Działanie 1.5 Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów


 

Warunki uzyskania pomocy:

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania mającego na celu zmniejszenie ilości organizmów morskich wyrzucanych za burtę statku rybackiego (odrzuty) przyznaje się na:

 1)   zakup, budowę, przebudowę lub remont budynków lub budowli lub naprawę urządzeń służących do wyładunku, składowania, unieszkodliwiania, przetwarzania, przechowywania niewykorzystanych części połowu produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich, w tym przechowywania w warunkach chłodniczych lub zamrażalniczych;

 2)   zakup środków transportu przeznaczonych do transportu wewnętrznego produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich lub śródlądowych w porcie rybackim lub na przystani rybackiej.

 

Pomoc przyznaje się:

 1)      posiadaczom gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, znajdujących się w granicach portu lub przystani, lub zarządzającym portem lub przystanią w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich;

 2)      uznanym organizacjom producentów ryb i ich związkom;

 3)      jednostkom samorządu terytorialnego, państwowym lub samorządowym osobom prawnym oraz państwowym lub samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej;

 4)      innym niż wymienione w pkt 2, zarejestrowanym organizacjom reprezentującym producentów ryb.

 

Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez wnioskodawcę.

 

Wysokość pomocy:

 

Pomoc na realizację operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, w wysokości:

 1)      95% tych kosztów - gdy operacja jest realizowana przez uznane organizacje producentów ryb i ich związki,

2)      50% tych kosztów - gdy operacja jest realizowana przez inne wyżej wymienione podmioty.

W przypadku realizacji operacji przez przedsiębiorstwo niespełniające definicji MŚP, intensywność pomocy ulega zmniejszeniu do 30% zwrotu kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc na realizację operacji przyznaje się do wysokości dofinansowania 5 000 000 zł.


 

Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

 


Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

  • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (złożenie wniosku potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek),
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Wybór projektów:

 

O kolejności  przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1)      operacja będzie realizowana przez:

a)      uznaną organizację producentów ryb – 5 pkt,

b)      podmioty zarządzające portem rybackim lub przystanią – 3 pkt,

c)      urzędy morskie – 3 pkt;

2)      wysokość wnioskowanej pomocy wynosi:

a)      do 1 mln zł – 5 pkt,

b)      od 1 – do 2 mln zł – 3 pkt.

 

Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest zawarcie z ARiMR umowy o dofinansowanie, natomiast Agencja dokonuje wypłaty pomocy na podstawie wniosku o płatność.

Inne szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów / warunkach i trybie przyznawania  wypłaty i zwrotu dofinansowania oraz zasadach naboru zawarte są w §  2,  21-23 oraz 53-71 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r.).

 

Terminy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2014-2020

Akty prawne regulujące wdrażanie PO RYBY 2014-2020

 

 

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Biznes Plan Szczegółowy

Studium wykonalności