdza się na podstawie wyciągu pływania poświadczonego przez urząd morski.

  
Wysokość pomocy:

Wysokość pomocy za utratę miejsca pracy na statku rybackim wynosi równowartość w złotych kwoty 20 000 Euro – w przypadku utraty miejsca pracy nie krócej niż na 24 kolejne miesiące od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie albo od dnia utraty miejsca pracy na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej w zależności, który z tych terminów jest późniejszy.

Osoba, która powróciła do wykonywania zawodu rybaka na statku rybackim przed upływem 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie albo od dnia utraty miejsca pracy na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej, w zależności który z tych terminów jest późniejszy, w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej na operację dotyczącą utraty miejsca pracy na statku rybackim,  jest zobowiązana do zwrotu środków finansowych wypłaconych w ramach tej pomocy w wysokości 1/24 pomocy za każdy miesiąc utraty miejsca pracy na statku rybackim od dnia powrotu do wykonywania zawodu rybaka do dnia upływu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie albo od dnia utraty miejsca pracy na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej, w zależności który z tych terminów jest późniejszy.


Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

 1. Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji (port macierzysty statku).
 2. Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).


Wybór projektów: kolejność składania wniosków o dofinansowanie.

 

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie. W przypadku operacji dotyczącej złomowania lub przekwalifikowania statku rybackiego Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność, natomiast w przypadku operacji z zakresu utraty miejsca pracy na statku rybackim, wypłata pomocy następuje po złożeniu przez właściciela statku rybackiego, w ramach którego następuje utrata miejsca pracy, prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o płatność w związku z realizacją operacji w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej.

Pomoc może być przyznawana do dnia 31 grudnia 2017 r.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w § 18-27 oraz § 81-99 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie  szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1495, z późn. zm.) oraz w art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z dnia 20.05.2014, str. 1).

 

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

 

Pliki do pobrania:
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i instrukcją wypełniania

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku o płatność

Informacja o kursie właściwym do przeliczania na złote stawek pomocy wyrażonej w euro